Andelslaget Metsäliitto Osuuskunta, fullmäktigemötets beslut 27.4.2023

Metsä Group pressmeddelande 28.4.2023 
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattade vid sitt stadgeenliga möte 27.4.2023 beslut om de andelsräntor som betalas för ägarmedlemmarnas andelskapital. På basen av andelslagets resultat 2022 utgår Metsäliitto Osuuskuntas ränta på medlemmarnas stadgeenligt placerade grundandelar med 7,0 % (för 2021: 6,0 %). För Metsä1- tilläggsandelarna utgår räntan med 6,5 %, A-tilläggsandelarna med 4,0 % (5,0 %) och för B-tilläggsandelarna med 1,0 % (1,0 %).

Dessutom beslutades att fördela ett överskott på 0,30 euro per kubikmeter industrivirke som erhållits per medlem under de fyra föregående räkenskapsåren. Återbetalningen av överskottet betalas huvudsakligen i form av Metsä1- tilläggsandelarna, men kontant motsvarande det innehåll som ska lämnas för varje medlem.

Den föreslagna totala vinstutdelningen för året är rekordhögt, cirka 101 miljoner euro (80). Andelen vinstbaserad vinstutdelning som betalas som avkastning på överskottet är cirka 15 %. Andelsräntorna och återlämnande av överskottet betalas ut till medlemmarna 12 Maj 2023.

Esko Kiviranta, Eeva Mikkonen, Jussi Moilanen, Seppo Airaksinen och Petri Miettinen valdes till förvaltningsrådet för att ersätta Airi Kulmala, Ville Hirvonen, Teuvo Hatva, Jyrki Ketola och Kari Pekonen. Bland de förvaltningsrådsledamöter som stod i tur att avgå omvaldes Markus Laatikainen, Anders Lillandt, Juha Paajanen, Ilkka Uusitalo och Anders Wasström.

METSÄ GROUP

Tilläggsuppgifter:
Miika Arola, direktör för juridiska ärenden, Metsä Group, tfn 010 465 4205


Metsä Group 
www.metsagroup.com

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnyelsebart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och pergaminpapper.

Metsä Groups årliga omsättning uppgick till cirka 7 miljarder euro, och vi har omkring 9 500 medarbetare i 30 länder. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av över 90 000 skogsägare.

Följ Metsä Group: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
metsagroup.com/sv/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av över 90 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2022 uppgick vår totala försäljning till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 750 medarbetare.

Följ Metsä palvelee på Twitter | Facebook