Metsä Groups och dess ägarmedlemmars gemensamma fördel är att de finländska skogarna kontinuerligt utvecklas mot allt mera livskraft och mångfald. För att uppnå detta mål, har Metsä Group i mars offentligt förbundit sig vid principerna för förnyande skogsbruk.

Principerna drar upp linjer för vilka åtgärder på ett verifierbart sätt förbättrar naturens positiva utveckling redan innan 2030. Du kan läsa mera här.

”Metsä Group vill tillsammans med sina ägarmedlemmar verka på ett sådant sätt i de finländska skogarna, att skogarna bevarar sin hälsa och livskraft, särskilt då klimatet förändras. Det är en allmän uppfattning att en bred artdiversitet hjälper skogen att anpassa sig då förhållandena förändras”, berättar Metsä Groups utvecklingsdirektör Juho Rantala.

För närvarande tryggas skogens och skogsnaturens välbefinnande av lagar, skogscertifieringens krav, Metsä Groups egna linjedragningar och skogsägarnas självständiga beslut. Bland bolagets linjedragningar är Metsä Group Plus-tjänsten den nyaste och den tas i bruk i juni och den är frivillig för ägarmedlemmarna. Tjänsten förverkligar också principerna för förnyande skogsbruk.

Väljs separat för varje virkesaffär

”Metsä Group Plus är en ny tjänst för våra ägarmedlemmar. Den innebär att man i samband med virkesaffär eller beställning av skogsvårdsarbeten kommer överens om åtgärder som tryggar och förbättrar skogsnaturens tillstånd så att dessa åtgärder är mera omfattande än nuvarande praxis”, säger direktör Jani Riissanen som ansvarar för Metsä Groups virkeshandel och skogstjänster.

Skogscertifieringen gäller beroende på certifieringssystem antingen skogsägarens alla fastigheter eller valda fastigheter. Certifieringen definierar god praxis för skogsbruk. I Metsä Group Plus -modellen väljer skogsägaren separat för varje virkesaffär eller plantskogsvårdsbeställning, om hen vill ha mera omfattande åtgärder enligt Plus-modellen eller inte.

Eftersom skogsägaren väljer åtgärder enligt Metsä Group Plus för varje affär separat, märks effekterna av valet genast i skogen då arbetet inleds. Det blir flera naturvårdsträd, flera konstgjorda högstubbar, flera skyddsbuskage. Längs vattendrag lämnas 10-30 meter breda skyddszoner beroende på vattendrag.

Artrikedomen ökar

Åtgärderna inom Metsä Group Plus är gamla och bekanta, men deras omfattning är ny. Det är också en nyhet att Metsä Group förbehåller sig rätten att hyggesbränna grupper av naturvårdsträd på Metsä Group Plus-objekt före ett nytt trädbestånd grundas.

Målet är att öka mängden bränd ved i skogen, då det numera uppstår för lite bränd ved i skogen i förhållande till behovet för de arter som är beroende av bränd ved.

”Metsä Group Plus ökar också mängden gamla trädindivider och mängden grov död ved. Beståndets struktur blir också mångsidigare och det uppstår ett mera varierande mikroklimat. Vi förväntar oss att dessa förändringar ska öka mängden skogsarter på Metsä Group Plus -objekten. Tjänsten påverkar också trädarterna till exempel genom avgränsningen av strandområden”, berättar Rantala.

Rantala påminner om att den största inverkan på trädslagsfördelningen uppstår genom Metsä Groups linjedragning, enligt vilken bolaget endast köper tall, garn och björk samt asp då den är högst 40 cm grov. Dessutom gynnar bolaget blandkultur. En ökning av blandbestånd och undvikande av rena granbestånd ses enligt dagens information som en central åtgärd för att skogen ska klara klimatförändringen.

”Det lönar sig att komma överens om grundandet av ett nytt trädbestånd redan i samband med virkesaffären. På det sättet tryggar du att du får de plantor du vill ha, att förnyelsearbetena utförs så snabbt som möjligt efter förnyelseavverkningen och att en ny skog som binder kol uppstår så snabbt som möjligt”, ger Riissanen som råd.

Kostnaderna ersätts

Metsä Group betalar mera för certifierat virke än för ocertifierat virke.

”Metsä Group betalar en hektarbaserad tilläggsbonus för förnyelseavverkningar som utförs enligt Metsä Group Plus -tjänsten. Tilläggsbonusen ersätter virkesförsäljningsförluster som tjänsten förorsakar för ägarmedlemmarna”, berättar Riissanen.

Tilläggsbonusen är likadan bonus som den bonus som betalas för virkesaffärer och skogsvårdsarbeten. Bonusen kan användas för betalning av skogsvårdsarbeten eller de kan betalas ut i samband med följande virkesaffär.

Metsä Group Plus -tjänsten togs i bruk i juni. Det lönar sig att höra sig för om saken av sin egen skogsexpert i samband med virkesaffären eller då man beställer plantskogsvård.

”Metsä Group Plus -tjänsten tas i bruk med de åtgärder som beskrivs i denna artikel. Åtgärderna kan förändras om det till exempel kommer förändringar i lagarna eller skogscertifieringens kriterier. På objekten tillämpas alltid de Metsä Group Plus-villkor som gäller då affären görs”, berättar Rantala.

Text och bild: Metsä Group

Artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 2/2023.

Ansvar återspeglas i virkesaffärerna

  • Mera betalt för PEFC-certifierat virke än för ocertifierat virke
  • Ett FSC-tillägg betalas för FSC-certifierat virke
  • Metsä Group Plus -ersättningen betalas utöver certifieringsersättningen

Metsäliitto Osuuskuntas PEFC logolicens: PEFC/02-31-03
Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets logolicens: FSC-C111942

Metsä Group Plus -skötselmodellens praktiska åtgärder

  Åtgärd Nuvarande praxis Metsä Group Plus Mera bonus

Förnyelseavverkning

Kal-, fröträds- och skärmställningsavverkning

Naturvårdsträd Enligt certifiering, dessutom lämnar Metsä Group minst 20 döda träd per hektar 30 st/ha; >15 cm* Ja
Konstgjord högstubbe Metsä Groups praxis 4 st/ha (frivillig) 10 stycke per ha**
Skyddszon mot vattendrag Beroende på vattendrag 10‒30 m***

Beståndsvårdande avverkningar

Gallringar och kontinuitetsskogsbruk

Konstgjord högstubbe Metsä Groups praxis 4 st/ha (frivillig) 10 stycke per ha** -
Skyddszon mot vattendrag Beroende på vattendrag 10‒30 m beroende på vattendrag***

Plantskogsvård

Tidig röjning, plantskogsgallring och vård av ungskog

Skyddsbuskage 1 per påbörjad 3 hektar 1 per påbörjad 1 ha -

*Till naturvårdsträd räknas levande naturvårdsträd, alla träslag, diameter på 1,3 m höjd > 15 cm. Metsä Group förbehåller sig rätten att hyggesbränna grupper av naturvårdsträd före förnyelseåtgärder.
**De konstgjorda högstubbarnas toppar lämnas i skogen.
***Beroende på vattendrag