Biologinen monimuotoisuus: Metsien kestävä käyttö, lajien monimuotoisuus, sekametsät

Metsien kestävässä käytössä otetaan huomioon kestävyyden ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. Kestävästi käytetyt metsät luovat hyvinvointia, hillitsevät ilmastonmuutosta, ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja estävät metsäkatoa.

Kestävä puunhankinta

Metsät kattavat noin 75 % Suomen maapinta-alasta ja Suomen metsien puumäärä on kasvanut 50 vuodessa noin 70 % eli noin miljardi kuutiometriä. Kestävillä metsänhoitokäytännöillä varmistetaan, että metsien käyttö ei ylitä kasvunopeutta.

Metsä Fibre on osa Metsä Groupia, jonka sisäinen arvoketju auttaa meitä varmistamaan käyttämämme puun alkuperän ja laadun. Metsä Groupin puunhankinnasta vastaa Metsä Forest. Metsien sertifiointijärjestelmät ovat tärkeitä työkaluja kestävän metsänhoidon ja puun alkuperän jäljitettävyyden varmistamisessa. Metsä Fibren käyttämästä puusta 95 % on sertifioitua (vuosi 2023).

Sekametsät lisäävät luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on osa kestävää metsänhoitoa. Metsäsertifioinneissa määritellään tarkat kriteerit luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle. Luonnon monimuotoisuutta lisätään esimerkiksi säilyttämällä säästöpuuryhmiä, luomalla tekopökkelöitä ja suojelemalla keskeisiä elinympäristöjä hakkuilta. Tähän sisältyy mänty- ja kuusisekametsien lisääminen, vesistöjen suojavyöhykkeiden perustaminen maaperän ja ravinteiden valumisen estämiseksi sekä lahopuun määrän lisääminen ja eläimille suojaa tarjoavien tiheiköiden jättäminen.

Siivekäs hyönteinen istuskelee männyn rungolla auringonpaisteessa

Metsä Plus vie kohti uusiutuvaa metsätaloutta

Osana Metsä Groupia Metsä Fibre on sitoutunut uudistuvan metsätalouden periaatteisiin ja pyrkii parantamaan metsäluonnon tilaa todennettavasti vuoteen 2030 mennessä. Tuemme luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen tilaa parantavia toimenpiteitä. Uudistuvan metsätalouden avulla pyrimme parantamaan luonnon tilaa ja hallitsemaan ekosysteemipalveluja eli luonnonympäristön tarjoamia hyötyjä kokonaisvaltaisesti.

Lisäksi Metsä Forest on laatinut ekologisen kestävyyden ohjelman. Ohjelmaan kuuluu muun muassa Metsä Group Plus -metsänhoitomalli, joka kannustaa metsänomistajia hoitamaan metsiään entistä vastuullisemmin. Vaikka ohjelma on vapaaehtoinen, mutta korvauksellinen, se vaatii metsäsertifikaatteja vaativampaa huolellisuutta. Esimerkiksi hakkuissa jätetään enemmän säästöpuita ja tekopökkelöitä metsähehtaaria kohden.

Istutukset seuraavaa sukupolvea varten

Kun uutta metsää perustetaan, suosittelemme uusien taimien istuttamista mahdollisimman pian hiilen tehokkaan sitomisen varmistamiseksi. Metsiin istutettavat ja kylvettävät puulajit ovat Suomessa luontaisesti esiintyviä kuusia, mäntyjä ja koivuja. Näin varmistetaan, että muiden luontaisesti metsässä elävien lajien elinolosuhteet säilyvät.

Lähteet: Metsäteollisuus, Luonnonvarakeskus