Att ansluta sig till Yhteismetsä Forestia (samfälld skog)

Yhteismetsä Forestia kan under vissa förutsättningar ta nya delägare som vill ansluta sina skogsområden till den samfällda skogen. Målet är i första hand att ansluta skogsbruksmark till den samfällda skogen. Det område som ansluts kan vara en hel fastighet eller ett outbrutet område. Anslutningen förutsätter att det finns uppdaterad skogsdata och Metsä Group kan hjälpa till med att skaffa sådan.

Skogsegendomens värde fastställs med hjälp av allmänt tillämpade beräkningsprinciper. Principerna är tillgängliga för alla intresserade och metoden för fastställande av värde är alltid den samma för att trygga en jämlik behandling av delägarna. Den nya delägarens andel av den samfällda skogen fastställs utgående från uppdaterad skogsdata genom att jämföra egendomens värde med den samfällda skogens motsvarande värde.

Den samfällda skogens förvaltningsnämnd fattar beslut om fogande av nya områden till den samfällda skogen enligt de principer som delägarlaget har fastställt. Då nya delägare ansluts till den samfällda skogen, räknas andelarna om för alla delägare.

Området ansluts till den samfällda skogen mot andelar på basen av ett inbördes avtal. I avtalet fastställs det område som ansluts, den andel av samfälld skog som överlåts i dess ställe och andra villkor varöver konstateras andra viktiga aspekter för parterna.

Fogande av en fastighet till samfälld skog sker genom lantmäteriförrättning. Förrättningskostnaderna betalas av staten. Anslutning till samfälld skog är inte en fastighetsöverlåtelse, varför ingen överlåtelseskatt uppbärs och det uppstår inte heller beskattningsbar överlåtelsevinst.

Exempel på kalkyl för anslutning till Yhteismetsä Forestia

Exempel  
Fastigh. / outbr. Metsälö 123-456-1-1
Omr.  
Ägare Lauri Liittyjä

 

1. Grunduppgifter

  Areal ha Volym m3/ha Tillväxt m3/ha/v
Lauri Liittyjä 83,5 108,8 7,2
Yhteismetsä Forestia(* 1 736,2 117,1 5,2
Nya Yhteismetsä Forestia (** 1 819,7 116,7 5,3

 

2. Egendomens värde

  Lauri Liittyjä, € Lauri Liittyjä, €/ha Yhteismetsä Forestia
€(*
Yhteismetsä Forestia €/ha(*
Uppskattade nettoinkomster 2021-2110 1 579 595 18 917 24 205 950 13 942
Nettoinkomsternas nuvärde (7 %)  260 240 3 117 5 640 446 3 246
Markens värde (korrigeringsfaktor -30 %) 40 237 482 434 953 251
Övriga värden 0 0 50 000 29
Sammanlagt 300 478 3599 6 125 399 3525

 

3. Sammandrag

Sammandrag  
Skogsegendomens sammanlagda värde: Lauri Liittyjä 300 478
Yhteismetsä Forestias sammanlagda värde 6 125 399
Nya delägarens (Lauri Liittyjä) andel i Yhteismetsä Forestia (** 4,68 %

Värderingen har utförts utgående från uppdaterade figuruppgifter. Anslutarens andel i den samfällda skogen erhålls genom att jämföra avkastningsvärdet för anslutarens skog med avkastningsvärdet för den samfällda skog som bildas. Eventuella andra värden har adderats till avkastningsvärdet till sitt värde på värderingsdagen.

Uppskattningen av trädbeståndets värde grundar sig på en uppskattning av kommande nettointäkter. Nettointäkterna har diskonterats med 7 procent räntesats. Avverkningar och skogsvårdsarbeten uppskattas för kommande 90 år utgående från uppdaterade skogsbruksplanuppgifter med hjälp av Skogsforskningsinstitutets MELA-program. Trädbeståndets värde vid kalkylperiodens slut ingår i nettoinkomsternas nuvärde.

Markens värde fastställs med Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios hjälptabeller för summavärdemetoden. Markens värde påverkas av skogsegendomens areal, läge och bonitet. Markens värde korrigeras enligt rådande praxis med tillämpande av korrigeringsfaktor -30 %.

Eventuella andra värden (t.ex. strandtomter, marksubstans, Metsäliittos andelsplaceringar) värderas separat.

(* avser nuvarande Yhteismetsä Forestia

(** avser den Yhteismetsä Forestia som eventuellt bildas (med Lauri Liittyjä)

Kontaktuppgifter

Markanvändningsexpert Antti Ala-Myllymäki
antti.ala-myllymaki@metsagroup.com
Tfn 050 344 8464
Näsilinnankatu 14 C, 2.krs, 33210 Tammerfors