Metsä Boardin vuoden 2022 tammi–syyskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 420 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022 27.10.2022 klo 12.00
 • Pörssitiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Board

Tammi–syyskuu 2022 (verrattuna 1–9/2021)

 • Liikevaihto oli 1 879,7 miljoonaa euroa (1 565,6).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 420,0 miljoonaa euroa (295,3) eli 22,3 prosenttia liikevaihdosta (18,9). Liiketulos oli 436,8 miljoonaa euroa (285,0).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa (0,65), ja osakekohtainen tulos oli 0,94 euroa (0,63).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 23,0 prosenttia (19,4).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 161,7 miljoonaa euroa (209,8).

Heinäkuu–syyskuu 2022 (verrattuna 7–9/2021)

 • Liikevaihto oli 647,3 miljoonaa euroa (516,1).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 152,5 miljoonaa euroa (104,0) eli 23,6 prosenttia liikevaihdosta (20,1). Liiketulos oli 153,4 miljoonaa euroa (99,4).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,23), ja osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,22).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 24,7 prosenttia (19,1).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 66,4 miljoonaa euroa (59,1).

Olennaista heinä–syyskuussa 2022

 • Metsä Boardin taivekartongin kysyntä pysyi vakaana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Valkoisten kraftlainereiden kysyntä hidastui jonkin verran Euroopassa.
 • Kartonkien euromääräiset keskihinnat nousivat toisesta vuosineljänneksestä.
 • Kustannusinflaatio jatkui voimakkaana. Kustannusten nousu oli odotettua nopeampaa erityisesti energiassa ja kemikaaleissa.
 • Koivukuitupuun kiristyneestä markkinatilanteesta huolimatta puutoimitukset Metsä Boardin tehtaille ovat sujuneet hyvin.
 • Venäjän sotatoimilla Ukrainassa ei ollut merkittävää vaikutusta Metsä Boardin kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuteen tai syyskuun lopun taloudelliseen asemaan.
 • Metsä Board käynnisti esisuunnittelun uudesta taivekartonkitehtaasta Kaskisissa. Tehtaan suunniteltu vuosikapasiteetti olisi 800 000 tonnia. Mahdollinen investointipäätös voitaisiin tehdä aikaisintaan vuonna 2024.

Lähiajan näkymät

Ensikuitukartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Epävarmuutta markkinatilanteessa aiheuttavat globaalin talouskasvun hidastuminen ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan loka–joulukuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin heinä–syyskuussa (454 000 tonnia). Kausiluonteinen kysynnän hidastuminen joulukuussa saattaa vaikuttaa jonkin verran toimitusmääriin. Kartonkien keskihintojen odotetaan hieman nousevan.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän odotetaan pysyvän vakaana Euroopassa ja Kiinassa. Markkinasellujen globaalia tarjontaa vähentävät edelleen logistiikan pullonkaulat. Epävarmuutta markkinatilanteen kehittymiseen aiheuttavat globaalin, ja erityisesti Kiinan, talouskasvun odotettua voimakkaampi hyytyminen sekä Euroopan energiakriisin negatiiviset vaikutukset paperi- ja kartonkituotannossa.

Kustannusinflaatio jatkuu erityisesti kemikaaleissa ja energiassa. Muiden muuttuvien kustannusten odotetaan pysyvän vähintään kolmannen neljänneksen tasolla. Alkuvuonna kohonneiden puun hintojen sekä kallistuneiden korjuu- ja kuljetuskustannusten myötä puukustannusten arvioidaan vuoden toisella puoliskolla olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa korkeammat.

Tehtaiden vuosihuoltoseisokkien negatiivinen tulosvaikutus loka–joulukuussa 2022 on jonkin verran suurempi kuin heinä–syyskuussa 2022.

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden loka–joulukuussa 2022 on positiivinen liiketulosvaikutus heinä–syyskuuhun 2022 verrattuna ja selvästi positiivinen vaikutus loka–joulukuuhun 2021 verrattuna.

Tulosohjeistus loka–joulukuu 2022

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan loka–joulukuussa 2022 olevan heikompi kuin heinä–syyskuussa 2022.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Heinä–syyskuun tulos oli jälleen vahva. Liikevaihtomme oli 647 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketuloksemme ennätyskorkea, 153 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 24,7 prosenttia. Viime vuonna käynnistynyt ensikuitukartonkien poikkeuksellisen vahva kysyntä normalisoitui katsauskauden loppua kohden, mikä näkyi kolmannen neljänneksen toimitusmäärissä – erityisesti valkoisissa kraftlainereissa. Kartonkien keskihinnat nousivat kompensoiden erityisesti energian ja kemikaalien odotettua nopeampaa kustannusnousua.

Tammi–syyskuussa liikevaihtoa on kertynyt lähes 1,9 miljardia euroa ja vertailukelpoista liiketulosta 420 miljoonaa euroa. Kannattavuuttamme ovat erityisesti parantaneet ensikuitukartonkien kohonneet hinnat, vahva selluliiketoiminta sekä positiivinen valuuttavaikutus. Tuotantomäärät kartongeissa sekä sellussa ja kemihierteessä ovat olleet ennätyskorkeat.

Kustannusinflaatio on jatkunut nopeana, emmekä odota sen merkittävästi hidastuvan lähiaikoina. Korkea inflaatio sekä nousevat korot syövät nyt vauhdilla kotitalouksien ostovoimaa. Kuluttajien luottamus talouteen onkin ennätysalhaalla, mikä näkyy ostokäyttäytymisessä. Metsä Boardin kartonkien loppukäyttö on pääosin elintarvikkeissa ja muissa päivittäistavaroissa, joissa kysyntä on toistaiseksi pysynyt melko vakaana suhdanteista huolimatta.

Eurooppaa koettelee ennennäkemätön energiakriisi, mikä voi tulevana talvena vaikuttaa energian saatavuuteen ja hintoihin. Metsä Boardin korkea energiaomavaraisuus on selkeä kilpailuetu ja lisäksi se luo toiminnallemme vakautta haastavassa markkinaympäristössä. Husumissa pian käynnistyvät uusi soodakattila ja turbiini lisäävät oman bioenergian tuotantoa, mikä vie meidät lähemmäksi tavoitettamme fossiilivapaasta tuotannosta vuoteen 2030 mennessä.

Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainassa ei ole merkittävästi vaikuttanut liiketoimintaamme tai taloudelliseen asemaamme. Aiemmin Venäjälle suunnattu kartonkimyynti on onnistuneesti ohjattu uusille markkinoille, ja raaka-aineiden – lähinnä puun ja energian – toimitukset muista lähteistä tehtaillemme ovat sujuneet normaalisti. Luonnollisesti suurin huolemme on sodasta kärsivissä ihmisissä.

Syyskuussa käynnistimme esisuunnittelun taivekartonkikapasiteetin merkittävästä kasvattamisesta Kaskisiin. Toteutuessaan investointi noudattaa strategiaamme kasvaa kuitupohjaisissa materiaaleissa ja uudistaa teollisia toimintojamme. Tavoitteenamme on rakentaa maailman resurssitehokkain kartonkitehdas ja vastata muovia korvaavien pakkausten kasvavaan kysyntään kiertotaloutta edistävillä pakkausratkaisuilla.” 

Taloudelliset tunnusluvut
2022 2021 2022 2021 2021
Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 647,3 516,1 1 879,7 1 565,6 2 084,1
EBITDA milj. e 177,1 125,4 503,1 357,4 466,0
  vertailukelpoinen, milj. e 176,1 125,4 486,1 363,1 472,2
EBITDA, %:a liikevaihdosta 27,4 24,3 26,8 22,8 22,4
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 27,2 24,3 25,9 23,2 22,7
Liiketulos milj. e 153,4 99,4 436,8 285,0 375,9
  vertailukelpoinen, milj. e 152,5 104,0 420,0 295,3 386,6
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 23,7 19,3 23,2 18,2 18,0
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 23,6 20,1 22,3 18,9 18,6
Tulos ennen veroja, milj. e 152,4 96,4 431,5 275,1 365,8
  vertailukelpoinen, milj. e 151,6 100,9 414,7 285,4 376,6
Kauden tulos, milj. e 132,9 85,4 371,7 235,5 314,0
  vertailukelpoinen, milj. e 132,1 89,0 356,3 245,0 326,6
Osakekohtainen tulos, e 0,33 0,22 0,94 0,63 0,82
  vertailukelpoinen, e 0,33 0,23 0,90 0,65 0,85
Oman pääoman tuotto, % 26,4 19,7 24,9 19,8 19,4
  vertailukelpoinen, % 26,3 20,6 23,9 20,6 20,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,9 18,2 23,9 18,7 18,2
  vertailukelpoinen, % 24,7 19,1 23,0 19,4 18,7
Omavaraisuusaste 1) , % 64 65 64 65 63
Nettovelkaantumisaste 1), % 4 -1 4 -1 -4
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA 0,2 -0,1 0,2 -0,1 -0,2
Osakekohtainen oma pääoma 1), e 5,53 4,63 5,53 4,63 4,78
Korollinen nettovelka 1), milj. e 91,2 -24,8 91,2 -24,8 -78,4
Kokonaisinvestoinnit, milj. e 45,2 35,3 227,0 133,6 220,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 66,4 59,1 161,7 209,8 329,6
Henkilöstö 1) 2 335 2 389 2 335 2 389 2 389
1) tilikauden lopussa

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Henri Sederholm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Toimitusjohtaja Mika Joukio ja talousjohtaja Henri Sederholm esittelevät osavuosikatsauksen 27.10.2022 kello 15 pidettävässä englanninkielisessä puhelinkokouksessa.

Esitysmateriaali on saatavilla ennen lähetyksen alkua osoitteissa www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/ ja https://metsaboard.videosync.fi/2022-q3.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: https://call.vsy.io/access-8150.

Tapahtumat vuonna 2022

10.11.2022: Pääomamarkkinapäivä


Metsä Board
www.metsagroup.fi/metsaboard/

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 400 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram