Metsä Group följer noggrant upp virkesdrivningens kvalitet – träden på förnyelseavverkningar allt större

Metsä Group pressmeddelande 19.12.2022
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Stammarnas medelstorlek i Metsä Groups slutavverkningar har ökat 19 procent sedan 2013. Kvaliteten på såväl slutavverkningar som gallringar följs systematiskt upp. Rekommendationerna för god skogsvård följs i alla avverkningar.

Skogslagen stipulerade till 2014 vilka ålders- och dimensionskrav ett bestånd ska uppfylla för att det skulle vara tillåtet att förnya. Från 2014 har skogsägarna fritt fått bestämma förnyelsetidpunkten utgående från sina egna skogliga målsättningar.

”Allmänt taget har man konstaterat att avsaknaden av minimidiameter i Finland har lett till att en del bestånd förnyads vid alltför ung ålder. I Metsä Groups avverkningar har detta inte skett, tvärt om: beståndets medelstorlek vid förnyelseavverkningar har ökat 19 procent sedan 2013”, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen.

Metsä Group är Finlands största producent av sågvaror och en betydande producent av träfanerprodukter. Koncernen har ställt som mål att mängden kol som binds i produkterna 2030 ska vara 30 procent större än den var 2018.

”För oss är det mycket viktigt att våra ägarmedlemmars skogar bevarar sin goda livskraft och kolsänka. Gallringar skapar utrymme för beståndet, så att de kvarställda träden ska uppnå stockträdsdimensioner. En bra gallring är central för att för utvecklingen av beståndets kommande tillväxt och kolsänka. De uppgifter om alltför kraftiga gallringar som Finlands skogscentral publicerade i december 2022 är oroväckande och en orsak för hela skogsbranschen att granska sin verksamhet”, säger Jumppanen.

Metsä Group följer systematiskt upp det kvarställa beståndets mängd vid sina avverkningar. Under åren 2012–2022 har drivningsspåret granskats på 6 600 objekt.

”De granskningar vi har utfört uppvisar avsevärt bättre resultat än Skogscentralens nationella uppskattning. Våra gallringar förverkligas till övervägande del i enlighet med råd i god skogsvård. Vi har upptäckt utvecklingsbehov i en del förstagallringar, främst i fråga om gallringsstyrka och drivningsspårens bredd”, säger Jumppanen.

”Vi fortsätter den systematiska kvalitetsuppföljningen av gallringarna både som eget arbete och genom externa utvärderingar och vi granskar och utvecklar vår verksamhet i samarbete med våra drivningsföretagare. Dessutom utför vi redan pilotprojekt för optimering av placering och fördelning av drivningsspår på bärande mark. Skogsägarnas respons över gallringskvaliteten har under de senaste tio åren utvecklats positivt och ligger på en utmärkt nivå.”

För att uppnå god gallringskvalitet är det viktigt att plantskogsvården har utförts i tid. Om plantskogsvården inte utförs, blir träden små på grund av brist på utrymme. I alltför täta bestånd är det utmanande att arbeta med gallringsmaskin på ett sådant sätt att drivningsspåret är bra och dessutom är också det kvarställda beståndet klent.

Metsä Group inledde tidigare i år en granskning, vars mål är att trygga att övertäta, oskötta bestånd med klena stammar behandlas som vård av ungskog med röjsåg eller specialutrustning för detta ändamål.

”I Metsä Group har vi fördubblat plantskogsvårdsarealerna under de senaste tio åren. Plantskogsvården påskyndar beståndets tillväxt och produktionen av stockträd och därmed också rotintäkterna. Plantskogsvård som utförs i tid är en investering i framtiden både för skogsägaren och för klimatet”, säger Jumppanen.

Tilläggsuppgifter:
Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, tfn 050 384 4808
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
 
www.metsagroup.com/virkesanskaffning

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2021 uppgick vår totala försäljning till 2,0 miljarder euro och vi har cirka 850 medarbetare.