Metsä Group Plus on hoitomalli metsien monimuotoisuuden lisäämiseksi

Metsä Group Plus on hoitomalli, jossa metsien monimuotoisuus ja metsäluonto otetaan aiempaakin tarkemmin huomioon metsätöitä toteutettaessa. Siinä puukaupan tai taimikonhoitotilauksen yhteydessä sovitaan metsäluonnon tilaa turvaavista ja parantavista toimista, jotka ovat laajempia kuin vakiintuneet nykykäytännöt. Palvelu on tarjolla omistajajäsenille.

Hoitomallin mukaan hakkuissa jätetään enemmän säästöpuita ja tehdään enemmän tekopökkelöitä per hehtaari. Arvokkaiden elinympäristöjen ja rantametsien osalta palvelu edustaa korkeinta nykyisin käytössä olevaa vaatimustasoa.

Säästöpuuryhmien polttoa lisätään lahopuuston muodostumisen nopeuttamiseksi sekä paloympäristössä elävien lajien elinolojen turvaamiseksi. Metsä Group pidättää itsellään oikeuden polttaa Metsä Group Plus -kohteille jätetyt säästöpuuryhmät ennen uuden metsän perustamista. Tavoitteena on lisätä metsiin palanutta puuta, jota nykyisellään syntyy metsiin liian vähän sitä tarvitsevien lajien näkökulmasta.

Metsä Group Plus -palvelu toteuttaa uudistavan metsätalouden periaatteita ja vastaa niiden tavoitteeseen siitä, että suomalaiset metsät monimuotoistuvat ja elinvoimaistuvat vuosi vuodelta ja seuraavat sukupolvet perivät ne aina paremmassa kunnossa kuin edelliset ne saivat. Hoitomalli mahdollistaa metsätalouden harjoittamisen luontoarvoja kunnioittaen ja vastuullisen ylisukupolvisuuden edistämisen nykyistäkin paremmin.

Metsä Group Plus -mallissa metsänomistaja valitsee jokaisessa puukaupassa ja taimikonhoitotilauksessa erikseen, haluaako hän laajemmat, Plus-mallin mukaiset toimet vai ei. Koska omistajajäsen valitsee Metsä Group Plussan mukaiset toimet kauppakohtaisesti, valintojen vaikutus näkyy metsässä heti, kun töihin ryhdytään.

Metsä Group maksaa hehtaarikohtaisen lisäbonuksen uudistushakkuille, jotka toteutetaan Metsä Group Plus -palvelun ehdoilla. Lisäbonuksella korvataan omistajajäsenelle puukauppatulojen menetyksiä, joita palvelu hänelle aiheuttaa. Lisäbonus on samanlaista bonusta kuin mitä puukauppojen teosta ja metsänhoitopalveluiden myynnistä kertyy. Bonuksilla voi maksaa metsänhoitotöitä tai ne voidaan tilittää seuraavan puukaupan yhteydessä.

Metsä Group Plus -hoitomallin käytännön toimenpiteet

  Toimenpide Nykykäytäntö Metsä Group Plus Lisää bonusta

Uudistushakkuu

Avo-, siemenpuu- ja suojuspuuhakkuu

Säästöpuu Sertifioinnin mukaan, minkä lisäksi Metsä Group jättää vähintään 20 kuollutta puuta hehtaarille 30 kpl/ha; >15 cm* Kyllä
Tekopökkelö Metsä Groupin käytäntö 4 kpl/ha (vapaaehtoinen) 10 kpl/ha**
Vesistön suojavyöhyke Vesistöstä riippuen 10-30 m***

Kasvatushakkuut

Harvennukset ja peitteiset hakkuut

Tekopökkelö Metsä Groupin käytäntö 4 kpl/ha (vapaaehtoinen) 10 kpl/ha** -
Vesistön suojavyöhyke Vesistöstä riippuen 10-30 m vesistöstä riippuen***

Taimikonhoito

Varhaisperkaus, taimikon harvennus ja nuoren metsän hoito

Suojatiheikkö 1 per alkava 3 ha 1 per alkava 1 ha -

* Säästöpuiksi luetaan elävät säästöpuut ja kaikki puulajit, läpimitta 1,3 m korkeudelle > 15 cm. Metsä Group varaa oikeuden polttaa säästöpuut
ennen uudistustoimia.
** Tekopökkelöistä jätetään latvat metsään.
*** Vesistöstä riippuen