Metsä Groupin ja sen omistajajäsenten yhteinen etu on, että suomalaiset metsät kehittyvät jatkuvasti elinvoimaisempaan ja monimuotoisempaan suuntaan. Tämän tavoitteen täyttymiseksi Metsä Group sitoutui maaliskuussa julkisesti uudistavan metsätalouden periaatteisiin.

Periaatteissa linjataan, millaisilla toimilla luonnon tilan positiivinen kehitys mitatusti paranee jo vuoteen 2030 mennessä.

”Metsä Group haluaa yhdessä omistajajäsentensä kanssa toimia suomalaisissa metsissä niin, että metsät säilyvät terveinä ja elinvoimaisina, varsinkin kun ilmasto muuttuu. Yleinen käsitys on, että kun kasvuolosuhteet muuttuvat, lajikirjo auttaa metsiä sopeutumaan”, Metsä Groupin kehitysjohtaja Juho Rantala kertoo.

Nykyisin metsien ja metsäluonnon hyvinvointia turvaavat lait, metsäsertifiointien vaatimukset, Metsä Groupin omat linjaukset ja metsäomistajien omat päätökset. Yhtiön linjauksista uusin on kesäkuussa käyttöön otettava, omistajajäsenille vapaaehtoinen Metsä Group Plus -palvelu. Palvelu toteuttaa myös uudistavan metsätalouden periaatteita.

Valitaan joka puukaupalla erikseen

”Metsä Group Plus on uusi palvelu omistajajäsenillemme. Siinä puukaupan tai taimikonhoitotilauksen yhteydessä sovitaan metsäluonnon tilaa turvaavista ja parantavista toimista, jotka ovat laajempia kuin vakiintuneet nykykäytännöt”, Metsä Groupin puukaupasta ja metsäpalveluista vastaava johtaja Jani Riissanen sanoo.

Metsäsertifiointi koskee sertifiointijärjestelmästä riippuen joko metsänomistajan kaikkia metsätiloja tai valittua tilaa. Sertifiointi määrittää laajasti hyviä toimintatapoja metsien hoidolle. Metsä Group Plus -mallissa metsänomistaja valitsee jokaisessa puukaupassa ja taimikonhoitotilauksessa erikseen, haluaako hän laajemmat, Plus-mallin mukaiset toimet vai ei.

Koska omistajajäsen valitsee Metsä Group Plussan mukaiset toimet kauppakohtaisesti, valintojen vaikutus näkyy metsässä heti, kun töihin ryhdytään. Säästöpuita jää enemmän, tekopökkelöitä tehdään enemmän, suojatiheikköjä jää enemmän. Vesistöjen varsille jätetään 10–30 metriä leveät suojavyöhykkeet vesistöstä riippuen.

Lajikirjo lisääntyy

Metsä Group Plussaan kuuluvat toimet ovat vanhoja ja tuttuja, mutta niiden laajuus on uutta. Uutta on myös se, että Metsä Group pidättää itsellään oikeuden polttaa Metsä Group Plus -kohteille jätetyt säästöpuuryhmät ennen uuden metsän perustamista.

Tavoitteena on lisätä metsiin palanutta puuta, jota nykyisellään syntyy metsiin liian vähän sitä tarvitsevien lajien näkökulmasta.

”Metsä Group Plus lisää myös metsikön vanhoja puuyksilöitä ja järeää runkolahopuuta. Myös metsikön rakenne monipuolistuu ja pienilmastoon syntyy vaihtelua. Odotamme näiden muutosten lisäävän metsälajiston määrää Metsä Group Plus -kohteissa. Palvelu vaikuttaa myös puulajistoon esimerkiksi ranta-alueiden rajausten kautta”, Rantala kertoo.

Hän muistuttaa, että eniten metsien puulajisuhteisiin vaikutetaan Metsä Groupin linjauksilla, joiden mukaan yhtiö ensinnäkin ostaa vain mäntyä, kuusta, koivua ja alle 40-senttiä paksua haapaa ja toiseksi suosii toimintatavoissaan sekaviljelyä. Sekametsien lisääminen ja puhtaiden kuusikoiden synnyn välttäminen nähdään nykytiedon mukaan keskeisenä keinona auttaa metsiä selviytymään ilmaston muuttuessa.

”Uuden metsän perustamisesta kannattaa sopia jo puukauppaa tehdessä. Näin varmistat, että saat haluamasi taimet, uudistustyöt tehdään mahdollisimman pian uudistushakkuun jälkeen ja uusi hiiltä sitova metsä syntyy mahdollisimman pian”, Riissanen neuvoo.

Kustannukset korvataan

Metsä Group maksaa metsänomistajille sertifioidusta puusta enemmän kuin sertifioimattomasta.

”Metsä Group maksaa hehtaarikohtaisen lisäbonuksen uudistushakkuille, jotka toteutetaan Metsä Group Plus -palvelun ehdoilla. Lisäbonuksella korvataan omistajajäsenelle puukauppatulojen menetyksiä, joita palvelu heille aiheuttaa”, Riissanen kertoo.

Lisäbonus on samanlaista bonusta kuin mitä puukauppojen teosta ja metsänhoitopalveluiden myynnistä kertyy. Bonuksilla voi maksaa metsänhoitotöitä tai ne voidaan tilittää seuraavan puukaupan yhteydessä.

Riissanen sanoo, että Metsä Group Plus -palvelu otetaan käyttöön kesäkuussa, mutta tarkka päivä on vielä auki. Asiasta kannattaa kysellä omalta metsäasiantuntijalta puukaupan ja taimikonhoitotilauksen yhteydessä.

”Lähdemme Metsä Group Plus -palvelussa liikkeelle tässä jutussa kuvatuilla toimilla. Toimenpiteet voivat muuttua, jos esimerkiksi lakeihin tai metsäsertifiointien kriteereihin tulee muutoksia. Kohteella sovelletaan aina kaupantekohetkellä voimassa olevia Metsä Group Plus -ehtoja”, Rantala kertoo.

Teksti ja kuva: Metsä Group

Teksti on julkaistu Metsä Groupin Viestissä 2/2023.

Vastuullisuus näkyy puukaupassa

  • PEFC-sertifioidusta puusta maksetaan enemmän kuin sertifioimattomasta puusta
  • FSC®-sertifioidusta puusta maksetaan FSC-lisä
  • Metsä Group Plus -korvaus tulee sertifiointikorvauksen päälle

Metsäliitto Osuuskunnan PEFC logolisenssi: PEFC/02-31-03
Metsäliitto Osuuskunnan FSC-ryhmäsertifikaatin logolisenssi: FSC-C111942

Metsä Group Plus -hoitomallin käytännön toimenpiteet

  Toimenpide Nykykäytäntö Metsä Group Plus Lisää bonusta

Uudistushakkuu

Avo-, siemenpuu- ja suojupuuhakkuu

Säästöpuu Sertifioinnin mukaan, minkä lisäksi Metsä Group jättää vähintään 20 kuollutta puuta hehtaarille 30 kpl/ha;  >15 cm* Kyllä
Tekopökkelö Metsä Groupin käytäntö 4 kpl/ha (vapaaehtoinen) 10 kpl/ha**
Vesistön suojavyöhyke Vesistöstä riippuen 10-30 m***

Kasvatushakkuut

Harvennukset ja peitteiset hakkuut

Tekopökkelö Metsä Groupin käytäntö 4 kpl/ha (vapaaehtoinen) 10 kpl/ha** -
Vesistön suojavyöhyke Vesistöstä riippuen 10-30 m vesistöstä riippuen***

Taimikonhoito

Varhaisperkaus, taimikon harvennus ja nuoren metsän hoito

Suojatiheikkö 1 per alkava 3 ha 1 per alkava 1 ha -

* Säästöpuiksi luetaan elävät säästöpuut ja kaikki puulajit, läpimitta 1,3 m korkeudelle > 15 cm. Metsä Group varaa oikeuden polttaa säästöpuut ennen uudistustoimia.
** Tekopökkelöistä jätetään latvat metsään.
*** Vesistöstä riippuen