Metsä Group sparar sällsynta lövträd i virkesanskaffningen

Metsä Group pressmeddelande 28.3.2022
 • Pressmeddelanden
 • |
 • |
 • Virkesanskaffning

Metsä Group lämnar framledes grova aspar och andra sparsamt förekommande lövträd i skogen för att trygga naturens mångfald. Linjedragningen kompletterar Metsä Groups program för ekologisk hållbarhet som inleddes 2020 för att utveckla mångfalden i ekonomiskogarna.

”I nya affärer som görs efter 1.6.2022 köper vi endast tall, gran, björk och asp som har en diameter på högst 40 cm. Grova aspar och andra sparsamt förekommenade lövträd, så som sälg, hägg, rönn och alarna lämnas kvar i skogen. De är nyckelarter, som många arter är beroende av”, berättar Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen.

Tidigare har dessa trädslag som inte kan förädlas industriellt, bärgats för energiproduktion till den del de inte har lämnats som naturvårdsträd.

”Energivirkesproduktionen är inte beroende av dessa sparsamt förekommande trädslag. Om vi är smarta, så kan vi i Finland både utnyttja trä och utveckla naturens mångfald”, betonar Jumppanen.

”Cirka 97 procent av virkesvolymen i Finlands skogar består av tall, gran och björk. Alla andra trädslag utgör sammanlagt tre procent, vilket innebär att det är viktigt för både bevarande av skogsnaturen och anpassning till klimatförändringen att vi kan bevara och öka andelen av dessa sparsamt förekommande trädslag”, säger utvecklingsdirektör Juho Rantala.

Beslutet om att spara grova aspar och andra sparsamt förekommande lövträd i skogen ingår i Metsä Groups program för ekologisk hållbarhet.

”Inom programmet utvecklar vi och tar i bruk sådana konkreta åtgärder som förändrar praxis, vilka tryggar och förbättrar mångfalden i skogarna. Bevarande av trädslag som förekommer sparsamt i våra skogar är en betydande öppning inom finländskt skogsbruk”, bedömer Jumppanen.

Det är viktigt att skogarna bevarar sin livskraft för att de ska kunna anpassa sig till klimatförändringen. Man kan anta att en stor artrikedom förbättrar skogarnas förmåga att bevara sitt välmående i en föränderlig omgivning.

”Olika trädslag har sina egna arter som har specialiserat sig på dem och till exempel sälgen är en viktig växt för pollinerare då den blommar tidigt på våren. De träd som sparas bildar ett spektrum av trädslag som bevaras över omloppstiden och de främjar också uppkomsten av död ved i ekonomiskogarna”, berättar Rantala.

Exempel på Metsä Groups andra åtgärder

 • Om det finns död ved på ett avverkningsobjekt, så sparas minst 20 stammar per hektar
 • Alla enskilda döda lövträd sparas vid avverkningar
 • Vi rekommenderar i första hand naturhänsyn i lundar
 • Vi tillverkar konstgjorda högstubbar vid avverkningarna om skogsägaren tillåter det
 • Vi lämnar skyddsbuskage i alla skeden av skogsvård
 • Vi främjar uppkomsten av blandskog genom att erbjuda blandkultur i vår servicepalett
 • Vi erbjuder aktivt kalhyggesfritt skogsbruk till skogsägarna på torvmarker
 • Vi skolar kontinuerligt och aktivt vår personal inom olika områden av ekologisk hållbarhet

Bilder för medias användning finns här

Tilläggsuppgifter:

Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, p. 050 385 4808
Juho Rantala, utvecklingsdirektör, Metsä Group, p. 040 143 6347
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, p. p. 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
 
www.metsaforest.com 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter Facebook