METSO-ohjelman valintaperusteet  päivittyivät


Menestyksekkään METSO-ohjelman rahoitus pienenee tulevina vuosina merkittävästi, minkä vuoksi METSO-kohteiden valinnassa joudutaan jatkossa käyttämään tiukkaa priorisointia. Vuosien 2016–2017 budjetti on kuitenkin vielä hyvä ja täten jo suunniteltujen alueiden liittäminen METSO-ohjelmaan on toteutettavissa.


Vuosina 2008–2014 METSO-ohjelman puitteissa on perustettu yhteensä noin 54 400 hehtaaria pysyviä suojelualueita ja tehty ympäristötukisopimuksia 32 656 hehtaarille. Myös Metsä Groupin metsäasiantuntijat ovat suunnitelleet ja välittäneet pysyviä suojelukohteita osana omistajajäsenten palveluita.

Selkeyttä ja tehokkuutta valintaperusteisiin

METSOn tähänastisissa toteumissa on havaittavissa niin alueellisia kuin elinympäristökohtaisiakin eroja. Joillakin alueilla METSOn tavoitehehtaarit ovat jo tulossa täyteen, mutta myös niillä voidaan edelleen hyväksyä edustavimpia kohteita.

METSOn vuonna 2008 laaditut kohteiden valintaperusteet on päätetty päivittää vuoden loppuun mennessä. Uusia elinympäristöjä ei listalle ole tulossa. Sen sijaan elinympäristökohtaiset valintaperusteet tiivistyvät ja yksinkertaistuvat, kun esimerkiksi uhanalaisten lajien esiintymät ja metsätuhokohteet tulevat yleisiksi valintaperusteiksi.

Valintaperusteita päivittävän työryhmän mukaan esimerkiksi majavan tulvittamat metsät voisivat jatkossa sopia ohjelmaan. Myös soiden mukaan ottamista suojeltavan metsäkohteen yhteyteen edistetään.

Mikä on METSO?

METSOn eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat vapaaehtoisesti suojella metsiensä monimuotoisuutta korvausta vastaan. METSO-ohjelmalla suojellaan pysyvästi tai määräaikaisesti metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä erityisen arvokkaita ja täyttävät ohjelman valintaperusteet. METSO on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke, jonka keskeisiä toteuttajia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), Suomen metsäkeskus sekä Metsähallitus yhteistyössä metsäsektorin muiden toimijoiden kanssa.

 

Tutustu muihin Metsä-sisältöihin