Metsä Group rekommenderar i första hand naturhänsyn i lundar

Metsä Group pressmeddelande 20.10.2021
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Från 2022 och framåt kommer Metsä Group att gå igenom de lundar som finns i ägarmedlemmarnas skogar och intensifiera rådgivningen för skötseln av dem. Åtgärden kompletterar Metsä Groups program för ekologisk hållbarhet som startade 2020 och verkställs i ekonomiskogar.

”I fråga om lundar som finns i ägarmedlemmarnas ekonomiskogar rekommenderar vi i första hand naturhänsyn och för de bästa objekten frivilligt skydd. Beslutet om behandlingen av skogen fattas alltid av skogsägaren”, säger Metsäliitto Osuuskuntas affärsverksamhetsdirektör Juha Mäntylä.

Lundarna i ekonomiskogarna består i allmänhet av små öar, vilka omges av moskog. Lunden är den allra bördigaste skogstypen och därför kan lundarnas ekonomiska värde ur den enskilda skogsägarens perspektiv också vara betydande.

Rekommendation om naturhänsyn innebär, att behandlingen av lundarna präglas av åtgärder som förbättrar mångfald framom virkesproduktion.

”Endast 1–2 procent av skogsarealen i Finland består av lundar, men cirka 45 procent av våra hotade skogsarter finns främst i lundar. Vi värnar om skogsnaturens mångfald på många olika sätt. Då vi rekommenderar naturhänsyn i lundar, riktar vi skötselåtgärder till områden, där de har den största effekten för mångfalden. Vi har redan inlett skolningen av vår personal, för att de ska kunna ge råd till våra ägarmedlemmar om skötsel av lundar”, berättar Mäntylä.

Metsä Groups moderbolag, andelslaget Metsäliitto Osuuskunta har cirka 100 000 finländska skogsägare som medlemmar. De äger ungefär hälften av privatskogarna i Finland.

Metsä Group startade att program för ekologisk hållbarhet 2020, vilket genomförs i ekonomiskogar. Programmets målsättningar omfattar ökning av skogarnas kolsänka, tryggande av mångfald och utveckling av vattenskyddet. Linjedragningen för skötsel av lundar kompletterar de åtgärder, genom vilka Metsä Group och ägarmedlemmarna tryggar skogsnaturens mångfald.

Läs mera om Metsä Groups program för ekologisk hållbarhet.

Foton för medias bruk finns här.
 

Tilläggsuppgifter:
Juha Mäntylä, affärsverksamhetsdirektör, Metsäliitto Osuuskunta, tfn +358 50 352 5528
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn +358 50526 4911

 


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
www.metsaforest.com 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2020 uppgick vår totala försäljning till 1,8 miljarder euro och vi har cirka 840 medarbetare.