Metsä Boardin vuoden 2024 tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 32 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Pörssitiedote Osavuosikatsaus 25.4.2024 klo 12.00
 • Pörssitiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Board

Tammi–maaliskuu 2024 (verrattuna 1–3/2023)

 • Liikevaihto oli 483,7 miljoonaa euroa (542,1).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 31,5 miljoonaa euroa (88,7) eli 6,5 prosenttia liikevaihdosta (16,4). Liiketulos oli 23,0 miljoonaa euroa (88,4).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,19), ja osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,19).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 5,7 prosenttia (13,9).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -7,9 miljoonaa euroa (126,4).

Olennaista tammi–maaliskuussa 2024

 • Metsä Boardin ensikuitukartonkien kysyntätilanne piristyi selvästi edellisestä vuosineljänneksestä. Taivekartongin keskihinta heikkeni. 
 • Markkinasellujen kysyntää lisäsivät paperi- ja kartonkituottajien kohonneet käyntiasteet Euroopassa. Markkinasellujen keskihinnat paranivat erityisesti Euroopassa.
 • Ammattiliittojen poliittiset lakot Suomessa 11.3.–8.4.2024 pysäyttivät tavarakuljetuksia ja jumittivat vientisatamat. Lakkojen vuoksi Metsä Boardin kartonki- ja kemihierretuotanto jouduttiin pysäyttämään kaikilla Suomen tehtailla 2–3 viikoksi. Yhtiö arvioi lakkojen negatiivisen tulosvaikutuksen olevan noin 25 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
 • Liiketoiminnan rahavirtaa heikensi käyttöpääoman nopea kasvu. Katsauskauden rahavirta sisältää Metsä Fibreltä saatuja osinkoja 9,8 miljoonaa euroa (1–3/2023: 83 milj. euroa).
 • Osakkuusyhtiö Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan haihduttamolla tapahtui 21.3.2024 kaasuräjähdys, mikä vaikuttaa myös Metsä Boardin kartonkitehtaan tuotantoon. Räjähdyksestä aiheutuneen biotuotetehtaan tuotantokatkoksen arvioidaan kestävän kesäkuun loppuun saakka.
 • Metsä Board päätti, ettei Kaskisten taivekartonkitehdashanketta toteuteta. Esiselvityksen kustannukset 7,6 miljoonaa euroa kirjattiin tammi–maaliskuun liiketulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. 
 • Metsä Boardin varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2024. Yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkoa 0,25 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 89 miljoonaa euroa. Osingon maksupäivä oli 9.4.2024. 
 • CDP antoi Metsä Boardille parhaan A-tason tuloksen avoimuudesta ilmastonmuutos- ja vesiturvallisuusasioissa. Metsäarvioinnissa yhtiö sai arvosanan A-. Arvioita täydensi paikka CDP Supplier Engagement Leaderboard -listalla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Board teki 24.4.2024 investointipäätöksen Simpeleen taivekartonkikoneen uudistamisesta. Investointi mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden korvaamisen kartongin valmistuksessa, lisää tuotannon tehokkuutta sekä parantaa taivekartongin laatua. Lisäksi uudistaminen kasvattaa tuotantokapasiteettia noin 10 000 tonnilla, minkä jälkeen Simpeleen taivekartongin tuotantokapasiteetti on noin 310 000 tonnia/vuosi. Investointi käynnistyy heti ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 toisella puoliskolla. Investoinnin arvo on noin 60 miljoonaa euroa, jakautuen vuosille 2024–2026. Simpeleen tehdas valmistaa korkealaatuista kevyttä taivekartonkia, josta valmistetaan pääosin elintarvike- ja lääkepakkauksia.

Lähiajan näkymät

Ensikuitukartonkien alkuvuoden hyvän kysyntätilanteen odotetaan jatkuvan myös toisella vuosineljänneksellä. Kysyntää tukevat mm. arvoketjun varastojen täydentämistoimenpiteet. Kuluttajatuotteiden yleistä kysyntää määrittävät edelleen kuluttajien ostovoiman kehittyminen sekä kuluttajien yleinen ostokäyttäytyminen.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan huhti–kesäkuussa hieman kasvavan edellisestä vuosineljänneksestä (1–3/2024: 364 000 tonnia). Valuuttamääräisten myyntihintojen arvioidaan pysyvän vakaina.

Huhti–kesäkuulle kohdistuu edellistä vuosineljännestä enemmän tehtaiden vuosihuolto- ja investointiseisokkeja.

Kokonaiskustannusten ilman sellukustannuksia arvioidaan pysyvän vakaina.

Sellujen keskihinnan arvioidaan paranevan selvästi ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Pitkäkuituisen sellun globaali markkinatilanne pysyy kireänä kun tarjontaa rajoittavat Kemin biotuotetehtaan korjaustyöt, selluntuottajien vuosihuoltoseisokit sekä globaalit logistiikan pullonkaulat. Sahatavaran kysyntä- ja hintatilanteen arvioidaan hieman paranevan kausiluonteisesti vuoden toisella neljänneksellä. 

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden huhti–kesäkuussa 2024 on lievästi positiivinen liiketulosvaikutus tammi–maaliskuuhun 2024 verrattuna ja lievästi positiivinen vaikutus huhti–kesäkuuhun 2023 verrattuna.

Suomen poliittisista lakoista aiheutuneen negatiivisen liiketulosvaikutuksen arvioidaan huhti–kesäkuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin tammi–maaliskuussa, 10–15 miljoonaa euroa. Kemin kaasuräjähdyksestä aiheutuva negatiivinen liiketulosvaikutus huhti–kesäkuussa on arviolta 30–40 miljoonaa euroa, joka tarkentuu korjaustöiden ja tuotannon uudelleenkäynnistymisen aikataulun täsmentyessä. Metsä Boardilla ja Metsä Fibrellä on tavanomaiset omaisuus- ja keskeytysvahinkovakuutukset, joista saatavat korvaukset kirjataan myöhemmin, eivätkä sisälly arvioon. Sekä lakoista että Kemin kaasuräjähdyksestä esitetyt arviot sisältävät Metsä Fibren tulososuuden kautta tulevat vaikutukset.

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2024

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan huhti–kesäkuussa 2024 olevan heikompi kuin tammi–maaliskuussa 2024.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Vuosi 2024 lähti käyntiin hyvin ensikuitukartonkien kysynnän piristyessä selvästi. Kartonkien kysyntää ovat lisänneet arvoketjun varastojen täydentämistoimet sekä markkinatasapainon normalisoituminen erityisesti Euroopassa. Arvioimme positiivisen vireen jatkuvan myös lähikuukausina.  

Ammattiliittojen poliittisten lakkojen vuoksi jouduimme maaliskuussa keskeyttämään tuotantomme kaikilla Suomen tehtailla, kun raaka-ainekuljetukset tehtaille katkesivat ja satamien sulkeminen pysäytti asiakastoimitukset. Tehtaasta riippuen tuotantokatkokset kestivät 2–3 viikkoa ajoittuen maalis–huhtikuulle. Luonnollisesti tämä oli harmillinen takaisku juuri kun tilausvirrat olivat vahvistuneet pitkittyneen heikon kysyntätilanteen jälkeen. Arvioimme lakkojen aiheuttaneen meille noin 25 miljoonan euron tulosmenetykset, josta noin puolet kohdistuivat ensimmäiselle vuosineljännekselle.

Lakoista huolimatta tammi–maaliskuussa kartonkiemme toimitusmäärät kasvoivat viidenneksen edellisestä vuosineljänneksestä ja olivat 364 000 tonnia. Volyymit nousivat niin taivekartongissa kuin valkoisissa kraftlainereissa. Katsauskaudelle ei kohdistunut suunniteltuja vuosihuoltoseisokkeja, mikä kasvatti myös kartonkien tuotantomääriä. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 484 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 32 miljoonaa euroa. Taloudellinen asemamme pysyi edelleen vahvana.

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan haihduttamolla tapahtui kaasuräjähdys katsauskauden lopulla. Biotuotetehtaan tuotantokatkos vaikuttaa myös valkoisen kraflainerin valmistukseen Metsä Boardin kartonkitehtaalla, joka on osa Kemin tehdasintegraattia. Räjähdyksestä aiheutuneen biotuotetehtaan tuotantokatkoksen arvioidaan kestävän kesäkuun loppuun saakka. Tavoitteenamme on kuitenkin jatkaa valkoisen kraftlainerin tuotantoa biotuotetehtaan korjaustöiden ajan normaalia pienemmällä tuotantotasolla.

Teimme päätöksen olla investoimatta Kaskisten uuteen taivekartonkitehtaaseen. Esiselvityksen tuloksena hankkeen kokonaiskustannukset kohosivat alkuperäistä arviota merkittävästi korkeammiksi, eikä hanke olisi täyttänyt investoinnille asetettuja taloudellisia tavoitteita. Sen sijaan tulemme käynnistämään ohjelmat uusista tuotevaihtoehdoista ja kasvu- ja kehitysinvestoinneista nykyisillä tehtaillamme toteuttaaksemme strategiaamme kasvaa kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa ja uudistaa teollisia toimintojamme. Ohjelmat tukevat tavoitettamme fossiilittomasta tuotannosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Jatkamme myös muovia vähentävien pakkausratkaisujen kehittämistä erityisesti ruoka- ja tarjoilupakkaamisessa.

Tällä hetkellä keskitymme viime vuonna valmistuneiden Husumin ja Kemin kasvuinvestointien täysimääräiseen hyödyntämiseen. Molemmat investoinnit vahvistavat johtavaa asemaamme taivekartongissa ja päällystetyissä valkoisissa kraftlainereissa päämarkkina-alueillamme Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Asiakkaamme arvostavat korkeaa laatua, ja haluamme olla heille halutuin toimittaja korkealaatuisissa kuitupohjaisissa pakkausratkaisuissa.”

Taloudelliset tunnusluvut
2024 2023 2023 2023
Q1 Q1 Q4 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 483,7 542,1 422,6 1 941,9
EBITDA milj. e 57,0 113,4 25,1 214,6
  vertailukelpoinen, milj. e 57,8 113,7 26,0 216,0
EBITDA, %:a liikevaihdosta 11,8 20,9 5,9 11,1
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 12,0 21,0 6,2 11,1
Liiketulos milj. e 23,0 88,4 -0,2 120,8
  vertailukelpoinen, milj. e 31,5 88,7 0,7 122,2
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 4,8 16,3 0,0 6,2
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 6,5 16,4 0,2 6,3
Tulos ennen veroja, milj. e 20,1 87,7 1,4 120,9
  vertailukelpoinen, milj. e 28,6 88,2 2,3 122,6
Kauden tulos, milj. e 14,8 75,5 0,9 101,6
  vertailukelpoinen, milj. e 21,7 75,9 1,8 103,8
Osakekohtainen tulos, e 0,04 0,19 0,01 0,27
  vertailukelpoinen, e 0,06 0,19 0,01 0,27
Oman pääoman tuotto, % 3,0 13,8 0,2 4,7
  vertailukelpoinen, % 4,4 13,9 0,3 4,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,3 13,9 0,3 5,0
  vertailukelpoinen, % 5,7 13,9 0,4 5,1
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 64 62 67 67
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 9 0 7 7
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA, rullaava 12kk 1,1 0,0 0,7 0,7
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa, e 4,93 5,48 5,35 5,35
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 176,2 8,6 144,0 144,0
Kokonaisinvestoinnit, milj. e 23,9 57,4 228,7 228,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e -7,9 126,4 124,3 342,8
Henkilöstö kauden lopussa 2 263 2 280 2 240 2 240

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:

Henri Sederholm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913

Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu englanninkielinen webcast-esitys ja puhelinkonferenssi pidetään 25.4.2024 klo 15.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Mika Joukio ja talousjohtaja Henri Sederholm. Lähetystä voi seurata yhtiön internetsivuilla osoitteessa: https://metsaboard.videosync.fi/q1-2024.

Osallistuminen puhelinkonferenssissa edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityminen tapahtuu tästä linkistä: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50047147. Rekisteröitynyt saa puhelinnumeron, henkilökohtaisen tunnuksen ja konferenssitunnuksen, joilla hän pääsee osallistumaan.

Soittaessaan puhelinkonferenssiin osallistuja hyväksyy henkilötietojensa, kuten oman ja yrityksensä nimen, keräämisen.

Taloudellinen raportointi vuonna 2024

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024: 25.4.2024
Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2024: 1.8.2024
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024: 24.10.2024

Metsä Board Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2024.


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board valmistaa kevyitä ja korkealaatuisia taive- ja tarjoilupakkauskartonkeja sekä valkoisia kraftlainereita. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine pohjoisista metsistä. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 300 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, jonka emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa.

Seuraa Metsä Boardia: LinkedIn  X  Instagram  YouTube