Röstningen i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktigeval har inletts

Metsä Group pressmeddelande 22.3.2023
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Sammanlagt 393 personer strävar efter en plats i fullmäktige och valet av rätt kandidat underlättas av kandidattest. Man kan rösta per post eller elektroniskt.

Andelslaget Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderbolag. Den högsta beslutanderätten av ägarmedlemmarna i Metsä Group utövas av  andelslagets fullmäktige som består av 48 ledamöter som väljs genom val under våren. I valet väljs också medlemmarna till distriktsråden som består av sammanlagt 100 personer. Röstningstiden  är 22.3–14.4.2023.

Valet av en lämplig kandidat underlättas av ett kandidattest med vars hjälp man kan hitta en kandidat med liknande synpunkter som man själv har. ”Kandidattestet påminner om de kandidattest som är bekanta från statliga val. Kandidaterna svarar på frågor om till exempel medlemsförmåner, hållbart skogsbruk och skogsägande”, berättar valnämndens ordförande Ahti Siponen.

Siponen är nöjd med att valets kandidater är många med olika bakgrund. ”Kandidaterna representerar medlemskåren med stor bredd. Kandidaternas yrkesbakgrund är mångsidig och vi har också flera kvinnliga kandidater än tidigare. Det finns tydligt ett intresse för andelslaget och det är en eftersträvad kompanjon.”

Siponen uppmuntrar alla medlemmar att använda sig av sin rösträtt. ”Vi har ett fint andelslag som har slagkraftig industriell produktion. Det lönar sig att använda sin röst för att påverka vilka som väljs att besluta om andelslagets ärenden.”

I Metsäliitto Osuuskuntas val kan man rösta per post eller elektroniskt på webbplatsen metsaval.fi. Medlemmen röstar på en kandidat i sitt eget valdistrikt. Elektronisk röstning i fullmäktigevalet tillämpas redan för tredje gången. Valsedlar som lämnas per post ska vara hos valnämnden senast 14.4 kl. 16:00. Den elektroniska röstningen upphör samma dag kl. 23:59.

Metsäliitto Osuuskunta har över 90 000 skogsägare som medlem. De äger cirka hälften av privatskogarna i Finland. Metsä Group är en finländsk skogsindustrikoncern med internationell verksamhet.

Fullmäktigevalet i korthet

  • I valet väljs 48 ledamöter till fullmäktige från 16 valdistrikt
  • Röstning 22.3‒14.4 per post eller elektroniskt
  • Resultatet fastställs senast 1.6.2023
  • Det nya fullmäktige inleder sitt arbete 1.7.2023

Läs mera: www.metsaval.fi

Tilläggsuppgifter:
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook