Eettisten liiketoimintakäytäntöjen varmistaminen

Metsä Fibre on sitoutunut toimimaan eettisesti, vastuullisesti, luotettavasti ja läpinäkyvästi kaikessa toiminnassaan.

Arvot ja eettiset ohjeet

Työtämme ohjaavat Metsä Groupin arvot: vastuullinen tuloksenteko, luotettavuus, yhteistyö ja uudistuminen. Noudatamme aina lakeja ja säädöksiä, Metsä Groupin eettistä toimintaohjetta (Code of Conduct) ja Metsä Groupin toimintaperiaatteita, kuten ympäristö-, henkilöstö- ja tasa-arvopolitiikkaa. Olemme myös sitoutuneet kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Toimimme rehellisesti ja avoimesti kaikkia sidosryhmiämme kohtaan.

Työntekijä pyöräilee Äänekosken biotuotetehtaan tiellä

Toimintaperiaatteet

Toimintaamme ja päätöksentekoamme ohjaavat strategia ja arvot. Metsä Groupin 15 eettistä periaatetta tiivistävät sitoutumisemme vastuulliseen liiketoimintaan ja sääntöjen noudattamiseen. 

Metsä Groupin 15 eettistä toimintaperiaatetta konkretisoivat yhtiömme arvopohjaista johtamista, ja kiteyttävät sitoutumisemme liiketoiminnan vastuullisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen. Periaatteet sisältävät yhteistyöhön ja ihmisten kunnioittamiseen sekä vastuulliseen liiketoimintaan liittyviä teemoja. Samat vaatimukset koskevat myös yhteistyökumppaneitamme, ja ne on määritelty Metsä Groupin toimittajien Code of Conduct -ohjeessa.

Politiikat ja toimintaohjeet

Metsä Groupilla on käytössään joukko politiikkoja ja niihin liittyviä ohjeita, jotka kattavat kaikki sen liiketoiminta-alueiden kannalta olennaiset aiheet, mukaan lukien esimerkiksi ympäristö- ja henkilöstöpolitiikat sekä työntekijöiden yhtäläiset mahdollisuudet.

Työntekijöiden eettiset toimintaohjeet ovat olennainen osa päivittäistä johtamista. Se ohjaa työntekijöitämme noudattamaan vaadittuja eettisiä periaatteita, jotka koskevat eturistiriitoja, kilpailua, viestintää sekä lahjonnan ja muun vilpillisen toiminnan estämistä. Toimintaohje edellyttää, että kaikki työntekijät ilmoittavat kaikesta käyttäytymisestä, jonka he uskovat olevan ohjeiden vastaista. Tällaisesta toiminnasta voi ilmoittaa omalle esihenkilölle, Compliance Officerille tai Metsä Groupin lakiasiainjohtajalle.

Kolme työntekijää keskustelee toimistossa

Edistämme monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja mukaan ottamista

Haluamme varmistaa, että henkilökohtaisilla ominaisuuksilla - kuten sukupuolella, iällä, etnisellä taustalla tai seksuaalisella suuntautumisella - ei ole vaikutusta yksilön mahdollisuuksiin menestyä työelämässä. Monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja mukaan ottamista edistetään Metsä For All -vision avulla ja mitataan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdenvertaisuuskoulutus, anonyymi rekrytointi ja naisten osuuden kasvattaminen johtotehtävissä ovat esimerkkejä käytännön toimista, joihin olemme ryhtyneet.

Metsä Groupin tasa-arvotavoitteet

Icon depicting 2 men and 1 woman Icon depicting a man and woman standing side by side and an even line behind them symbolising same level of money in Euro Icon depicting a person giving a lecture next to a screen
Vuoteen 2030 mennessä vähintään 30 % Metsä Groupin johtajista (VP tai sitä ylempi taso) on naisia. Naisten ja miesten välillä ei ole perusteettomia palkkaeroja. Edistämme tietoisuutta monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja mukaan ottamisesta koko henkilöstön kattavalla koulutusohjelmalla.
     

Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, joka kieltää erityisten tietoryhmien, kuten rotuun tai etniseen alkuperään viittaavien henkilötietojen, käsittelyn. Emme kerää tällaisia tietoja työntekijöistämme missään toimipaikoissamme, vaikka paikallinen lainsäädäntö sen sallisi, ja olemme sitoutuneet kohtelemaan ihmisiä yhdenvertaisesti riippumatta heidän edustamistaan ominaisuuksista.

 

Operaattori tarkastelee monitorin tietoja Kemin biotuotetehtaan valvomossa

Eettinen ilmoituskanava

Rohkaisemme henkilöstöämme ja sidosryhmiämme nostamaan esiin huolenaiheita, mikäli toiminnassamme havaitaan epäkohtia. Eettinen ilmoituskanavamme (Compliance and Ethics Channel) on saatavilla kymmenellä eri kielellä ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa riippumaton kolmas osapuoli. Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti. Olemme sitoutuneet suojelemaan ilmoituksen tehneiden yksityisyyttä, emmekä hyväksy vastatoimia ilmoituksentekijöitä kohtaan.

Kaikki yhtiön tietoon tulleet rikkomukset ja niiden epäilyt tutkitaan. Havaitusta laittomasta toiminnasta ilmoitetaan viranomaisille.