Uskomme vahvasti metsätalouden tulevaisuuteen


Ilkka HämäläSuomalainen metsätalous ja metsäteollisuus ovat saaneet elää vahvaa menestyksen kautta jo pidemmän kauden. Menestys syntyy ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Maailmanlaajuinen talouden kehitys on toimintaamme ohjaava perusvoima. Kehittyvien talouksien kohtuullisen vahva kasvu erityisesti Aasiassa sekä vanhojen vahvojen markkina-alueidemme vakaa tilanne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ovat luoneet hyvän perustan kehitysinvestoinneille toimialallamme. Siirtyminen fossiilitaloudesta uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön on vahva trendi, joka näkyy merkittävästi perinteisten tuotteidemme kysynnässä ja avaa meille mahdollisuuksia uusilla tuotealueilla.

Suomalaisen metsätalouden toimijoilta edellytetään tässä tilanteessa kykyä ja malttia arvioida ne kehityssuunnat, joissa suomalaisen metsän ja puuraaka-aineen ominaisuudet tuovat meille pitkäaikaisesti kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Suomi ei ole eikä voi olla halvan puun tai muunkaan halvan biomassan tuotantoalue. Siksi meidän on erittäin tärkeää kaikessa kehitystyössämme muistaa suomalaisen puun laatu ja hyödyntää sen erityiset ominaisuudet tuotteissamme.

Vahva uusiutuvien materiaalien ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntä ja ennuste tämän kehityksen jatkumisesta on tuonut kasvavan huolen metsiemme ekologisen kestävyyden säilymisestä. Suomalainen tapa toimia luonnonmetsissä rinnan taloudellista hyötyä hakien ja metsäluonto säilyttäen on vahvuutemme. On yksiselitteisesti oikein ja välttämätöntä turvata metsäluonnon ekologinen kestävyys.

Suomalaiset metsät ovat monikäytön malliesimerkkejä, voimme turvata uhanalaiset elinympäristöt, käyttää metsiä virkistyskäytössä ja korjata metsien satoa niin puuna kuin vaikkapa marjoina ja sieninä tulevaisuudessakin. Tämä edellyttää meiltä kaikilta toimijoilta aktiivista asennetta ja työtä arvioida ja kehittää toimintatapojamme ja osaamistamme. Eri katsantokannoilta metsää lähestyvien ihmisten on syytä kuulla ja kuunnella toistensa mielipiteitä ja hakea siten kehitystoimia, jolla suomalaisten tarvitsema ja haluama metsien moninaiskäyttö voidaan turvata.

Suomalaiset metsät ja osaamisemme metsien hoidossa kuten myös moderni teollisuutemme ovat kilpailuetumme kansainvälisessä kilpailussa. Asiakkaamme arvioivat toimintaamme hyvin laajasti, arvoketjujen vastuullisuus on ollut jo pitkään eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten asiakkaiden kiinnostuksen kärjessä. Viime vuosina sama ajattelu on laajentunut myös kehittyville markkinoille.

Metsä Groupin mahdollisuudet kehittää vastuullista, uudistuvaa ja tulevaisuuden trendit huomioon ottavaa liiketoimintaa ovat erinomaiset. Meidän puunhankintamme perustuu jäsenistömme metsätalouteen ja olen varma, että suomalaiset metsänomistajat osuuskunnan jäseninä ovat valmiit jatkamaa metsiensä hoitoa hyvien, sukupolvien aikana syntyneiden periaatteiden ja käytäntöjen mukaan. Näin on metsiemme nykyinen hyvä tila rakennettu. Tähän pohjaan kun lisäämme jatkuvan menetelmien kehityksen ja uuden teknologian tuomat mahdollisuudet, pysymme kestävän metsätalouden mallimaana tulevaisuudessakin.

Tuotekehityksessä ja teollisuuden kehittämisessä olemme Metsä Groupissa aktiivisia niin uusien mahdollisuuksien avaajina kuin vahvan perustamme edelleen vahvistamisessa. Uusista avauksista esimerkkinä olkoon toukokuussa perustamamme innovaatioyhtiö Metsä Spring, jonka kautta lähivuosina tulemme osallistumaan uusien tuotteiden siirtämiseen tutkimusohjelmista teollisen tuotannon vaiheeseen. Perustuotantomme pohjan vahvistamista tehdään esimerkiksi Kemissä, missä olemme käynnistäneet esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistusinvestoinnin vaihtoehdoista.

Me Metsä Groupissa uskomme vahvasti suomalaisten metsien, suomalaisen metsäomistuksen ja vastuullisen metsätalouden tulevaisuuteen. Haluamme olla aktiivisena toimijana kehittämässä teollisuutta, tuotteita ja markkinoita, joilla tulevina vuosikymmeninä pysymme maailman kasvavilla markkinoilla kilpailukykyisinä. Metsäsektorin on pysyttävä Suomen talouden merkittävänä osana, yhdessä me  voimme tämän tärkeän tavoitteen toteuttaa.

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja, Metsä Group

Tekstistä on julkaistu lyhennetty versio Metsä Groupin Viestissä 3/2018

Lue lisää tarinoita Metsästä