Kilpailukyky ja vahva tase avainasemassa 


Ilkka Hämälä_16.jpgSuomalainen metsänomistaja haluaa tuottaa tukkipuuta mekaanisen metsäteollisuuden tarpeisiin. Tukkia kasvatettaessa suuri osa kasvavasta puusta päätyy metsän elinkaaren eri vaiheissa harvennuksiin. Päätehakkuuvaiheessa tukkien latvat ja laatuvikaiset puut eivät kelpaa sahoille, vaneritehtaille eikä Kerto LVL -tehtaille raaka-aineeksi. Sahateollisuus tuottaa puolet puuaineksesta sahatavarana ja toinen puoli muuttuu hakkeeksi ja puruksi.

Kuiduttava teollisuus on siten välttämätön osa suomalaista metsätaloutta. Onneksi pohjoinen havupuukuitu on haluttu raaka-aine maailman kuitua tarvitseville asiakkaille. Kehitys on kulkenut suuntaan, jossa markkinasellua tuottavat yritykset ovat erikoistuneet raaka-aineen tuotantoon, ja moni erilaisia papereita ja kartonkeja valmistava toimija on pääosin markkinoilta ostetun sellun varassa.

Metsä Group on maailman johtava markkinahavusellun valmistaja. Pääkilpailijamme ovat Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä, Kanadassa, Chilessä ja USA:ssa. Kuten kaikkien raaka-aineiden markkina myös sellumarkkina on suhdanneherkkä. Kysyntään vaikuttaa maailmanlaajuisen talouskehityksen nopeus.

Markkinatasapainoa heiluttavat muun muassa uudet tehdasinvestoinnit, suurten tehtaiden tuotanto-ongelmat ja vaikkapa luonnonolosuhteet. Kun tuotanto ylittää kysynnän, varastot kasvavat ja hinnat kääntyvät nopeaan laskuun. Nousu alkaa varastojen alittaessa totutun tason. Kauppapolitiikan ja talouden riskit tekevät jalostusketjussa toimivat yritykset varovaisiksi ja kaikki alentavat varastotasojaan. Vahvan talouskasvun odotukset taas toimivat varastotavoitteita nostavasti. Kaikki tämä vaikuttaa sellun hintaan ja vaihtelu on suurta.

Edellä kuvaamani on toimialalle ominaista, ja meidän on siten pystyttävä tähän sopeutumaan. Avainsanat ovat kilpailukykyisyys ja vahva tase. Sellun tuottajan kustannuskilpailukyvyn, asiakaskunnan, laadun, asiakaspalvelun ja muiden kilpailukykyyn vaikuttavien tekijöiden on oltava sellaisia, että hinnan ja kysynnän vaihdellessa oman toiminnan kannattavuus säilyy riittävänä, jotta tuotantoa ja myyntiä voidaan jatkaa häiriöttä.

Ketjun kaikkien osien on oltava tehokkaita, ja tämän vuoksi Metsä Group on suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti investoinut tehtaidensa tehokkuuteen. Taseen on oltava vahva, jotta markkinatilanteen vaihtuessa meidän ei tarvitse muuttaa kehityssuunnitelmia vaan voimme edetä pitkäjänteisesti.

Myös puukauppaa käydään ja puuta korjataan joka päivä. Vahva perusteollisuus on suomalaisen metsätalouden ja Metsä Groupin kivijalka. Siitä pidämme huolta kaikissa markkinatilanteissa.

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja

Teksti on 18. syyskuuta 2019 ilmestyneen Metsä Groupin Viestin pääkirjoitus.

Lue lisää tarinoita Metsästä