Metsä Boardin vuoden 2023 tammi–syyskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 121 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Pörssitiedote Osavuosikatsaus 26.10.2023 klo 12.00
 • Pörssitiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Board

Tammi–syyskuu 2023 (verrattuna 1–9/2022)

 • Liikevaihto oli 1 519,2 miljoonaa euroa (1 879,7).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 121,5 miljoonaa euroa (420,0) eli 8,0 prosenttia liikevaihdosta (22,3). Liiketulos oli 121,0 miljoonaa euroa (436,8).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,90), ja osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,94).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 6,7 prosenttia (23,0).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 218,6 miljoonaa euroa (161,7).

Heinä–syyskuu 2023 (verrattuna 7–9/2022)

 • Liikevaihto oli 479,0 miljoonaa euroa (647,3).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 5,5 miljoonaa euroa (152,5) eli 1,1 prosenttia liikevaihdosta (23,6). Liiketulos oli 3,1 miljoonaa euroa (153,4).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,33), ja osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,33).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 1,3 prosenttia (24,7).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 76,6 miljoonaa euroa (66,4).

Olennaista heinä–syyskuussa 2023

 • Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärät laskivat hieman edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Ensikuitukartonkien kysyntään vaikuttavat edelleen kuluttajatuotteiden kysynnän lasku, arvoketjun varaston sopeuttamistoimet sekä kartonkien lisääntyneet tuontivolyymit Aasiasta.
 • Metsä Boardin kartonkien keskihinta laski hieman edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja pysyi vakaana viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
 • Yhtiö jatkoi tuotannon sopeuttamistoimia alhaista kysyntää vastaavaksi, ja tuotantomäärät jäivät selvästi alle kapasiteettitasojen. Tehokas käyttöpääoman hallinta tuki liiketoiminnan rahavirtaa.
 • Markkinasellun kysyntä Kiinassa on kesästä lähtien ollut hyvällä tasolla ja hinnat ovat nousseet. Euroopassa kysyntää rajoittavat edelleen paperi- ja kartonkituottajien mittavat tuotannonrajoitustoimet.
 • Katsauskauden lopussa saatiin päätökseen Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelma, joka kasvattaa kraftlainerin vuosituotantokapasiteettia 40 000 tonnilla sekä tehostaa kartonkitehtaan veden ja energian käyttöä.
 • Husumissa aloitettiin investointiseisokki liittyen taivekartongin vuosituotantokapasiteetin kasvattamiseen 200 000 tonnilla.
 • Osakkuusyhtiö Metsä Fibren uusi biotuotetehdas Kemissä käynnistyi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Board ilmoitti 26.10 aloittavansa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista yhtiön kartonki- ja kemihierretehtailla Suomessa. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 1 100 henkilöä. Mahdolliset lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää, ja ne voitaisiin toteuttaa useissa erissä vuoden 2024 aikana. Lomautusten kohdentuminen ja määrät täsmentyvät vuoden 2024 aikana. Muutosneuvotteluilla Metsä Board varautuu jatkamaan mahdollista tuotannon sopeuttamista alhaisia toimitusmääriä vastaavaksi, mikäli kartonkien kysyntätilanne ei vuonna 2024 parane.

Lähiajan näkymät

Globaali markkinaympäristö pysyy epävarmana ja näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksestä on edelleen heikko. Elinkustannusten nousu vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja vähentää kuluttajatuotteiden yleistä kysyntää. Arvoketjun varastojen hallintatoimien odotetaan seuraavan markkinatilannetta. Euroopassa kilpailua lisäävät kartonkien kasvaneet tuontivolyymit Aasiasta.

Kausiluonteisuudesta johtuen Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan loka–joulukuussa 2023 hieman laskevan heinä–syyskuuhun 2023 (340 000 tonnia) verrattuna. Taivekartongin valuuttamääräisten myyntihintojen odotetaan hieman laskevan ja valkoisten kraftlainereiden myyntihintojen pysyvän vakaina edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Metsä Board jatkaa tuotannon sopeuttamistoimia sekä Suomen tehtaiden henkilöstön tilapäisiä lomautuksia viimeisellä vuosineljänneksellä.

Kiinassa markkinasellun kysyntä on ollut Eurooppaa vilkkaampaa, ja sen odotetaan pysyvän vakaana vuoden viimeisellä neljänneksellä. Euroopassa kysyntä pysynee normaalia alhaisempana paperi- ja kartonkivalmistajien jatkaessa tuotannon rajoitustoimiaan. Pitkäkuituisen sellun tarjontaa edelleen vähentävät raaka-aineen saatavuusongelmat ja tuotantokapasiteetin sulkemiset. Sellujen markkinahintojen (PIX) odotetaan nousevan viimeisellä vuosineljänneksellä. Sahatavaran kysyntään ei odoteta merkittäviä muutoksia.

Kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän melko vakaina. Loka–joulukuulle kohdistuu edellistä vuosineljännestä vähemmän tehtaiden vuosihuolto- ja investointiseisokkeja.

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden loka–joulukuussa 2023 on lievästi negatiivinen liiketulosvaikutus heinä–syyskuuhun 2023 verrattuna ja vastaavasti positiivinen vaikutus loka–joulukuuhun 2022 verrattuna.

Tulosohjeistus loka–joulukuu 2023

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan loka–joulukuussa 2023 olevan samalla tasolla kuin heinä–syyskuussa 2023.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Kesän jälkeen kartonkien markkinatilanne on pysynyt vaimeana, mutta verrattain vakaana. Kustannusinflaation ja korkojen nousun aiheuttama ostovoiman heikkeneminen on lisännyt kuluttajien harkintaa ostopäätöksissään ja vaikuttanut kuluttajatuotteiden yleiseen kysyntään. Kilpailua lisäävät kartonkien kasvavat tuontivolyymit Aasiasta erityisesti Turkkiin, MEA-alueelle ja Etelä-Amerikkaan, mikä on vaikuttanut kartonkimarkkinan tasapainoon erityisesti Euroopassa. 

Heinä–syyskuussa kartonkitoimituksemme olivat 340 000 tonnia, eli edelleen selvästi alle kapasiteettitason. Vaisussa markkinassa kartonkiemme keskimääräiset myyntihinnat pysyivät kuitenkin hyvällä tasolla. Liikevaihtomme oli 479 miljoonaa euroa ja liiketulosprosenttimme 1,1 (Q3/2022: 647 ja 23,6). Kannattavuutta rasitti erityisesti sellujen heikentynyt hintataso viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kolmannelle vuosineljännekselle kohdistui merkittäviä investointiseisokkeja. Syyskuussa saatiin päätökseen Kemin kartonkitehtaan kehitysohjelma, joka kasvattaa valkoisen kraftlainerin vuosituotantokapasiteettia noin 40 000 tonnilla ja tehostaa kartonkitehtaan energian ja veden käyttöä. Husumissa kasvatamme taivekartongin vuosituotantokapasiteettia 200 000 tonnilla, ja uuden kapasiteetin ylösajo käynnistyy vuoden viimeisellä neljänneksellä. Molempia kartonkilajeja tulemme myymään ensisijaisesti Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan – alueille, joissa kartongeillamme on ennestään vahva markkina-asema. Syyskuussa käynnistyi myös Metsä Fibren uusi biotuotetehdas Kemissä. Kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi, joka tuottaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua aiempaa kustannustehokkaammin ja merkittävästi pienemmin päästöin.

Tammi–syyskuussa liikevaihtomme oli 1 519 miljoonaa euroa ja liiketulosprosenttimme 8,0 (1–9/2022: 1,880 ja 22,3). Kartonkien toimitusmäärät laskivat 23 prosenttia ja markkinasellujen 32 prosenttia vertailukaudesta. Alhaisesta kysynnästä johtuen olemme sopeuttaneet kartonki-, kemihierre- ja sellutuotantoamme kuluvan vuoden aikana. Toisella vuosipuoliskolla olemme väliaikaisesti lomauttaneet henkilöstöämme lähes kaikilla Suomen tehtaillamme. Vaikka kustannusinflaatio on jo kuluvan vuoden aikana hidastunut, näkyvät sen vaikutukset vielä kannattavuudessa.

Heikossa kysyntäympäristössä kilpailukyvyn merkitys korostuu. Metsä Boardin kartonkien korkea laatu, toimitusvarmuus sekä palvelukokonaisuus, jonka avulla autamme asiakkaitamme erilaisissa pakkaushaasteissa, ovat keskeisiä kilpailukykyämme vahvistavia tekijöitä. Jatkamme myös tehostettua käyttöpääoman hallintaa ja keskitymme päämarkkina-alueillamme asiakkuuksiin, jotka hyötyvät korkealaatuisista ja kestävästi valmistetuista ensikuitukartongeista.

Kartonkien kysynnän kasvua tukevat pitkän aikavälin trendit eivät ole muuttuneet mihinkään. Kestävyyttä arvostavat kuluttajat suosivat uusiutuvia pakkausmateriaaleja fossiilipohjaisten sijaan, ja useat brändinomistajat ovat julkaisseet tavoitteitaan vähentää muovin käyttöä pakkauksissaan lähivuosien aikana. Metsä Board on taloudellisesti vahvassa kunnossa, mikä mahdollistaa investointimme kuitupohjaisiin pakkausmateriaaleihin, joille on vahvat kasvunäkymät pitkällä aikavälillä.”

Taloudelliset tunnusluvut
2023 2022 2023 2022 2022
Q3 Q3 Q1–Q3 Q1–Q3 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 479,0 647,3 1 519,2 1 879,7 2 479,6
EBITDA milj. e 21,1 177,1 189,5 503,1 614,6
  vertailukelpoinen, milj. e 23,5 176,1 189,9 486,1 602,8
EBITDA, %:a liikevaihdosta 4,4 27,4 12,5 26,8 24,8
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 4,9 27,2 12,5 25,9 24,3
Liiketulos milj. e 3,1 153,4 121,0 436,8 531,5
  vertailukelpoinen, milj. e 5,5 152,5 121,5 420,0 520,7
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 0,7 23,7 8,0 23,2 21,4
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 1,1 23,6 8,0 22,3 21,0
Tulos ennen veroja, milj. e 4,3 152,4 119,5 431,5 524,9
  vertailukelpoinen, milj. e 6,7 151,6 120,3 414,7 514,6
Kauden tulos, milj. e 2,8 132,9 100,8 371,7 461,3
  vertailukelpoinen, milj. e 5,2 132,1 102,1 356,3 451,4
Osakekohtainen tulos, e 0,01 0,33 0,26 0,94 1,15
  vertailukelpoinen, e 0,02 0,33 0,26 0,90 1,13
Oman pääoman tuotto, % 0,5 26,4 6,3 24,9 22,5
  vertailukelpoinen, % 1,0 26,3 6,4 23,9 22,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,9 24,9 6,7 23,9 21,4
  vertailukelpoinen, % 1,3 24,7 6,7 23,0 20,9
Omavaraisuusaste , % 68 64 68 64 66
Nettovelkaantumisaste, % 11 4 11 4 4
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA, rullaava 12 kk 0,7 0,2 0,7 0,2 0,2
Osakekohtainen oma pääoma, e 5,25 5,53 5,25 5,53 5,86
Korollinen nettovelka, milj. e 219,6 91,2 219,6 91,2 94,5
Kokonaisinvestoinnit, milj. e 49,3 45,2 156,8 227,0 304,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 76,6 66,4 218,6 161,7 232,0
Henkilöstö 2 310 2 335 2 310 2 335 2 248

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Henri Sederholm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Toimitusjohtaja Mika Joukio ja talousjohtaja Henri Sederholm esittelevät osavuosikatsauksen 26.10.2023 kello 15 pidettävässä englanninkielisessä puhelinkokouksessa.

Esitysmateriaali on saatavilla ennen lähetyksen alkua osoitteissa www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/ ja https://metsaboard.videosync.fi/2023-q3.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010169.


Taloudellinen raportointi vuonna 2024

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023: 8.2.2024
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024: 25.4.2024
Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2024: 1.8.2024
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024: 24.10.2024

Metsä Board Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 26.3.2024.


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 250 henkilöä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: LinkedIn   X   Instagram   YouTube