Tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen

Tavoitteenamme on hyödyntää tuotannon sivuvirrat täysimääräisesti vuoteen 2030 mennessä ja toimia niin, ettei tuotannostamme synny lainkaan kaatopaikkajätettä.

Hyödynnämme sivuvirrat

Metsä Fibren periaatteena on käyttää raaka-aineita tehokkaasti. Suosimme jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämistä ja minimoimme kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän.

Tuotantomme sivuvirrat koostuvat sivutuotteista ja prosessijätteistä, kuten viherlipeäsakasta, energiantuotannossa syntyvästä tuhkasta ja selluntuotannossa syntyvästä kalkkituhkasta. Suurin osa prosessijätteestä hyödynnetään materiaalikäytössä ja energiantuotannossa. 

Tehokas jätehuolto

Joillakin tehtaillamme on oma jätehuoltoalue tai kaatopaikka, joiden toimintaan on ympäristölupa. Osa jätteestä toimitetaan käsiteltäväksi tai hävitettäväksi ulkopuolisille jätehuoltoyhtiöille, joiden toimintaan sovelletaan ympäristölupaa.

Tuotannon sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen edellyttää tieteellistä tutkimusta ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

Kaatopaikkajäte, t

Viiden vuoden kehitys 2019–2023, Metsä Fibre yhteensä
Graafi esittää arvot 48,595-15,125 vuosina 2019-2023
 

Hyödynnetyt sivutuotteet ja jätteet, t

Viiden vuoden kehitys 2019–2023, Metsä Fibre yhteensä
Graafi näyttää arvot 152,117-254,044 vuosina 2019-2023

 

Uudet biotuoteratkaisut

Olemme parantaneet resurssitehokkuuttamme myös uusien biotuoteratkaisujen avulla. Äänekosken biotuotetehtaalla rikkihapon tuotanto tehtaan hajukaasuista on laajentanut tehtaan suljettua kemikaalikiertoa. Se myös minimoi sulfaattipäästöt vesistöihin. Samaa tekniikkaa hyödynnetään myös Kemin biotuotetehtaalla.

Metsä Fibren Joutsenon tehdas, Äänekosken ja Kemin biotuotetehtaat tuottavat kuoresta tuotekaasua. Tätä tuotekaasua käytetään fossiilivapaana polttoaineena tehtaiden omissa prosesseissa. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kaikki tehtaamme toimivat täysin ilman fossiilisia polttoaineita.

Viherlipeäsakan hyödyntäminen

Tällä hetkellä käytämme lähes 90 prosenttia sivuvirroista. Iso syy tähän käyttöasteeseen on viherlipeäsakka. Se on kemikaalien talteenotossa syntyvä jae, jolle ei ole toistaiseksi löydetty vakiintunutta käyttöä. Viherlipeäsakkaa hyödynnetään maanrakennustyömailla korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita, kuten mursketta ja soraa, sekä kenttärakenteissa luonnonvarojen säästämiseksi. Toinen mahdollinen käyttötarkoitus viherlipeäsakalle ovat geopolymeerit, joita käytetään mm. korvaamaan betonia.

Etsimme aktiivisesti myös muita käyttötarkoituksia viherlipeäsakalle tekemällä omia tutkimuksia ja pilottihankkeita sekä osallistumalla yliopistojen yhteisesti rahoittamiin tutkimushankkeisiin. Viherlipeäsakkaa on toimitettu testattavaksi uusissa sovelluksissa, ja sitä on käytetty myös maanrakennustöissä.

Yhteistyö kumppaneiden kanssa

Metsä Groupissa on käynnissä strateginen T&K-ohjelma sivuvirtojen muuntamiseksi kiertotalouden käyttöön. Tutkimme ja kehitämme sekä itsenäisesti että yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia uusia käyttötarkoituksia lietteille, tuhkille, ligniinille, sahanpurulle, kuorelle ja monille muille metsäteollisuuden sivuvirroille. Lisäksi tutkimme mahdollisuuksia hiilen talteenottoon ja jalostamiseen.

Puupohjaisia biotuotenäytteitä kuten sellupellettejä ja kevyttä kuitumateriaalia