Metsä Boardin vuoden 2023 tammi–joulukuun vertailukelpoinen liiketulos oli 122 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Pörssitiedote Tilinpäätöstiedote 8.2.2024 klo 12.00
 • Pörssitiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Board

Tammi–joulukuu 2023 (verrattuna 1–12/2022)

 • Liikevaihto oli 1 941,9 miljoonaa euroa (2 479,6).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 122,2 miljoonaa euroa (520,7) eli 6,3 prosenttia liikevaihdosta (21,0). Liiketulos oli 120,8 miljoonaa euroa (531,5).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (1,13), ja osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (1,15).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 5,1 prosenttia (20,9).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 342,8 miljoonaa euroa (232,0).

Loka–joulukuu 2023 (verrattuna 10–12/2022)

 • Liikevaihto oli 422,6 miljoonaa euroa (599,8).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa (100,8) eli 0,2 prosenttia liikevaihdosta (16,8). Liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (94,7).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,23), ja osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,21).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 0,4 prosenttia (15,5).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 124,3 miljoonaa euroa (70,2).

Olennaista loka–joulukuussa 2023

 • Ensikuitukartonkien markkinatilanteeseen vaikuttivat heikentynyt kuluttajatuotekysyntä sekä kartonkien kasvaneet tuontivolyymit Aasiasta. Viimeisellä vuosineljänneksellä kysyntää heikensi myös kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu.
 • Metsä Boardin taivekartongin toimitusmäärät ja keskihinnat laskivat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Valkoisten kraftlainereiden kysyntä- ja hintatilanne pysyi melko vakaana.
 • Yhtiö jatkoi tuotannon sopeuttamistoimia alhaista kysyntää vastaavaksi, ja tuotantomäärät jäivät selvästi alle kapasiteettitasojen.
 • Tehokas käyttöpääoman hallinta tuki liiketoiminnan erittäin vahvaa rahavirtaa.
 • Markkinasellujen kysyntä pysyi melko vakaana ja hintataso parani edellisestä vuosineljänneksestä. Kiinassa kysyntä oli vahvempaa kuin Euroopassa, jossa kysyntää rajoittivat paperi- ja kartonkituottajien mittavat tuotannonrajoitustoimet.
 • Husumissa valmistui taivekartongin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen liittyvä investointi. Investoinnin jälkeen Metsä Boardin taivekartongin vuosituotantokapasiteetti nousee yhteensä 1,6 miljoonaan tonniin.
 • Metsä Board allekirjoitti joulukuussa sopimuksen 200 miljoonan euron kotimaisesta yritystodistusohjelmasta.

Hallituksen ehdotus osingoista

Hallitus ehdottaa 26.3.2024 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko vastaa 94 prosenttia vuoden 2023 osakekohtaisesta tuloksesta.

Lähiajan näkymät

Globaali markkinaympäristö pysyy epävarmana ja näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksestä on edelleen heikko. Elinkustannusten nousu vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja saattaa vähentää kuluttajatuotteiden yleistä kysyntää. Arvoketjun varastojen hallintatoimien odotetaan seuraavan markkinatilannetta.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan kasvavan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna (10–12/2023: 299 000 tonnia). Taivekartongin valuuttamääräisten myyntihintojen odotetaan hieman laskevan ja valkoisten kraftlainereiden myyntihintojen pysyvän vakaina.

Yhtiö jatkaa tarvittaessa tuotannon sopeuttamistoimia sekä henkilöstön tilapäisiä lomautuksia Suomen tehtailla vuonna 2024.

Tammi–maaliskuulle kohdistuu edellistä vuosineljännestä vähemmän tehtaiden vuosihuolto- ja investointiseisokkeja.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kokonaiskustannusten ilman sellukustannuksia arvioidaan pysyvän vakaina. Epävakaa turvallisuustilanne Punaisellamerellä voi hankaloittaa Metsä Boardin ja Metsä Fibren merikuljetuksia Aasiaan ja kasvattaa logistiikkakustannuksia.

Kiinan alkuvuoden markkinasellun kysyntään voivat vaikuttaa useat paperin ja kartongin tuotantoseisokit kiinalaisen uuden vuoden aikana. Tammi–maaliskuussa sellujen markkinahintojen (PIX) arvioidaan paranevan erityisesti Euroopassa edelliseen vuosineljännekseen nähden. Pitkäkuituisen markkinasellun globaalia tarjontaa vähentävät ilmoitetut tuotantokapasiteetin sulkemiset sekä puuraaka-aineen saatavuusongelmat erityisesti Pohjois-Amerikassa. Sahatavaran kysyntä- ja hintatilanteen arvioidaan paranevan kausiluonteisesti vuoden 2024 toisella neljänneksellä.  

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden tammi–maaliskuussa 2024 on neutraali liiketulosvaikutus loka–joulukuuhun 2023 verrattuna ja lievästi positiivinen vaikutus tammi–maaliskuuhun 2023 verrattuna.

Tulosohjeistus tammi–maaliskuu 2024

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan tammi–maaliskuussa 2024 olevan parempi kuin loka–joulukuussa 2023.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Vuoden viimeisellä neljänneksellä ensikuitukartonkien markkinatilanne pysyi vaisuna ja kysyntää vähensi entisestään kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu. Kartonkiemme toimitusmäärät laskivat edellisestä vuosineljänneksestä ja olivat 299 000 tonnia. Volyymien lasku oli voimakkaampaa taivekartongeissa, kun lainerimyynti pysyi melko vakaana. Taivekartongin keskimääräinen myyntihinta heikkeni hieman. Liikevaihtomme oli 423 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 0,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta loka–joulukuussa oli erinomainen, 124 miljoonaa euroa, ja taloudellinen tilanteemme säilyi vahvana. Vuoden lopussa korollisen nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli 0,7.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2023 oli haastava, kun sekä ensikuitukartonkien että markkinasellujen kysyntä heikkeni voimakkaasti edellisvuoden huipputasoista. Kiihtynyt inflaatio sekä kohonnut korkotaso ovat heikentäneet kotitalouksien ostovoimaa, mikä on vähentänyt kuluttajatuotteiden kysyntää ja pakkaamisen tarvetta. Kysynnän supistuminen johti varastojen sopeuttamistoimiin arvoketjussa. Lisäksi kartonkien yleiseen markkinatasapainoon erityisesti Euroopassa ovat vaikuttaneet aiemmin Venäjälle suuntautuneen myynnin lopettaminen sekä Aasiasta Turkkiin, Lähi-Itään ja Etelä-Amerikkaan lisääntyneet kartonkitoimitukset.

Metsä Boardin kartonkitoimitukset vuonna 2023 olivat 1,4 miljoonaa tonnia (2022: 1,8). Haastavassa kysyntätilanteessa onnistuimme kuitenkin parantamaan kartonkiemme keskimääräistä myyntihintaa. Liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa (2022: 2,5) ja vertailukelpoinen liikevoittomme 122 miljoonaa euroa (2022: 521). Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 5,1 prosenttia, kun vuonna 2022 ylsimme ennätykselliseen yli 20 prosenttiin. Sopeutimme voimakkaasti kartonki-, sellu- ja kemihierretuotantoamme alhaista kysyntää vastaavaksi. Tulostamme heikensivät myös korkea kustannustaso sekä osakkuusyhtiö Metsä Fibren edellisvuotta selvästi pienempi tulososuus.

Kannattavuutta turvataksemme keskityimme kartonkimyynnissä päämarkkina-alueidemme asiakkuuksiin, jotka hyötyvät korkealaatuisista ja kestävästi valmistetuista ensikuitukartongeista. Vuoden toisella puoliskolla lomautimme väliaikaisesti henkilöstöämme. Määrätietoisella käyttöpääoman hallinnalla onnistuimme tukemaan liiketoiminnan rahavirtaa, joka oli 343 miljoonaa euroa (2022: 232).

Kemin laineritehtaalla saimme päätökseen kehitysohjelman, joka kasvattaa valkoisen kraftlainerin tuotantokapasiteettia sekä tehostaa tehtaan energian ja veden käyttöä. Vastaavasti Husumissa taivekartongin tuotantolinjan uudistaminen kasvattaa vuosittaista taivekartonkikapasiteettia ja parantaa tehtaan tuotantotehokkuutta. Myös Metsä Fibren uusi biotuotetehdas Kemissä käynnistyi Suomen metsäteollisuushistorian suurimpana investointina. Lisäksi toteutimme vuoden aikana strategisia ohjelmiamme ja autoimme asiakkaitamme vähentämään muovin käyttöä sekä pienentämään pakkausten hiilijalanjälkeä.

Korkealaatuisten ja kevyiden ensikuitukartonkien kysynnän kasvua tukevat pitkän aikavälin trendit eivät ole muuttuneet. Vastuullisuutta arvostavat kuluttajat suosivat uusiutuvia pakkausmateriaaleja fossiilipohjaisten sijaan, ja useat brändinomistajat ovat julkaisseet tavoitteitaan vähentää muovin käyttöä pakkauksissaan lähivuosien aikana. Tavoitteenamme on jatkaa kasvuamme kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa, ja uudistaa teollisia toimintojamme.

Lyhyen ajan epävarmuuksista huolimatta suhtaudun luottavaisesti Metsä Boardin tulevaisuuteen. Olemme tehneet toiminnassamme ja kehitystyössämme määrätietoisesti oikeita asioita, joilla tulee olemaan positiivinen vaikutus liiketoimintaamme tulevaisuudessa. Vahva taloudellinen asemamme tukee meitä tässä kasvussa.”

Taloudelliset tunnusluvut
2023 2022 2023 2022
Q4 Q4 Q1–Q4 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 422,6 599,8 1 941,9 2 479,6
EBITDA milj. e 25,1 111,4 214,6 614,6
  vertailukelpoinen, milj. e 26,0 116,8 216,0 602,8
EBITDA, %:a liikevaihdosta 5,9 18,6 11,1 24,8
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 6,2 19,5 11,1 24,3
Liiketulos milj. e -0,2 94,7 120,8 531,5
  vertailukelpoinen, milj. e 0,7 100,8 122,2 520,7
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 0,0 15,8 6,2 21,4
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 0,2 16,8 6,3 21,0
Tulos ennen veroja, milj. e 1,4 93,4 120,9 524,9
  vertailukelpoinen, milj. e 2,3 99,9 122,6 514,6
Kauden tulos, milj. e 0,9 89,6 101,6 461,3
  vertailukelpoinen, milj. e 1,8 95,1 103,8 451,4
Osakekohtainen tulos, e 0,01 0,21 0,27 1,15
  vertailukelpoinen, e 0,01 0,23 0,27 1,13
Oman pääoman tuotto, % 0,2 16,4 4,7 22,5
  vertailukelpoinen, % 0,3 17,4 4,8 22,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,3 14,6 5,0 21,4
  vertailukelpoinen, % 0,4 15,5 5,1 20,9
Omavaraisuusaste, % 67 66 67 66
Nettovelkaantumisaste, % 7 4 7 4
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA, rullaava 12kk 0,7 0,2 0,7 0,2
Osakekohtainen oma pääoma, e 5,35 5,86 5,35 5,86
Korollinen nettovelka, milj. e 144,0 94,5 144,0 94,5
Kokonaisinvestoinnit, milj. e 71,9 77,2 228,7 304,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 124,3 70,2 342,8 232,0
Henkilöstö kauden 2 240 2 248 2 240 2 248

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Henri Sederholm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu englanninkielinen webcast-esitys ja puhelinkonferenssi pidetään 8.2. klo 15.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Mika Joukio ja talousjohtaja Henri Sederholm. Lähetystä voi seurata yhtiön internetsivuilla osoitteessa: https://metsaboard.videosync.fi/2023-q4.

Osallistuminen puhelinkonferenssissa edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityminen tapahtuu tästä linkistä: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10012119. Rekisteröitynyt saa puhelinnumeron, henkilökohtaisen tunnuksen ja konferenssitunnuksen, joilla hän pääsee osallistumaan.


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board valmistaa kevyitä ja korkealaatuisia taive- ja tarjoilupakkauskartonkeja sekä valkoisia kraftlainereita. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine pohjoisista metsistä. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 300 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, jonka emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Boardia: LinkedIn   X   Instagram   YouTube