Metsä Group tog i bruk stamvolymprissättning i alla anskaffningsdistrikt i november i fjol. Följande mål är att befästa prissättningsmodellen som en del av normal virkeshandel. ”Vi har redan kommit långt på vägen dit.”

Enligt Metsä Group ser stamvolymprissättning ut att utvecklas till en betydande, frivillig prissättningsmodell för virkeshandeln. Inom stamvolymprissättning delas stammarna inte upp i sortimenten stock och massaved, utan betalningen sker för hela stammar.

Det slutliga stamvolympriset fastställs i efterhand på basen av den verkliga medelgrovleken, dvs. medelvolymen för det avlägsnade beståndet. Anbudet bildas utgående från en stamprismatris, ur vilken man läser ut uppskattad medelvolym och stampris per kubikmeter för ifrågavarande stamvolym.

Om trädens verkliga volym avviker från uppskattningen, ändras också kubikmeterpriset i matrisen. Förändringen kan ske i bägge riktningarna. Om medelvolymen är större än uppskattat, betalas det mera för virket och om den är mindre, är priset lägre.

Modellen har fått positiv respons av de skogsägare som har prövat på prissättningsmodellen. ”Skogsägarna har upplevt att stamvolymprissättningen är en rejäl och tydlig prissättningsmodell.”

Respons samlas ännu in

Metsä Group testade stamvolymprissättning som pilotprojekt i fyra anskaffningsdistrikt sommaren 2021. Piloteringen föregicks av ett cirka ett år långt utvecklingsarbete, under vilket till exempel kalkylmatrisen som ligger som grund för prissättningen byggdes upp. ”Arbetet utfördes långt med egna krafter, även om forskningsresultat i branschen fanns i bakgrunden som hjälp.” Bolaget samlar kontinuerligt in respons på prissättningsmodellen. Man kan till exempel lämna respons i samband med den kundresponsförfrågan som utförs efter en virkesaffär.

Stamvolymprissättningen lämpar sig för alla slags gallringsbestånd. Bäst lämpar den sig för gallringsbestånd vid god tillväxt, där förröjningarna har utförts omsorgsfullt. I sådana bestånd finns inte klena träd under det dominerande beståndet som drar ner på medelvolymen.

Om virkesaffären omfattar figurer i klart olika åldrar, tillämpas olika stamvolympris och prismatris för de olika figurerna i anbudet. Stamvolymprissättning tillämpas inte i förstagallringar eller på objekt som är avvikande till exempel på grund av näringsämnesstörningar.

Enligt Tahvanainen är stamvolymprissättningen rejäl för både köpare och säljare. Efter avverkningen behöver skogsägaren inte övervaka i vilken trave de avverkade träden hamnar. Virkesköparen kan för sin del aptera träden på bästa möjliga sätt i förhållande till den marknadssituation som råder då avverkningen utförs.

Metsä Group har testat den nya metodens funktion genom hela leveranskedjan. Enligt Tahvanainen har kedjans varje länk fungerat som tänkt från anbud till fabriksleverans.

Läs mera om stamvolymprissättning här.

Artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 2/2022. Text: Maria Latokartano