Metsänhoidon laatutakuut

Tutustu Metsä Groupin metsänuudistamistöiden ja taimikonhoidon takuisiin. Oikeaan aikaan ja laadukkaasti tehdyt metsänhoitotyöt turvaavat hyvän kasvun metsällesi. Teemme myös jatkuvasti palveluidemme laadunvalvontaa, jotta voimme varmistaa palveluidemme korkean tason ja kehittää toimintaamme.

Metsänuudistamistöille laatu-, hinta- ja aikataulutakuu

Metsä Group antaa taimitarhaperäisistä vioista ja toteuttamastaan istutustyöstä toimitusvuoden jälkeisen vuoden kesäkuun loppuun saakka voimassa olevan laatutakuun. Tämä käsittää täydennysviljelyn Metsä Groupin kustannuksella, mikäli istutettuja taimia on taimitarhaperäisten vikojen tai Metsä Groupin tai sen alihankkijan suorittaman virheellisen istutustyön seurauksena tuhoutunut hoitoalueella yli 10 %.

Takuu kattaa myös syysistutuksesta aiheutuneet roustevauriot Metsä Groupin tekemien istutusten osalta. Takuu ei vastaa luonnontuhoista tai mistään muista taimille aiheutuneista tuhoista siltä osin, kun ne eivät johdu taimitarhaperäisistä vioista tai virheellisestä istutustyöstä. Metsänuudistamisen yksikköhinnat (muokkaus €/ha, istutus/kylvö €/ha, taimet €/kpl, siemenet €/kpl) ovat kiinteät eivätkä ne muutu toteutusajan mukaan.

Annamme myös aikataulutakuun. Ajanjakson 1.1.–31.8. välisenä aikana tehdyn uudistushakkuun jälkeen maanmuokkaus- ja viljelytyöt tehdään viimeistään seuraavan kalenterivuoden heinäkuun puoleen väliin mennessä. Ajanjakson 1.9.–31.12. välisenä aikana tehdyn uudistushakkuun jälkeen viljely- ja maanmuokkaustyöt tehdään viimeistään hakkuuta seuraavan toisen kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Metsä Groupin toimittamat taimet ovat jalostetusta parhaasta saatavilla olevasta siemenalkuperästä kasvatettuja männyn, kuusen ja raudunkoivun taimia. Etelä- ja Keski-Suomessa käytämme jalostettua 1,5-sukupolven siemenviljelyssiementä eli valiosiementä. Pohjoisimmassa Suomessa käytämme myös metsikkösiementä, koska siemenviljelyssiementä ei toistaiseksi ole kaikkialle saatavissa.

Valiosiemenen ansiosta:

  •  puuston kasvu lisääntyy 25–30 prosenttia metsikkösiemeneen verrattuna
  • taimikko kehittyy tasakokoisemmaksi 
  • puista tulee laadukkaampia pienempien oksien ansiosta.

Sopivin muokkausmenetelmä, puulaji ja taimityyppi valitaan kasvupaikan viljavuuden sekä metsänomistajan tavoitteiden mukaan. Metsä Group on toiminut pitkään metsänuudistamisen edelläkävijänä ja metsäasiantuntijoillamme on paras tietämys oikean muokkausmenetelmän, puulajin ja taimityypin valintaan.

Taimikonharvennuksille laatu- ja aikataulutakuu

Taimikonharvennuksissa noudatetaan Tapion hyvän metsänhoidon suosituksia. Taimikonharvennuksen jälkeisen jäävän puuston tiheys saa olla maksimissaan 20 % tavoitetiheyttä suurempi. Mikäli jäävän puuston tiheys on edellä mainittua ylärajaa suurempi, tehdään korjaustyö Metsä Groupin toimesta veloituksetta.

Taimikonhoitotöiden aikataulu on määritetty tilaussopimuksessa vuoden tarkkuudella. Toimitusajan viivästyessä yksinomaan Metsä Groupista johtuvista syistä on metsänomistaja oikeutettu sopimusehtojen mukaiseen viivästyssakkoon.

Taimikonharvennusten hinnoittelu tapahtuu läpinäkyvästi matriisihinnoittelulla, jossa kohteen hinta määräytyy poistettavan puuston läpimitan ja runkoluvun perusteella. Matriisihinnasto sovitaan töiden tilausvaiheessa ennen toteutusta.

Laadunvalvonta

Laadunvalvonta on keskeisessä roolissa kaikissa Metsä Groupin toteuttamissa töissä. Laadunseuranta perustuu työnsuorittajan tekemään omavalvontaan ja laadunvarmistukseen. Laadunvarmistus tuottaa työn suorittajalle välittömän palautteen työstä ja auttaa korjaamaan mahdolliset epäkohdat jo työsuorituksen aikana.

Tällä taataan korkeatasoinen palveluiden laadunhallinta, joka kuuluu kiinteänä osana palveluiden tuottamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Laadunhallinnassa korostuvat tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta.

Asta-sovellus 807x454.jpg

Metsä Groupin urakoitsijoiden kaivinkoneissa on hyvin kattavasti Asta-sovellus, jonka ansiosta jokaisen uudistusalalle syntyvän mättään sijainti tulee dokumentoiduksi. Kun käytössä on tarkka tieto muokatun alueen pinta-alasta ja tehtyjen mättäiden määrästä, varmistutaan istutuskohteiden oikeasta tiheydestä ja kohteelle voidaan toimittaa taimia juuri oikea määrä.

Koneen puomiin kiinnitetyn GPS:n mittaama pinta-ala toimii taksaperusteena yrittäjälle ja työn laskuperusteena metsänomistajalle. Metsänomistajana saat Metsäverkko-palveluun hakkuiden ja metsänhoitotöiden laaturaportit. Saat yrittäjien omavalvontaraporteista samat tiedot kuin Metsä Group.

Yrittäjien tekemän omavalvonnan lisäksi Metsä Groupin toimihenkilöt suorittavat otantaperusteista laadunvalvontaa yrittäjittäin. Lisäksi osana laadunvarmistusta ja laadunvarmistusmenetelmän toimivuuden arviointia teetetään määräajoin ulkopuolisen tahon suorittama laatuinventointi, jossa inventoidaan ja analysoidaan metsänhoitotyön laatu työlajeittain. Arvioitavat kohteet valitaan satunnaisotannalla Metsä Groupin toteuttamista metsänhoitotöistä.