Päästöt ilmaan

Vastuullisuustavoitteenamme on fossiilittomat tehtaat vuoteen 2030 mennessä. Jo nykyisin tuotannossamme käytetyistä polttoaineista valtaosa on biopohjaisia, ja niistä suurin osa on tuotannon sivuvirtoja.

Tehokas valvonta ja reagointi

Metsä Fibren tuotantolaitokset hyödyntävät energiana esimerkiksi kuoren, sellunvalmistusprosessissa syntyvän mustalipeän sekä sahatavaratuotannossa syntyvän sahanpurun.

Hyödyntämällä prosessissa syntyvät sivuvirrat mahdollisimman tarkasti paranamme tuotantolaitostemme resurssi-, energia- ja ympäristötehokkuutta. Tehokas päästöjen valvonta ja vähentäminen on tuotannon ympäristövaikutusten hallinnan kulmakivi.

Suurin osa ilmaan joutuvista päästöistä on peräisin sellutehtaiden ja voimalaitosten polttoprosessista. Pääasialliset päästöt ilmaan ovat hiilidioksidi (CO2), rikkidioksidi (SO2), typen oksidit (NOX) ja sellun tuotannosta ja voimalaitoksista peräisin olevat hiukkaset. Lisäksi sellutehtaista vapautuu pieniä määriä pelkistettyä kokonaisrikkiä (TRS).

Kaikilla tuotantoyksiköillämme on voimassa oleva ympäristölupa. Käytämme tuotannossa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja valvomme jatkuvasti, että tuotantoyksikkömme toimivat niille myönnettyjen ympäristölupien mukaisesti. Mahdollisista poikkeamista ja niihin liittyvistä korjaavista toimista ilmoitetaan välittömästi viranomaisille, ja ryhdymme aina korjaaviin toimiin tilanteen ratkaisemiseksi.

CO2 fossiilinen, tn

Viiden vuoden kehitys 2019–2023, Metsä Fibre yhteensä
Scope 1
Graafi esittä laskevan käyrän arvoilla 341-160 vuosina 2019-2023
 
Scope 2
Graafi esittää laskevan käyrän arvoilla 4-0 vuosilta 2019-2023
 

 

Energiatehokkuuden parantaminen

Tärkeimmät keinomme ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat bioenergian osuuden lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Tavoitteenamme on, että tehtaamme ovat fossiilivapaita vuoteen 2030 mennessä.

Suurin yksittäinen fossiilisia päästöjä vähentävä ja energiatehokkuutta parantava toimenpide oli Kemin biotuotetehtaan tuotannon käynnistäminen. Koska tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 68 000 tonnia entisen tehtaan päästöihin verrattuna (Kemin vanhan sellutehtaan päästöt 2022).

Todistetusti pienemmät päästöt

Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systemsin vuonna 2023 julkaisema elinkaarianalyysi osoitti, että Äänekosken biotuotetehtaan fossiiliset hiilidioksidipäästöt tuotettua tonnia kohti ovat noin 30 prosenttia pienemmät kuin ECF-tuotantoprosesseja käyttävien eurooppalaisten sellutehtaiden ja 45 prosenttia pienemmät kuin keskimääräisen TCF-sellutuotannon päästöt.