Metsä Boardin vuoden 2023 tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos oli 116 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Pörssitiedote Puolivuosikatsaus 27.7.2023 klo 12.00
  • Pörssitiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Board

Tammi–kesäkuu 2023 (verrattuna 1–6/2022)

Liikevaihto oli 1 040,2 miljoonaa euroa (1 232,5).

Vertailukelpoinen liiketulos oli 116,0 miljoonaa euroa (267,4) eli 11,2 prosenttia liikevaihdosta (21,7). Liiketulos oli 117,9 miljoonaa euroa (283,3).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,57), ja osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,61).

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 9,3 prosenttia (23,0).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 142,0 miljoonaa euroa (95,3).

Huhti–kesäkuu 2023 (verrattuna 4–6/2022)

Liikevaihto oli 498,2 miljoonaa euroa (650,5).

Vertailukelpoinen liiketulos oli 27,3 miljoonaa euroa (145,9) eli 5,5 prosenttia liikevaihdosta (22,4). Liiketulos oli 29,5 miljoonaa euroa (142,6).

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,31), ja osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,30).

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 4,6 prosenttia (25,0).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 15,6 miljoonaa euroa (2,7).

Olennaista huhti–kesäkuussa 2023

Metsä Boardin kartonkien keskihinta pysyi vakaana edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja parani selvästi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Ensikuitukartonkien kysyntää vähensivät kuluttajatuotteiden kysynnän lasku sekä arvoketjun varastojen sopeuttamistoimet.

Metsä Board sopeutti voimakkaasti kartonkien sekä sellun ja kemihierteen tuotantoa vastaamaan kysyntätilannetta. Tuotantomäärät jäivät selvästi alle kapasiteettitasojen. Myös osakkuusyhtiö Metsä Fibre sopeutti sellutuotantoaan.  

Sellujen globaali markkinatilanne heikkeni. Euroopassa sellujen kysyntä on laskenut nopeasti kartongin ja erityisesti paperin tuotannonrajoitusten seurauksena. Sellujen markkinahinnat (PIX) laskivat edellisestä vuosineljänneksestä niin Euroopassa kuin Kiinassa.

Metsä Board käynnisti 17.5.2023 muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista kaikilla sen tehtailla Suomessa. 

Metsä Board saavutti korkeimman platinatason EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa. 

Euroopan komissio lopetti vuonna 2021 aloittamansa havusellutoimialan kilpailuoikeustutkinnan, koska tutkimuksen jatkamiselle ei ollut perusteita. Tutkinta kohdistui osakkuusyhtiö Metsä Fibreen osana laajempaa tarkastusta.

Lähiajan näkymät

Globaali markkinaympäristö pysyy epävarmana ja näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksestä on edelleen heikko. Kuluttajien elinkustannusten nousu vaikuttaa ostokäyttäytymiseen sekä kuluttajatuotteiden yleiseen kysyntään. Arvoketjun varastojen hallintatoimien odotetaan seuraavan markkinatilannetta. Euroopassa kilpailua lisäävät kartonkien kasvaneet tuontivolyymit Aasiasta.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan heinä–syyskuussa 2023 olevan suunnilleen samalla tasolla kuin huhti-kesäkuussa 2023 (353 000 tonnia). Yhtiö jatkaa tuotannon sopeuttamistoimia kysyntätilannetta vastaavaksi. Kartonkien valuuttamääräisten myyntihintojen odotetaan kolmannella vuosineljänneksellä pysyvän vakaina Americas-alueella. EMEA- ja APAC-alueella hintojen odotetaan laskevan hieman verrattuna toiseen vuosineljännekseen.

Markkinasellujen kysyntänäkymät odotetaan pysyvän vaimeina Euroopassa kartonki- ja paperiteollisuuden tuotannonrajoitusten jatkuessa. Kiinassa kysynnän odotetaan hieman piristyvän kausiluonteisesti loppuvuoden aikana. Sellujen markkinahintojen (PIX) odotetaan pysyvän Kiinassa vakaina ja heikkenevän Euroopassa vuoden toiseen neljännekseen nähden. Sahatavaran kysyntään ei odoteta merkittäviä muutoksia.

Kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän melko vakaina.

Kolmannelle vuosineljännekselle kohdistuvat huolto- ja investointiseisokit Husumissa sekä Kemissä. Näiden negatiivinen tulosvaikutus toiseen vuosineljännekseen verrattuna on noin 10 miljoonaa euroa.

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden heinä–syyskuussa 2023 on lievästi positiivinen liiketulosvaikutus huhti–kesäkuuhun 2023 verrattuna ja selvästi positiivinen vaikutus heinä–syyskuuhun 2022 verrattuna.

Tulosohjeistus heinä–syyskuu 2023

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan heinä–syyskuussa 2023 olevan heikompi kuin huhti–kesäkuussa 2023.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Kartongin markkinatilanne on nopeasti muuttunut viime vuodesta. Poikkeuksellisen vahva kysyntä on kääntynyt päinvastaiseksi samalla kun kustannustasomme on noussut voimakkaasti. Kuluttajien elinkustannusten kohoaminen on vähentänyt kokonaiskulutusta ja muuttanut ostokäyttäytymistä. Ensikuitukartonkien kysyntään vaikuttavat edelleen kuluttajatuotteiden kysynnän yleinen lasku sekä arvoketjun varastojen sopeuttamistoimet. Vaikka kustannusinflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut, näkyvät sen vaikutukset vielä kannattavuudessa.

Metsä Boardin vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 498 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulosprosentti 5,5 (Q2/2022: 651 ja 22,4). Kulunutta vuosineljännestä leimasivat alhaiset volyymit niin myynnissä kuin tuotannossa. Kartongin, sellun ja kemihierteen kokonaistuotantomäärät putosivat noin kolmanneksen viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Heikon kysyntätilanteen pitkittymisestä johtuen käynnistimme muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista kaikilla Suomen tehtailla. Ensimmäiset lomautukset toteutettiin heinäkuussa ja niitä jatketaan tarvittaessa myös loppuvuonna. Myyntivolyymien laskusta huolimatta kartonkiemme keskihinta pysyi ensimmäisen vuosineljänneksen tasolla.  

Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 1 040 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulosprosentti 11,2 (H1/2022: 1 232 ja 21,7). Kannattavuutta paransivat erityisesti taivekartongin kohonneet myyntihinnat positiivisen valuuttavaikutuksen tukemana. Kartonkien toimitusmäärät sen sijaan laskivat yli 20 prosenttia sekä sellun ja kemihierteen lähes 40 prosenttia vertailukauteen nähden. Käyttöpääomaa hallitaksemme sopeutimme tuotantoamme voimakkaasti alhaista kysyntätasoa vastaavaksi. Kokonaiskustannukset ilman sellua olivat noin 10 prosenttia vertailukautta korkeammat. Myös globaalin sellumarkkinan heikentymisellä on ollut merkittävä negatiivinen tulosvaikutus kuluvana vuonna.

Globaalien logistiikkahaasteiden hellittäessä kartonkien tuontivolyymit Aasiasta Eurooppaan ovat jälleen kasvaneet, mikä on merkittävästi lisännyt kilpailua. Keskitymme päämarkkina-alueillamme asiakkuuksiin, jotka hyötyvät korkealaatuisista ja vastuullisesti valmistetuista ensikuitukartongeista. Kilpailukykyämme vahvistavat toimitusvarmuus sekä palvelukokonaisuus, jonka avulla autamme asiakkaitamme erilaisissa pakkaushaasteissa, esimerkiksi vähentämään pakkausten hiilijalanjälkeä ja muovin käyttöä sekä parantamaan tuotantotehokkuutta.

Jatkamme tehostettua käyttöpääoman hallintaa, joten tuotannon sopeuttamistoimet jatkuvat myös lähikuukausina. Vuoden kolmannella neljänneksellä tulostamme heikentävät erityisesti heikko sellumarkkina sekä huolto- ja investointiseisokeista aiheutuvat kustannukset.

Kestävästi valmistettujen ensikuitukartonkien kysynnän kasvua tukevat pitkän aikavälin trendit eivät ole muuttuneet, joten vallitsevasta maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta suhtaudun myönteisesti Metsä Boardin tulevaisuuteen. Yhtiömme on taloudellisesti vahvassa kunnossa ja investoimme pitkällä tähtäimellä kestävästi kuitupohjaisiin pakkausmateriaaleihin, joille on vahvat kasvunäkymät. Tänä vuonna valmistuvat kartonki-investointimme Husumissa ja Kemissä, mikä kasvattaa kartonkikapasiteettiamme noin kymmenyksen nykyisestä.”

Taloudelliset tunnusluvut
2023 2022 2023 2022 2022
Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e 498,2 650,5 1 040,2 1 232,5 2 479,6
EBITDA milj. e 55,0 164,2 168,4 326,1 614,6
  vertailukelpoinen, milj. e 52,7 167,2 166,4 309,9 602,8
EBITDA, %:a liikevaihdosta 11,0 25,2 16,2 26,5 24,8
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 10,6 25,7 16,0 25,1 24,3
Liiketulos milj. e 29,5 142,6 117,9 283,3 531,5
  vertailukelpoinen, milj. e 27,3 145,9 116,0 267,4 520,7
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 5,9 21,9 11,3 23,0 21,4
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 5,5 22,4 11,2 21,7 21,0
Tulos ennen veroja, milj. e 27,5 140,0 115,3 279,1 524,9
  vertailukelpoinen, milj. e 25,4 143,3 113,5 263,2 514,6
Kauden tulos, milj. e 22,6 118,1 98,0 238,8 461,3
  vertailukelpoinen, milj. e 21,0 122,7 96,8 224,2 451,4
Osakekohtainen tulos, e 0,06 0,30 0,25 0,61 1,15
  vertailukelpoinen, e 0,05 0,31 0,24 0,57 1,13
Oman pääoman tuotto, % 4,3 25,2 9,1 25,5 22,5
  vertailukelpoinen, % 4,0 26,2 9,0 24,0 22,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,0 24,5 9,5 24,4 21,4
  vertailukelpoinen, % 4,6 25,0 9,3 23,0 20,9
Omavaraisuusaste , % 67 63 67 63 66
Nettovelkaantumisaste, % 12 6 12 6 4
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA, rullaava 12 kk 0,6 0,2 0,6 0,2 0,2
Osakekohtainen oma pääoma, e 5,37 4,92 5,37 4,92 5,86
Korollinen nettovelka, milj. e 257,0 108,7 257,0 108,7 94,5
Kokonaisinvestoinnit, milj. e 50,2 74,7 107,6 181,8 304,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 15,6 2,7 142,0 95,3 232,0
Henkilöstö 2 466 2 476 2 466 2 476 2 248

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Henri Sederholm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Toimitusjohtaja Mika Joukio ja talousjohtaja Henri Sederholm esittelevät puolivuosikatsauksen 27.7.2023 kello 15 pidettävässä englanninkielisessä puhelinkokouksessa.

Esitysmateriaali on saatavilla ennen lähetyksen alkua osoitteissa www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/ ja https://metsaboard.videosync.fi/2023-q2.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta:
https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010168.

Taloudellinen raportointi vuonna 2023

26.10.2023: Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 202


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 250 henkilöä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram