Uudistava metsätalous

Haluamme varmistaa, että suomalainen metsäomaisuus siirtyy elinvoimaisempana, monimuotoisempana ja ilmastokestävämpänä sukupolvelta ja omistajalta toiselle. Uudistava metsätalous tarkoittaa talouskasvun ja luonnonvarojen edistämistä rinnakkain.

Sitoumuksemme

Metsä Group on sitoutunut uudistavan metsätalouden periaatteisiin. Uudistavan metsätalouden tavoitteena on parantaa metsäluonnon tilaa. Uudistavan metsätalouden periaatteiden toteuttaminen auttaa myös metsiä pysymään hiilinieluina.

Metsät tarjoavat monipuolisia ekosysteemipalveluja

Suomen metsät tuottavat monipuolisesti erilaisia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Puun tuotannon lisäksi metsät ja luonto tarjoavat erilaisia ekosysteemipalveluja, kuten hiilinieluja, puhdasta vettä, marjoja, sieniä, virkistyskäyttöä ja eroosion ehkäisyä.

Ekosysteemipalveluilla voi olla paikallisia, alueellisia, kansallisia tai maailmanlaajuisia vaikutuksia. Metsien hiilinieluvaikutus on tärkeä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kansainvälisessä ilmastopolitiikassa.

Mitattavissa oleva parantaminen

Uudistavassa metsätaloudessa osoitetaan mittausten ja tutkimusten avulla, että metsäluonnon tila paranee tehtyjen toimenpiteiden seurauksena. Tämä tarkoittaa tärkeimpien indikaattorilajien ja -yksilöiden lukumäärän laskemista tietyllä alueella ja niiden laskemista uudelleen riittävän ajan kuluttua. Luonnon monimuotoisuuden keskeisiä indikaattoreita ovat puulajisuhteet, lahopuun määrä ja metsien ikärakenne.