Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Toimimme rehellisesti ja avoimesti kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja prosessejamme, jotta voimme entistä tehokkaammin ehkäistä toiminnastamme johtuvia haitallisia vaikutuksia.

Yhtäläiset oikeudet

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, emmekä suvaitse ihmisoikeusloukkauksia missään muodossa. Metsä Fibren henkilöstön, asiakkaidemme, toimittajiemme ja kaikkien muiden sidosryhmien ihmisoikeuksia on kunnioitettava.

Tunnistamme mahdollisuutemme edistää myönteisiä ihmisoikeusvaikutuksia ja olemme sitoutuneet välttämään haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia ja puuttumaan niihin, jos niitä ilmenee.

Sitoumuksemme

Kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, jotka on julistettu YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja ILO:n työnormeissa. Olemme myös sitoutuneet toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti ja odotamme samaa myös liikekumppaneiltamme.

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että orjuutta, mukaan lukien lapsityövoimaa, pakkotyötä, ihmiskauppaa tai muita nykyaikaisen orjuuden muotoja, ei esiinny omassa liiketoiminnassamme tai toimitusketjussamme.

 1. 1

  Pakkotyön kieltäminen

  Pakkotyö on kielletty kaikissa muodoissaan. Tämä koskee myös nykyaikaista orjuutta, ihmiskauppaa ja pakkotyötä. Palkan tai henkilöllisyystodistusten pidättäminen, liikkumisen rajoittaminen, rekrytointipalkkiot ja uhkailun tai pelottelun käyttö ovat kiellettyjä.

 2. 2

  Lapsityövoiman käytön kieltäminen

  Kaikenlainen lapsityövoiman käyttö on kielletty. Tavarantoimittajiemme on aina noudatettava ILO:n alaikärajasopimusta (nro 138) ja lisäksi varmistettava, että nuorten työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta, kehitystä tai koulunkäyntiä ei vaaranneta.

 3. 3

  Oikeudenmukaiset työllisyyskäytännöt

  Palkkojen, mukaan lukien ylityöt ja etuudet, on oltava vähintään sovellettavien lakien ja asetusten edellyttämällä tasolla ja aina elämiseen riittävän palkan suuruisia. Myös tavarantoimittajien on noudatettava sovellettavia lakeja, kansainvälisiä sopimuksia ja työaikaa koskevia alan standardeja sekä varmistettava, että kaikilla työntekijöillä on allekirjoitettu työsopimus heille ymmärrettävällä kielellä. Työntekijöiden lakisääteistä oikeutta yhdistymisvapauteen ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin on kunnioitettava.

 4. 4

  Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

  Ketään ei saa syrjiä sukupuolen (mukaan lukien raskaus), iän, alkuperän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien tai minkään muun syyn perusteella, joka ei perustu työn vaatimuksiin.

 5. 5

  Häirinnän vastainen toiminta

  Kaikenlainen häirintä on kielletty, ja jokaisen yksilön ihmisarvoa on kunnioitettava. Emme hyväksy häirintää tai muuta sopimatonta käyttäytymistä, mukaan lukien seksuaalinen häirintä, loukkaukset, kiusaaminen, pelottelu, uhkailu, hyväksikäyttö, riisto tai väkivalta.

 6. 6

  Yksityisyyden kunnioittaminen

  Kunnioitamme jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja käsittelemme henkilötietoja hyvien tietojenkäsittelykäytäntöjen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

  Metsä Fibren kestävyystavoitteet vuodelle 2030 tukevat ihmisoikeuksien kehittämistä, erityisesti tapaturmatonta työympäristöä, vastuullista yrityskulttuuria ja kestävää toimitusketjua.

 7. 7

  Toimitusketjun vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

  Haluamme varmistaa, että toimittajamme toimivat ihmisoikeussitoumuksemme mukaisesti. Edellytämme kaikilta toimittajiltamme sitoutumista Metsä Groupin toimittajien toimintaohjeisiin (Supplier Code of Conduct), jotka kattavat keskeiset ihmisoikeuksia koskevat vaatimukset, ja meillä on monia menetelmiä, joilla voimme varmistaa, että kaikki toimittajat noudattavat niitä. Näihin käytäntöihin kuuluvat riskianalyysit ja taustatarkastukset, toimittaja-arvioinnit ja auditoinnit. Nämä työkalut on integroitu hankintaprosesseihimme.

  Olemme Metsä Groupissa tehneet ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin syventääksemme ymmärrystämme toiminnastamme aiheutuvista todellisista ja mahdollisista ihmisoikeusvaikutuksista. Esimerkkejä siitä, miten ihmisoikeudet näkyvät omassa toiminnassamme tai toimitusketjussamme, ovat työterveys ja -turvallisuus, oikeudenmukaiset työsuhdekäytännöt, syrjinnän ja häirinnän poistaminen, lapsi- ja pakkotyön kieltäminen, yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja.

Eettinen ilmoituskanava

Vastuullisuustavoitteemme vuodelle 2030 tukevat ihmisoikeuksien kehittämistä, erityisesti tapaturmatonta työympäristöä, vastuullista yrityskulttuuria ja kestävää toimitusketjua.

Rohkaisemme henkilöstöämme ja sidosryhmiämme nostamaan esiin huolenaiheita, mikäli toiminnassamme havaitaan epäkohtia. Eettinen ilmoituskanavamme (Compliance and Ethics Channel) on saatavilla kymmenellä eri kielellä ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa riippumaton kolmas osapuoli. Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti. Olemme sitoutuneet suojelemaan ilmoituksen tehneiden yksityisyyttä, emmekä hyväksy vastatoimia ilmoituksentekijöitä kohtaan.

Kaikki yhtiön tietoon tulleet rikkomukset ja niiden epäilyt tutkitaan. Havaitusta laittomasta toiminnasta ilmoitetaan viranomaisille.