Historisk vändpunkt för Metsä Group – inför principerna för regenerativt skogsbruk

Metsä Forest pressmeddelande 28 mars 2023
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Group har som mål att den finländska skogsegendomen ska vara mer livskraftig, ha större mångfald och vara mer klimathållbar när den överförs till nästa generation än när den en gång i tiden överfördes till de nuvarande ägarna. Regenerativt skogsbruk innebär samexistens mellan ekonomisk tillväxt och stärkt naturkapital. Målet är betydelsefullt för hela Finland, eftersom medlemmarna i Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta äger cirka hälften av Finlands privata skogar.

Det regenerativa skogsbruket siktar på att förbättra naturens tillstånd samt att övergripande hantera den nytta, det vill säga de ekosystemtjänster som naturen erbjuder. Tillståndet för naturen och de tjänster naturen erbjuder samt deras utveckling följs upp och de konstaterade effekterna rapporteras. Man vill mäta virkesproduktionens effekter på ett heltäckande sätt och verifiera dessa i produkter och värdekedjor. Effekterna av åtgärder för att förbättra naturens tillstånd i de finländska skogarna jämfört med nuläget ska kunna mätas och verifieras i enlighet med Metsä Groups mål senast 2030.

För att förbättra naturens mångfald krävs både skyddsområden och integrering av innovativa produktionssätt i ekonomiskogar. Skydd av skogar delar åsikterna. Metsä Group anser att extra skydd är motiverat när det riktas rätt och skogsägarens egendomsskydd och rättsskydd beaktas.

”Metsä Group svarar på skogsägarnas och samhällets mångsidiga behov på kort och lång sikt. Miljöfrågorna inom skogsbruket har utvecklats stegvis redan under tiotals år. Nu är det dags att ta ett nytt betydande steg. Till våra mål för ett regenerativt skogsbruk hör att förbättra den finländska naturens tillstånd och övergripande hantera den nytta som erhålls från naturen. Skogen är ju bland annat en kolsänka och plats för pollinerare och bärskördar. Virkesproduktionen är en betydande del av denna omfattande helhet och den ska vara godtagbar på alla hållbarhetsmätare”, säger Metsä Groups koncernchef Ilkka Hämälä.

Både Metsä Group och utomstående aktörer undersöker och mäter hur målen har förverkligats. Metsä Group förbereder för närvarande sitt åtgärdsprogram och mätare för ett regenerativt skogsbruk. Mer information om dessa kommer under 2023.

”Vi behöver inkludera ett stort antal olika intressegrupper i det målmedvetna arbetet. Vi bör skapa exakta mätare för målen och för det vill vi till exempel ha oberoende externa experter som partner”, säger Metsä Groups ledande naturexpert Timo Lehesvirta.

Principerna för ett regenerativt skogsbruk är en fortsättning på Metsä Groups program för ekologisk hållbarhet för att trygga naturens mångfald. Med hjälp av principerna utvecklas nya åtgärder och skapas metoder för att integrera de rutiner som upplevs vara bäst. På så sätt motverkar de finländska skogarna klimatförändringarna och klarar också bättre av ett varmare klimat, extrema väderfenomen och risker för skogsskador.

Önskemål om ytterligare information:

Timo Lehesvirta, Leading nature expert, Metsä Group, tel. +358 400 752 212

Tomi Salo, SVP, Corporate Affairs, Metsä Group, tel. +358 45 875 8911


Metsä Group 
www.metsagroup.com

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnyelsebart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och pergaminpapper.

Metsä Groups årliga omsättning uppgick till cirka 7 miljarder euro, och vi har omkring 9 500 medarbetare i 30 länder. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av över 90 000 skogsägare.

Följ Metsä Group: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook