Metsä Board Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj pörssitiedote Yhtiökokouksen päätökset 26.3.2024 klo 17.00
  • Pörssitiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Board

Metsä Board Oyj:n tänään 26.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia ja ja teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätös ja voitonjako

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja päätti jakaa osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti osingon maksupäiväksi 9.4.2024.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 99 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 85 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 67 000 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti maksaa noin puolet vuosipalkkioista käteisenä ja puolet julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Yhtiön B-sarjan osakkeina kahden viikon kuluessa Metsä Board Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2024 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen, joiden luovuttamista rajoitetaan kahden vuoden ajan. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio kerryttää eläkettä ja että jäsenet ovat siten työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisen vakuutuksen piirissä, minkä perusteella vuosipalkkiosta suoritetaan TyEL-maksu.

Kokouspalkkioita päätettiin nostaa 1000 euroon (aiemmin 800 euroa) kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu, kuitenkin siten, että kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos saman vuorokauden aikana järjestetään useita hallituksen tai sen valiokuntien kokouksia. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Edelleen yhtiökokous päätti pitää tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettavan kuukausipalkkion ennallaan 900 eurossa. Mahdolliset matkakulut päätettiin korvattavan yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin sekä kannattaa palkitsemispolitiikkaa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) ja valitsi hallituksen jäseniksi kauppatieteiden maisteri Raija-Leena Hankonen-Nybomin, kauppatieteiden maisteri Erja Hyrskyn, diplomi-insinööri Ilkka Hämälän, valtiotieteiden maisteri Mari Kiviniemen, maatalous- ja metsätieteiden maisteri (agr.) Jussi Linnarannan, kauppatieteiden maisteri Jukka Moision, maatalous- ja metsätieteiden maisteri (agr.) Mikko Mäkimattilan, diplomi-insinööri Juha Vanhaisen ja kauppatieteiden maisteri Leena Craeliuksen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Kirsi Jantunen. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksestä vaatimuksen julkaista yhtiökokouskutsu valtakunnallisessa sanomalehdessä. Muutos tehtiin yhtiöjärjestykseen kohtaan 7 (Kokouskutsu). Yhtiökokous päätti lisäksi poistaa yhtiöjärjestyksestä kokonaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevan kohdan sekä tilintarkastajaa koskevan kohdan tarpeettomina yhtiöjärjestysmääräyksinä. Poistetut kohdat olivat yhtiöjärjestyksessä kohdat 8 (Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat) ja 12 (Tilintarkastaja). Yhtiöjärjestysmääräysten juoksevaa numerointia päätettiin muuttaa vastaamaan tehtyjä muutoksia.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus koskee B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 35 000 000 kappaletta sisältäen myös osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. Määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

Valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ilkka Hämälän ja varapuheenjohtajakseen Jussi Linnarannan. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Raija-Leena Hankonen-Nybom ja jäseniksi Leena Craelius, Mari Kiviniemi, Jukka Moisio ja Juha Vanhainen ja nimitys- ja HR-valiokunnan puheenjohtajaksi Ilkka Hämälä ja jäseniksi Erja Hyrsky, Jussi Linnaranta sekä Mikko Mäkimattila.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101
Marika Sand Kirk, väliaikainen lakiasiainjohtaja, puh. 040 683 7973


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board valmistaa kevyitä ja korkealaatuisia taive- ja tarjoilupakkauskartonkeja sekä valkoisia kraftlainereita. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine pohjoisista metsistä. Tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 300 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, jonka emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa.

Seuraa Metsä Boardia: LinkedIn  X  Instagram  YouTube