Metsä Boardin vuoden 2022 tammi–joulukuun vertailukelpoinen liiketulos oli 521 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2023 klo 12
 • Pörssitiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Board

Tammi–joulukuu 2022 (verrattuna 1–12/2021)

 • Liikevaihto oli 2 479,6 miljoonaa euroa (2 084,1).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 520,7 miljoonaa euroa (386,6) eli 21,0 prosenttia liikevaihdosta (18,6). Liiketulos oli 531,5 miljoonaa euroa (375,9).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,13 euroa (0,85), ja osakekohtainen tulos oli 1,15 euroa (0,82).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 20,9 prosenttia (18,7).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 232,0 miljoonaa euroa (329,6).

Loka–joulukuu 2022 (verrattuna 10–12/2021)

 • Liikevaihto oli 599,8 miljoonaa euroa (518,5).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 100,8 miljoonaa euroa (91,3) eli 16,8 prosenttia liikevaihdosta (17,6). Liiketulos oli 94,7 miljoonaa euroa (90,8).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,20), ja osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,19).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 15,5 prosenttia (16,1).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 70,2 miljoonaa euroa (119,7).

Olennaista loka–joulukuussa 2022

 • Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärät laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muutokseen vaikuttivat yleinen kuluttajatuotteiden kysynnän lasku ja arvoketjun varaston sopeuttamistoimet.
 • Metsä Boardin kartonkien euromääräiset keskihinnat jatkoivat nousuaan.
 • Kartonkituotantoa sopeutettiin vastaamaan kysyntätilannetta.
 • Kemikaali-, energia- ja puukustannukset jatkoivat nousuaan.
 • Husumin sellutehtaan uusi soodakattila ja turbiini käynnistyivät.
 • Metsä Board saavutti toisena vuonna peräkkäin parhaan A-listan CDP:n ilmastonmuutoksen, vesiturvallisuuden ja metsien ohjelmissa.
 • Moody’s nosti Metsä Boardin luottoluokituksen tasolle Baa2.
 • Metsäliitto Osuuskunnan omistusosuus Metsä Boardissa ylitti 50 prosentin rajan.
 • Metsä Board järjesti pääomamarkkinapäivän 10.11. Tilaisuuden tallenne ja materiaalit ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

Hallituksen ehdotus osingoista

Hallitus ehdottaa 23.3.2023 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,58 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on 50 prosenttia vuoden 2022 osakekohtaisesta tuloksesta.

Lähiajan näkymät

Globaalin talouskasvun hidastuminen ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen aiheuttavat epävarmuutta markkinaympäristössä. Näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksen suunnasta on heikko.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan tammi–maaliskuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin loka–joulukuussa (418 000 tonnia). Taivekartongin keskihintojen odotetaan nousevan.

Markkinasellujen kysyntänäkymiin luo epävarmuutta globaalin talouden kehittyminen. Markkinasellujen keskihinnat ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman edellistä vuosineljännestä alhaisemmat. Pitkäkuituisen sellun globaalia tarjontaa tulee vähentämään raaka-aineen saatavuusongelmat Pohjois-Amerikassa. Sahatavaran kysynnän odotetaan piristyvän toisen vuosineljänneksen aikana.

Kustannuspaineiden odotetaan jatkuvan. Viime vuonna tapahtuneen puunhintojen ja korjuu- sekä kuljetuskustannusten nousun myötä alkuvuoden puukustannuksen arvioidaan kohoavan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Husumin uuden soodakattilan ja turbiinin käynnistymisen myötä poistot ovat tammi–maaliskuussa noin 10 miljoonaa euroa edellistä vuosineljännestä suuremmat.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ole merkittäviä tehtaiden vuosihuoltoseisokkeja.

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden tammi–maalisuussa 2023 on positiivinen liiketulosvaikutus loka–joulukuuhun 2022 verrattuna ja selvästi positiivinen vaikutus tammi–maaliskuuhun 2022 verrattuna.

Tulosohjeistus tammi–maaliskuu 2023

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan tammi–maaliskuussa 2023 olevan suunnilleen samalla tasolla kuin loka–joulukuussa 2022.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Vuosi 2022 oli Metsä Boardille vahva. Saavutimme ennätyskorkean kannattavuuden vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä. Liikevaihtomme oli 2 480 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoista liiketulosta kertyi 521 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottomme oli yli 20 prosenttia ja vahvaa taloudellista asemaamme kuvastaa korollisen nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen, joka vuoden lopussa oli 0,2. Tulostamme paransi erityisesti ensikuitukartonkien kohonneet hinnat suotuisan valuuttavaikutuksen tukemana. Onnistuneet hinnankorotukset paikkasivat nopeasti nousseita kustannuksia. Kohonneet myyntihinnat ja vahva dollari siivittivät myös osakkuusyhtiömme Metsä Fibren tuloksen huippulukemiin. Sellun ja kemihierteen tuotantomäärissä saavutimme uuden vuosiennätyksen.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kartonkien kysyntä oli vahvaa kaikilla markkina-alueillamme. Venäjän myynnistä vapautuneilla taivekartongin määrillä pystyimme tukemaan avainasiakkaidemme kasvua niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa. Kartonkimyynti normalisoitui toisella vuosipuoliskolla, kun korkea inflaatio ja nousevat korot söivät vauhdilla kotitalouksien ostovoimaa ja heikensivät yleistä kuluttajakysyntää. Vuoden viimeisellä neljänneksellä myös arvoketjun varastonsopeuttamistoimet vaikuttivat myyntiimme, ja sopeutimme kartonkituotantoamme vastaamaan kysyntätilannetta. Tästä huolimatta loka–joulukuun liikevaihtomme oli 600 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketuloksemme 101 miljoonaa euroa. Erinomainen saavutus, kun samanaikaisesti raaka-aineiden ja energian hinnat jatkoivat kallistumistaan.

Kulunutta vuotta varjosti Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi Venäjän sotatoimet ovat laukaisseet Euroopassa lähihistorian rajuimman energiakriisin, minkä seurauksena energiaomavaraisuudesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Husumin tehdasintegraatissa vuoden lopussa käynnistyneet uusi soodakattila ja turbiini lisäävät sellutehtaan bioenergian tuotantoa, ja parantavat entisestään energiaomavaraisuuttamme.

Jo toisena vuonna peräkkäin saavutimme A-listasijoitukset kaikissa kolmessa CDP:n ympäristöteemassa: ilmastonmuutoksen torjumisessa, veden käytössä sekä metsien suojelussa. Tästä saavutuksesta voi olla ylpeä, sillä samaan erinomaiseen tulokseen ylsi vain 12 yritystä 15 000:sta. Pitkäjänteinen työmme ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja vedenkäytön vähentämiseksi jatkuu, ja tavoitteenamme on täysin fossiiliton tuotanto ja tuotteet vuoden 2030 loppuun mennessä. Lisäksi uusiutuvasta raaka-aineesta resurssitehokkaasti valmistetuilla kevyillä kartongeillamme on useita muita pakkausmateriaaleja pienempi hiilijalanjälki, ja ne vastaavat erinomaisesti kiertotalouden tarpeisiin. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa toteutettavalla pakkaussuunnittelulla pyrimme jatkuvasti vähentämään pakkausmateriaalin ja jätteen määrää.

Strategiamme on osoittanut toimivuutensa nopeasti muuttuvassa markkinaympäristössä. Jatkamme kasvuamme kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa ja uudistamme teollisia toimintojamme. Vuonna 2023 kartonkikapasiteettimme kasvaa kymmenyksellä, kun Kemin kraftlaineri- ja Husumin taivekartonki-investoinnit valmistuvat. Olemme myös käynnistäneet esisuunnittelun uudesta taivekartonkitehtaasta Kaskisiin, missä lähtökohtana on maailman resurssitehokkain kartonkitehdas, huippuluokan kilpailukyky sekä hiilijalanjäljen vähentämisen mahdollistava tuotekonsepti. Vahva taloudellinen asemamme luo vankan pohjan kasvuinvestoinneillemme ja sitä kautta omistaja-arvon pitkäjänteiselle kasvattamiselle. Luottamusta tulevaan menestykseen kuvastaa myös osinkopolitiikkamme mukainen hallituksen ehdotus vuoden 2022 osingosta, 0,58 euroa osakkeelta.”

Taloudelliset tunnusluvut
2022 2021 2022 2021
Q4 Q4 Q1-Q4 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 599,8 518,5 2 479,6 2 084,1
EBITDA milj. e 111,4 108,7 614,6 466,0
  vertailukelpoinen, milj. e 116,8 109,1 602,8 472,2
EBITDA, %:a liikevaihdosta 18,6 21,0 24,8 22,4
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 19,5 21,0 24,3 22,7
Liiketulos milj. e 94,7 90,8 531,5 375,9
  vertailukelpoinen, milj. e 100,8 91,3 520,7 386,6
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 15,8 17,5 21,4 18,0
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 16,8 17,6 21,0 18,6
Tulos ennen veroja, milj. e 93,4 90,7 524,9 365,8
  vertailukelpoinen, milj. e 99,9 91,2 514,6 376,6
Kauden tulos, milj. e 89,6 78,5 461,3 314,0
  vertailukelpoinen, milj. e 95,1 81,5 451,4 326,6
Osakekohtainen tulos, e 0,21 0,19 1,15 0,82
  vertailukelpoinen, e 0,23 0,20 1,13 0,85
Oman pääoman tuotto, % 16,4 17,3 22,5 19,4
  vertailukelpoinen, % 17,4 18,0 22,0 20,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,6 16,0 21,4 18,2
  vertailukelpoinen, % 15,5 16,1 20,9 18,7
Omavaraisuusaste tilikauden lopussa, % 66 63 66 63
Nettovelkaantumisaste tilikauden lopussa, % 4 -4 4 -4
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA 0,2 -0,2 0,2 -0,2
Osakekohtainen oma pääoma 1), e 5,86 4,78 5,86 4,78
Korollinen nettovelka tilikauden lopussa, milj. e 94,5 -78,4 94,5 -78,4
Kokonaisinvestoinnit, milj. e 77,2 86,6 304,1 220,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 70,2 119,7 232,0 329,6
Henkilöstö tilikauden lopussa 2 248 2 389 2 248 2 389

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Henri Sederholm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Toimitusjohtaja Mika Joukio ja talousjohtaja Henri Sederholm esittelevät vuoden 2022 tuloksen 9.2.2023 kello 15 pidettävässä englanninkielisessä puhelinkokouksessa.

Esitysmateriaali on saatavilla ennen lähetyksen alkua osoitteissa www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/ ja https://metsaboard.videosync.fi/2022-q4.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010166.


Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 250 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram