VR:s första rundvirkeståg anlände till Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi

Metsä Group Pressmeddelande 21 april 2023 kl. 9.00
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Det första av VR:s eldrivna rundvirkeståg anlände till Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi den 21 april 2023 kl. 8.00 inför provdriften av fabriken. Detta var ett betydande steg för att säkerställa virkestillgången med tåg till bioproduktfabriken i Kemi inom ramen för det långvariga samarbetet mellan Metsä Group och VR.

Cirka två tredjedelar av rundvirket som används vid bioproduktfabriken i Kemi anländer med järnväg. Detta innebär cirka 5 miljoner kubikmeter per år, alltså cirka 8–10 tåg per dygn. Den stora virkesvolymen kan transporteras på ett effektivt och miljövänligt sätt, där lastning, järnvägstransporter och lossning av virkeslaster har planerats som en helhet. 

Virket till den nya fabriken i Kemi kommer att transporteras från ett betydligt större område än i nuläget. Trots att den genomsnittliga sträckan för rundvirkestransporterna med tåg blir längre, leder de effektiva järnvägstransporterna till att utsläppen minskar med 20 procent per kubikmeter virke. Vi har skapat ett effektivt koncept för virkesleveranserna till Kemi i enlighet med våra utsläppsminskningsmål. Vi kompletterar virkesleveranserna med ellok med autonoma eldrivna kranar på vedgården”, säger Hannu Alarautalahti, Metsä Groups produktionsdirektör inom Virkesanskaffning och skogstjänster.

VR:s nyaste lok används som draglok för transporterna. Vectron-elloken drar laster på upp till 2 500 ton, vilket innebär cirka 20–25 procent mer virke per tåg. För transporterna till Kemi har man skapat flera pendelsträckor som grundar sig på ett slutet vagnomlopp, där samma vagnar går mellan en viss lastnings- och lossningsstation. Det effektiva transportsystemet bygger också på ett toppoptimerat vagnomlopp: tiden mellan två på varandra följande lasttransporter är till och med hälften kortare än en genomsnittlig rundvirkestransport. Sammanlagt används över 400 vagnar för järnvägstransporterna till bioproduktfabriken i Kemi och materielen används endast för dessa transporter. Trafikens infrastruktur och behovet av förbättringar av den har beaktats ända sedan projektets början och dessa har planerats tillsammans med Trafikledsverket. Fabrikens privata järnvägsspår möjliggör virkestransporter med ellok ända fram till fabriken.

“Vi har berett det omfattande projektet i nära samarbete under flera år och äntligen har transporterna inletts. Effektiva transporter och smidig trafik har en nyckelroll vid stora investeringar inom industrin. Tillsammans med Metsä Group har vi skapat en lösning där fabrikens funktioner och järnvägstransporterna går sömlöst in i varandra, vilket ger effektiva transporter, säger Eljas Koistinen, direktör för VR Transpoint.

Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi tas i drift under det tredje kvartalet 2023.

METSÄ GROUP

För mera information, kontakta:

Hannu Alarautalahti, SVP Production, Metsä Forest, tel. +358 50 598 7145

Juha Laine, SVP, Communications, Metsä Group, tel. +358 10 465 4541


Metsä Group 
www.metsagroup.com

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnyelsebart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och pergaminpapper.

Metsä Groups årliga omsättning uppgick till cirka 7 miljarder euro, och vi har omkring 9 500 medarbetare i 30 länder. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av över 90 000 skogsägare.

Följ Metsä Group: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook