Skickliga avtalsentreprenörer spelar en nyckelroll i vård av våra skogar

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Skogsvården inverkar på hur snabbt vi får ett nytt skogsbestånd, hurudana trädslag vi har i skogen och hur snabbt skogen växer. God skogsvård vid rätt tid försnabbar trädens utveckling till stockträd. Skogsvården främjar skogens hälsa i Finland, förebygger skogsskador och förbättrar skogens klimatresistens.

Planterings- och röjsågsarbeten är i nyckelställning inom skogsvården. I Metsä Groups ägarmedlemmars och andra kunders skogar arbetar nästan 300 avtalsentreprenörer, vilka årligen under barmarkstiden sysselsätter cirka 1 000 proffs inom skogsbranschen. På alla områden räcker inte den inhemska arbetskraften till för dessa arbeten, dvs. Metsä Groups kompanjoner har även kunniga utländska anställda. För utländska företagare kräver Metsä Group att det finns ett företag som är registrerat i Finland. Det finns ingen skillnad i vare sig taxa eller kvaliteten på det utförda arbetet mellan inhemska och utländska företag hos Metsä Group.

Planterings- och röjsågsarbeten är i typiska fall entreprenadarbeten. I avtalet fastställs företagarens skyldigheter som arbetsgivare och företagaren ansvarar för utförandet av arbetet samt villkoren för sina anställdas arbetsförhållanden och avlöningsprinciper. Metsä Group förutsätter, att avtalsentreprenörerna har ett skriftligt arbetsavtal med sina anställda och att man tillämpar skogsbranschens kollektivavtal. Eventuella underleverantörskedjor granskas och godkänns alltid på förhand.

Metsä Groups etiska verksamhetsprinciper för leverantörer styr avtalsentreprenörernas verksamhet. Företagarna måste fylla principerna för företagaransvar och alla företagare granskas till exempel med avseende på ekonomiska skyldigheter.

”Vi har ett fint nätverk av avtalsentreprenörer, proffs i branschen som utför planterings- och röjsågsarbeten i våra medlemmars och våra andra kunders skogar. De utför ett mycket viktigt arbete för den finländska skogens tillväxt och mångfald, klimat och i slutändan för hela samhället. Utöver finländare behöver vi också utländsk arbetskraft för skogsvårdsarbeten. Det är alldeles väsentligt att Metsä Group och våra avtalsentreprenörer behandlar alla sin anställda rättvist och jämlikt. Våra avtalsentreprenörer ska alltid ha ett skriftligt arbetsavtal med sina anställda. Vi övervakar på flera olika sätt att skyldigheterna fullföljs. Vi har lämnat en förteckning över de företag som utför arbeten hos oss till Regionförvaltningsverket för att deras övervakning ska vara så effektiv som möjligt”, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen.

Metsä Group har tydliga processer för ledning och övervakning av entreprenörsnätverket. Personer i ansvarsställning granskar entreprenörsnätverkets verksamhet i sitt dagliga arbete och de ingriper omedelbart i missförhållanden. Metsä Group utför både interna och externa auditeringar av avtalsentreprenörernas verksamhet och bedriver aktivt samarbete med myndigheterna för att eventuella oklarheter ska framträda.

Övervakningsåtgärderna leder årligen till att enskilda missförhållanden uppdagas och dessa leder till omedelbara åtgärder. Missförhållandena korrigeras eller så leder situationen till att kompanjonskapet sägs upp.

Tilläggsuppgifter:

Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, tfn +358 50 384 4808

Juha Laine, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn +358 50 346 0350


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar tjänster för medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto Osuuskunta. Företaget anskaffar all det virke som används i Metsä Groups bruk. Andelslaget består av mer än 90 000 skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privatägda skogar. Vi strävar efter regenerativt skogsbruk som på ett mätbart sätt stärker naturens tillstånd. Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering. 

2023 uppgick vår totala försäljning till 2,2 miljarder euro och vi har cirka 700 medarbetare. Försäljningen för hela Metsä Group var 6,1 miljarder euro.

Följ Metsä palvelee på X | Facebook