Jarno är underleverantör åt Metsä Group och han driver ägarmedlemmarnas virke med skördare. Arbetet utförs i tätt samarbete med Metsä Groups operativa förmen. Han kan dock påverka tidtabeller och ordnandet, vilket ger en känsla av frihet. Ett kontor mitt i skogen skulle säkert sitta bra för många av oss. Jarno känner att branschen är den rätta för honom.

– Jag har varit i skogsbranschen ända sedan grundskolan. Intresset väcktes redan som liten pojke.

Bra arbete är virkesdrivningsföretagarens visitkort

Man känner en bra skördarförare på drivningspåret. Ju mindre spår man lämnar i skogen, desto bättre visitkort är arbetet för drivningsföretagaren.

– Ett bra drivningsspår är sådant att det inte finns spårbildning någonstans och att rätt träd har avlägsnats och rätt träd har lämnats kvar, berättar Jarno.

Drivningsspåret är bäst då man är på rätt ställe vid rätt tid, eftersom både markens fuktighet och snöläget har stor betydelse för hurudant spår skördaren lämnar i skogen. Det beror också på förarens skicklighet och uppmärksamhet om de kvarställda träden skadas eller inte. Utöver entreprenörens egenkontroll utför också Metsä Group kontroll av drivningens kvalitet.

Det är viktigt att utföra förröjning före skördaren anländer till platsen. Oröjd undervegetation försämrar sikten och gör att arbetet går långsammare. Dessutom kan täta buskage bidra till att skördarens kedja skadas.

Naturens mångfald beaktas också vid avverkningarna

Naturens mångfald är en viktig del av skötseln av ekonomiskog. Jarnos arbete regleras av olika certifikat, men en yrkeskunnig förare kan spara naturobjekt också utan dem.

– Alla naturobjekt finns inte alltid utmärkta på förhand, men en bra förare hittar dem själv.

Metsä Groups operativa förman Juho Jokimies berättar att man numera på avverkningsobjekten ökar mängden död ved som är viktig för mikrober och fåglar genom att tillverka konstgjorda högstubbar.

Att hantera en skördare kräver ett noggrant öga, men även god kontakt med skogsägarna och den operativa förmannen. Samarbetet mellan Juho och Jarno har löpt smärtfritt. Metsä Group försöker enligt bästa förmåga ge arbete till sina avtalsentreprenörer också under lugnare perioder, men i slutändan är det världsmarknaden som bestämmer när det är bråttom för de finländska drivningsentreprenörerna.

– Variationerna är en del av skogsbranschen, funderar Jarno Iso-Junno på sitt lugna sätt.