Preliminär planering av Kaskö kartongfabrik

Metsä Board har inlett preliminär planering av en ny kartongfabrik i Kaskö. Vårt mål är fossilfri produktion och resurseffektivitet av världsklass.

I september 2022 meddelade Metsä Board att företaget inleder förplanering av bygget av en ny kartongfabrik på fabriksområdet i Kaskö. Fabriken kommer att ha en årlig kapacitet på cirka 800 000 ton.

I preliminär planering ingår teknisk planering och planering av infrastruktur- och logistiklösningar. Dessutom kommer företaget att konkurrensutsätta inköpen av huvudanläggningar. Som en del av preliminär planeringen inleddes en miljökonsekvensbedömning (MKB) och nödvändiga tillståndförvaranden i anknytning till projektet.

Enligt Metsä Boards bedömning kan ett eventuellt investeringsbeslut fattas tidigast 2024.

Målet är resurseffektivitet av världsklass och hållbarhet

Utgångspunkten för planeringen av den nya kartongfabriken är fossilfri produktion och resurs-, produktions- och miljöeffektivitet av världsklass.

Planen är att utnyttja bästa möjliga tillgängliga teknik, vilket gör att förbrukningen av råvaror, energi och vatten per producerat ton kartong kommer att vara betydligt mindre än på de nuvarande produktionsanläggningarna. Tanken är att i produktkonceptet utnyttja Metsä Boards långsiktiga utvecklingsarbete för att tillverka högklassig och lätt kartong.

Information om MKB-förfarandet

Metsä Board har påbörjat ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB) den planerade kartongfabriken i Kaskö.

Metsä Boards MKB-program var offentligt för framförande av åsikter och utlåtanden mellan 12.1.–10.2.2023. Myndigheten lämnade sitt utlåtande om bedömningsprogrammet 10.3.2023.

Utlåtanden och kommentarer om Metsä Boards MKB-beskrivning kan lämnas in till Södra Österbottens NTM-central mellan 25.5.–21.7.2023. Beskrivningen finns tillgänglig för granskning på adressen www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA samt på stadshusen och biblioteken i Kaskö, Närpes och Kristinestad.

Vad är ett MKB-förfarande?

Metsä Board planerar att bygga en ny kartongfabrik i Kaskö. Verksamheten förutsätter ett MKB-förfarande, dvs. en miljökonsekvensbedömning. Syftet med MKB-förfarandet är att minska eller helt förhindra negativa miljökonsekvenser av projektet. I MKB-förfarandet fattas inga beslut gällande projektet, utan information tas fram som underlag för beslutsfattandet. Alla som kan påverkas av projektet kan delta i MKB-processen. NTM-centralen i Södra Österbotten är MKB-myndighet.

Hur framskrider MKB-förfarandet?

MKB-förfarandet sker i två faser:

Ett program för miljökonsekvensbedömning är en plan för hur MKB-förfarandet inklusive nödvändiga utredningar ska arrangeras.

I en miljökonsekvensbeskrivning presenteras projektets särdrag, tekniska lösningar och en enhetlig bedömning av miljökonsekvenserna. Bedömningsrapporten är en beskrivning av miljökonsekvenserna av verksamheten inom projektområdet och konsekvensernas betydelse.

I båda faserna begärs utlåtanden från myndigheter och invånare, och andra intressenter har möjlighet att framföra sina åsikter till kontaktmyndigheten, NTM-centralen i Södra Österbotten.

MKB-förfarandet avslutas när kontaktmyndigheten ger en motiverad slutsats om MKB-beskrivningen. Tillståndsmyndigheterna och de projektansvariga använder konsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande i sitt beslutsfattande.

Uppskattad tidsplan för MKB-förfarandet

 1. 12/2022

  Metsä Boards program för miljökonsekvensbedömning överlämnas till myndigheterna

 2. 1/2023

  Aktuellt i programfasen

  • Bedömningsprogrammet finns till påseende 12.1.–10.2.2023
  • Möte för allmänheten 24.1.2023
  • Möjlighet att ge utlåtanden och framföra åsikter
  • MKB-kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet
 3. 5/2023

  Metsä Boards miljökonsekvensbeskrivning överlämnas till myndigheterna

 4. 6/2023

  Aktuellt i beskrivningsfasen

  • Konsekvensbeskrivningen finns till påseende 25.5.–21.7.2023
  • Möte för allmänheten 19.6.2023
  • Centrala parters utlåtanden och åsikter om konsekvensbeskrivningen
 5. 9/2023

  MKB-myndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen

Hur kan jag påverka?

NTM-centralen i Södra Österbotten lägger fram MKB-beskrivningen offentligt för framförande av åsikter och utlåtanden under 60 dagars tid från och med den 25 maj. Under denna tid går det att ta del av beskrivningen på internet på http://www.ymparisto.fi/kaskinenkartonkitehdasYVA och på följande ställen:

 • Kaskö stadshus och stadsbibliotek
 • Närpes stadshus och huvudbibliotek
 • Kristinestads stadshus och bibliotek

Varför bedöms miljökonsekvenserna av kartongbruket?

Tillverkning av falskartong hör till de lagstadgade projekt som förutsätter ett förfarande för miljökonsekvensbedömning. Dessutom förutsätter bygget av bruket att industriområdet jämnas ut så att det nya området ansluts till det befintliga fabriksområdet på ett naturligt sätt. Verksamheten förutsätter en miljökonsekvensbedömning och ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen.

Läs mer om miljökonsekvensbedömning på NTM-centralens webbplats.
www.ely-keskus.fi/ymparistovaikutusten-arviointi

Ta kontakt

Vi ber dig fylla i uppgifterna nedan för att kontakta oss. Vi svarar på frågorna så snart som möjligt.

Metsä Board Oyj respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter du har lämnat till oss för att ta kontakt och för en eventuell affärsrelation som kan uppstå till följd av den första kontakten. Om det företag du representerar redan är Metsä Boards kund, uppdateras dina nuvarande kontaktuppgifter med de uppgifter som du nu har lämnat. Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning för kunder.