Liittyminen Yhteismetsä Forestiaan

Yhteismetsä Forestia on tietyin edellytyksin valmis ottamaan uusia osakkaita, jotka haluavat liittää metsäalueitaan yhteismetsään. Yhteismetsään pyritään liittämään ensisijaisesti metsätalousmaata. Liitettävä alue voi olla kokonainen tila tai määräala. Liittyminen edellyttää ajan tasalla olevia metsävaratietoja, joiden hankinnassa Metsä Group voi avustaa.

Metsäomaisuuden arvo määritellään yleisesti käytössä olevien laskentaperiaatteiden mukaisesti. Laskentaperiaatteet ovat kaikkien halukkaiden saatavilla, ja arvonmääritysmenetelmä on aina sama osakkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi. Uuden liittyjän osuus yhteismetsästä lasketaan ajan tasalla olevien metsävaratietojen perusteella vertaamalla omaisuuden arvoa yhteismetsän vastaavaan arvoon.

Yhteismetsän hoitokunta päättää uuden alueen liittämisestä yhteismetsään osakaskunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. Uusien osakkaiden liittyessä yhteismetsään kaikkien osakkaiden osuudet lasketaan uudelleen.

Alue liitetään yhteismetsään osuuksia vastaan liittyjän ja yhteismetsän keskinäisen sopimuksen perusteella. Sopimuksessa määritellään liitettävä alue, sitä vastaan luovutettava yhteismetsäosuus ja muut ehdot sekä todetaan muut osapuolille tärkeät seikat.

Tilan liittäminen yhteismetsään tapahtuu maanmittaustoimituksessa. Toimituskustannukset maksetaan valtion varoista. Yhteismetsään liittyminen ei ole kiinteistönluovutus, joten liittymisestä ei peritä varainsiirtoveroa eikä siitä synny verotettavaa luovutusvoittoa.

Esimerkki Yhteismetsä Forestian liittymislaskelmasta

1. Perustietoja

  Pinta-ala, ha Tilavuus, m3/ha Kasvu, m3/ha/v
Lauri Liittyjä 83,5 108,8 7,2
Yhteismetsä Forestia(* 1 736,2 117,1 5,2
Uusi Yhteismetsä Forestia(** 1 819,7 116,7 5,3

(* tarkoittaa nykyistä Yhteismetsä Forestiaa 

(** tarkoittaa mahdollisesti muodostuvaa Yhteismetsä Forestiaa (Lauri Liittyjä mukana) 

 

2. Omaisuuden arvo

  Lauri Liittyjä, € Lauri Liittyjä, €/ha Yhteismetsä Forestia,
(*
Yhteismetsä Forestia €/ha (*
Arvio nettotuloista v. 2021-2110 1 579 595 18 917 24 205 950 13 942
Nettotulojen nykyarvo (7%) 260 240 3 117 5 640 446 3 246
Maapohjan arvo (korjauskerroin -30%) 40 237 482 434 953 251
Muut arvot 0 0 50 000 29
Yhteensä 300 478 3 599 6 125 399 3 525

 

3. Yhteenveto

Metsäomaisuuden kokonaisarvo: Lauri Liittyjä 300 478
Yhteismetsä Forestian kokonaisarvo 6 125 399
Liittyjän (Lauri Liittyjä) osuus Yhteismetsä Forestiasta(** 4,68 %

Arvioinnin pohjana on käytetty ajantasaisia kuviotietoja. Liittyjän osuus yhteismetsästä on laskettu vertaamalla liittyjän metsälön tuottoarvoa muodostuvan yhteismetsän tuottoarvoon. Mahdolliset muut arvot on lisätty tuottoarvoon arviointihetken arvostuksen mukaisina.

Puuston arvon määrittäminen perustuu tulevaisuuden nettotulojen arviointiin. Nettotulojen diskonttausprosentti on 7. Hakkuut ja metsänhoitotyöt arvioidaan ajantasaisista metsäsuunnitelmatiedoista Metsäntutkimuslaitoksen MELA-ohjelmiston avulla seuraavien 90 vuoden ajalle. Laskentajakson lopputilanteen puuston arvo sisältyy nettotulojen nykyarvoon.

Maapohjan arvo on määritetty Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisemien summa-arvomenetelmän aputaulukoiden perusteella. Maapohjan arvoon vaikuttavat metsäomaisuuden pinta-ala, sijainti ja metsikkökohtainen ravinteisuus. Maapohjan kokonaisarvon korjauksena on yleisen käytännön mukaisesti käytetty -30 %:a.

Mahdolliset muut arvot (esim. rantatontit, maa-ainekset, Metsäliiton osuussijoitukset) arvioidaan erikseen.

Yhteystiedot

Maankäyttöasiantuntija Antti Ala-Myllymäki
antti.ala-myllymaki@metsagroup.com
Puh. 050 344 8464
Näsilinnankatu 14 C, 2.krs, 33210 Tampere