Vastuullinen toimitusketju

Osana Metsä Groupia Metsä Fibre on sitoutunut vastuullisiin toimintatapoihin ja kestävän kehityksen varmistamiseen koko toimitusketjussa. Ostamme ensisijaisesti palveluja ja tuotteita toimittajilta, jotka jakavat sitoutumisemme vastuullisuuteen.
Kestävän kehityksen tavoitteemme vuodelle 2030 tukevat ihmisoikeuksien edistämistä – erityisesti tapaturmatonta työympäristöä, vastuullista yrityskulttuuria ja vastuullista toimitusketjua.

Ihmisoikeudet toimitusketjussamme 

Kaikkien toimittajiemme on noudatettava Metsä Groupin toimittajien toimintasääntöjä (Metsä Group Code of Conduct for Suppliers), joissa esitetään vähimmäisvaatimuksemme ympäristönsuojelulle, ihmisoikeuksille ja vastuullisille liiketoimintatavoille. Vuonna 2023 99,0 prosenttia hankinnoistamme tulee toimittajilta, jotka noudattavat näitä periaatteita.

Lisäksi toimittajiemme odotetaan kunnioittavan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja ILO:n työnormien mukaisesti. Heidän on toimittava YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti ja ryhdyttävä toimiin mahdollisten kielteisten ihmisoikeusvaikutusten korjaamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään mahdollisiin haitallisiin vaikutuksiin haavoittuviin ryhmiin tai yksilöihin, kuten siirtotyöläisiin.

Hankintapäätöstemme ohjaamiseksi käytämme toimittajien taustatarkastuksia, riskianalyysejä, arviointeja ja auditointeja. Tavoitteenamme on varmistaa, että yhteistyökumppanimme noudattavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyviä vaatimuksiamme.

Metsä Groupin eettinen kanava toimii alustana, jonka kautta toimittajamme voivat ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai huolenaiheista, mikä auttaa meitä tunnistamaan toimitusketjun riskit ennakoivasti.

Kaikkien toimittajiemme on noudatettava Metsä Groupin toimittajien toimintasääntöjä, joissa esitetään vähimmäisvaatimuksemme ympäristönsuojelulle, ihmisoikeuksille ja vastuullisille liiketoimintatavoille.
Käytämme hankintapäätöksissämme toimittajien taustatarkastuksia, riskianalyysejä, arviointeja ja auditointeja.
Teemme aktiivisesti yhteistyötä valittujen toimittajien kanssa, jotta voimme yhdessä asettaa kestävyystavoitteita.

Riskianalyysit

Riskianalyysimme räätälöidään tiettyjä maita ja toimittajia varten, mikä varmistaa puutavaran toimitusketjumme kestävyyden. Lisäksi arvioimme muihin hankintoihin liittyviä kestävyysriskejä ottamalla huomioon maariskin (korruption havaitsemisindeksi) ja analysoimalla ihmisoikeuksiin, ympäristövastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyviä tekijöitä.

Arviointi ja tarkastukset

Ennen toimittajan valintaa arvioimme perusteellisesti toimittajan taustan, jotta voimme tunnistaa kaupankäynnin vaatimuksiin, kuten kauppapakotteisiin, rahanpesuun ja ihmisoikeusloukkauksiin, liittyvät riskit. Valitaan vain toimittajia, jotka sitoutuvat toimittajien käytännesääntöihimme ja läpäisevät taustatarkastukset.

Yksityiskohtaisissa arvioinneissa keskitytään toimittajiin, jotka ovat kriittisiä liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta tai jotka toimivat alueilla, joilla on mahdollisia kestävyysriskejä. Sopimuksiin sisältyy usein turvallisuuteen ja tuoteturvallisuuteen liittyviä lisävaatimuksia. Arviointien perusteella annamme palautetta ja seuraamme korjaavia toimia. Auditoijamme on koulutettu tunnistamaan merkkejä pakkotyöstä ja työvoiman hyväksikäytöstä.

Teemme myös tarkastuksia, joilla varmistamme puun sertifiointivaatimusten noudattamisen ja varmistamme, että toimitettu puu täyttää ympäristö- ja kestävyysvaatimuksemme.
Valvomme puun sertifiointivaatimusten noudattamista myös auditointien avulla. Näin varmistetaan, että toimitettu puu täyttää ympäristö- ja kestävyysvaatimuksemme.

Yleisenä tavoitteenamme on arvioida kaikkien keskeisten toimittajien vastuullisuutta joko auditointien tai kattavien kyselyjen avulla. Lisäksi teemme aktiivisesti yhteistyötä valittujen toimittajien kanssa, jotta voimme yhdessä asettaa kestävyystavoitteita.