Metsä Boardin tammi–maaliskuun 2022 vertailukelpoinen liiketulos oli 121 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Pörssitiedote Osavuosikatsaus 28.4.2022 klo 12.00
 • Pörssitiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Board

Tammi–maaliskuu 2022 (verrattuna 1–3/2021)

 • Liikevaihto oli 582,0 miljoonaa euroa (493,7).

 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 121,5 miljoonaa euroa (88,8) eli 20,9 prosenttia liikevaihdosta (18,0). Liiketulos oli 140,7 miljoonaa euroa (82,0).

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,20), ja osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,18).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 21,1 prosenttia (18,3).

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 92,6 miljoonaa euroa (16,8).


Olennaista tammi–maaliskuussa 2022

 • Metsä Boardin ensikuitukartonkien kysyntä pysyi  vahvana yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kartonkien euromääräiset keskihinnat nousivat noin 20 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

 •  Katsauskaudelle ei kohdistunut juurikaan suunniteltuja vuosihuoltoseisokkeja. Kartonkien tuotantomäärä oli yhteensä 497 000 tonnia ja sellun sekä kemihierteen 368 000 tonnia.

 • Korollinen nettovelka oli kauden lopussa 99,7 miljoonaa euroa negatiivinen. Vahva taloudellinen asema tukee käynnissä olevia investointeja.

 • Metsä Boardin tytäryhtiö Oy Hangö Stevedoring Ab:n osakekannan myynti Euroports Finland Oy:lle toteutui 31.3.2022. Yhtiö kirjaa järjestelystä 19,2 miljoonan euron myyntivoiton liiketulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.   

 • Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusmenettelyin 24.3.2022. Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2021 osinkoa 0,41 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 7.4.2022.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on vaikutuksia Metsä Boardin liiketoimintaan. Vuonna 2021 Metsä Boardin liikevaihdosta Venäjän osuus oli 5,6 prosenttia ja Ukrainan osuus 0,7 prosenttia. Venäjän liikevaihto on pääosin ollut taivekartonkimyyntiä monikansallisille bränditaloille. Vuonna 2021 taivekartonkitoimitukset Venäjälle olivat noin 130 000 tonnia. Metsä Board ilmoitti maaliskuussa 2022 lopettavansa kartonkimyynnin Venäjälle, ja huhtikuussa EU:n julkaisemat uudet pakotteet myös kieltävät kartonkituotteiden viennin Venäjälle. Kartonkien vahva kysyntätilanne Metsä Boardin päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tukee aiemmin Venäjälle suuntautuneen taivekartonkimyynnin uudelleen allokointia.

Metsä Group, joka vastaa Metsä Boardin puunhankinnasta, on keskeyttänyt puunhankinnan Venäjältä. Hankinta on keskitetty nykyisille hankinta-alueille Suomeen, Ruotsiin ja Baltian maihin. Vuonna 2021 Venäjän osuus Metsä Boardin puunhankinnasta oli noin 9 prosenttia. Venäjältä on tuotu pääosin koivupuuta.

Metsä Boardin Joutsenon kemihierretehdas sekä Takon ja Kyron kartonkitehtaat käyttävät tuotannossaan Venäjältä tulevaa maakaasua. Lyhyellä aikavälillä yhtiö selvittää keinoja korvata maakaasu vaihtoehtoisilla energiamuodoilla kuten nestekaasulla, nesteytetyllä maakaasulla tai öljyllä. Venäjältä tuodun maakaasun äkillinen pysähtyminen voisi vaikuttaa tuotannon jatkuvuuteen. Pitkällä aikavälillä, viimeistään vuoden 2030 loppuun mennessä Metsä Boardin tavoitteena on, että kaikki sen käyttämä energia on fossiilitonta.

Metsä Board seuraa jatkuvasti pakotteiden kehittymistä ja niiden vaikutusta yhtiön liiketoimintaan. Asiakkaiden, maksuliikenteen sekä toimitusketjun vaatimustenmukaisuus varmennetaan aina kun uusia vaatimuksia tulee.

Metsä Boardin vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuuteen tai maaliskuun lopun taloudelliseen asemaan Venäjän hyökkäyssodalla ei ollut merkittävää vaikutusta.
 

Koronapandemian vaikutukset

Koronapandemia siirsi kulutusta palveluista tavaroihin ja lisäsi kotona käytettyjen tuotteiden kulutusta. Tämä kasvatti pakkausmateriaalien kysyntää erityisesti elintarvikkeissa ja muissa päivittäistavaroissa – Metsä Boardin kartonkien pääloppukäytöissä. Lisäksi pandemia kiihdytti verkkokaupan myyntiä, mikä lisäsi valkoisten kraftlainereiden kysyntää. Metsä Boardin ensikuitukartonkien kysyntä on pandemian aikana ollut ennätyskorkeaa kaikissa loppukäytöissä.

Metsä Boardin tuotanto ja toimitukset ovat sujuneet pandemian aikana hyvin. Yksittäisiä tartuntoja on vuoden alussa ollut runsaasti, mutta rajoitustoimenpiteiden ansiosta tartuntaryppäiltä on vältytty.

Yhtiö jatkaa varotoimenpiteitä, joiden tavoitteena on varmistaa työtekijöiden terveys, ehkäistä viruksen leviäminen sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Varotoimenpiteistä huolimatta pandemian pitkittyminen saattaa aiheuttaa häiriöitä tuotannossa tai toimitusketjussa.

Metsä Boardin taloudellinen asema on erittäin hyvä. Lainojen maturiteettirakenne on terve ja yhtiöllä on riittävä maksuvalmius. Yhtiön kartonkituotevalikoima on vastannut pandemian aiheuttamiin kysynnän muutoksiin ja vahvana pysynyt rahavirta tukee taloudellista liikkumavaraa.
 

Tulosohjeistus huhti–kesäkuu 2022

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan huhti–kesäkuussa 2022 olevan parempi kuin tammi–maaliskuussa 2022.

Lähiajan näkymät

Kartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan huhti–kesäkuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin tammi–maaliskuussa (473 000 tonnia). Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden keskihintojen arvioidaan nousevan.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä Euroopassa ja Kiinassa. Markkinasellun globaalia tarjontaa rajoittavat useat tekijät kuten logistiikan pullonkaulat sekä suunnittelemattomat tuotantoseisokit. Kiinan Covid-tilanteen vaikutukset luovat epävarmuutta markkinatilanteen kehittymiseen pidemmällä aikavälillä

Huhti–kesäkuulle 2022 kohdistuu edellistä vuosineljännestä enemmän tehtaiden suunniteltuja huoltoseisokkeja.  

Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan. Kuljetuskaluston maailmanlaajuiset saatavuusongelmat ja kallistunut polttoaine lisäävät logistiikkakustannuksia. Muita tuotantokustannuksia lisäävät erityisesti energian ja tiettyjen kemikaalien hintojen nousu.

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden huhti–kesäkuussa 2022 on lievästi positiivinen liiketulosvaikutus tammi–maaliskuuhun 2022 verrattuna ja huhti–kesäkuuhun 2021 verrattuna.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

”Metsä Boardin kannattavuus pysyi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä erittäin hyvänä. Liikevaihtomme ylsi 582 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liikevoittomme oli 121 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli yli 21 prosenttia. Ensimmäiselle vuosineljännekselle ei kohdistunut merkittäviä vuosihuoltoseisokkeja ja tuotantomäärät olivat korkeat – sellussa ja kemihierteessä saavutettiin uusi kvartaalitason tuotantoennätys. Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä ja tilauskannat pysyivät korkeina.

Kartonkiemme euromääräiset keskihinnat ovat nousseet noin 20 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Onnistuneet hinnankorotukset ovat paikanneet nopeaa kustannusinflaatiota erityisesti logistiikassa, kemikaaleissa ja energiassa. Logistiikassa kustannuksia kasvattavat nyt kallistunut polttoaine ja kuljetuskapasiteetin saatavuusongelmat, joiden arvioimme jatkuvan myös lähitulevaisuudessa.  

Markkinasellun kysyntä oli hyvällä tasolla sekä Euroopassa että Kiinassa. Sellujen hinnat ovat nousseet viime vuoden lopusta lähtien kun tarjontaa ovat vähentäneet logistiikan globaalit pullonkaulat sekä suunnittelemattomat tuotantoseisokit.

Nettovelkamme oli kauden päättyessä noin 100 miljoonaa euroa negatiivinen, ja tämä luo vankan pohjan käynnissä oleville investoinneillemme. Husumin uusi soodakattila ja turbiini käynnistyvät syksyllä kasvattaen samalla energiaomavaraisuuttamme. Husumin taivekartonkikapasiteetin laajennusinvestointia silmällä pitäen olemme vähitellen aloittaneet varastojen kasvattamisen.  

Venäjän hyökkäys Ukrainaan luo epävarmuutta koko maailmantalouteen ja heijastuu Metsä Boardin liiketoimintaan. Kartonkimyynti Venäjälle on lopetettu ja tuontipuuta ei Venäjältä enää hankita. Suunnittelemme myynnin suuntaamista muille markkina-alueille ja olemme kartoittaneet vaihtoehtoja Venäjältä tuodun maakaasun korvaamiseksi tuotannossamme. Luonnollisesti suuri huolemme on sodasta kärsivissä ihmisissä ja heidän selviytymisessään.

Kestävästi valmistettujen kartonkien kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan ja pitkällä aikavälillä sitä tukevat materiaalien resurssitehokkuus ja muovin vähentäminen. Toiminnassamme korostuvat kiertotalouden periaatteet ja jatkamme määrätietoisesti toimiamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteenamme on täysin fossiilittomat tehtaat ja tuotteet vuoden 2030 loppuun mennessä. Vaikka Venäjän sotatoimet, koronatilanne ja globaalit logistiikan pullonkaulat heikentävät liiketoiminnan näkyvyyttä, suhtaudun tulevaan luottavaisesti.”

Taloudelliset tunnusluvut

2022 2021 2021 2021
Q1 Q1 Q4 Q1–Q4
Liikevaihto, milj. e 582,0 493,7 518,5 2 084,1
EBITDA milj. e 161,9 105,6 108,7 466,0
  vertailukelpoinen, milj. e 142,7 112,5 109,1 472,2
EBITDA, %:a liikevaihdosta 27,8 21,4 21,0 22,4
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 24,5 22,8 21,0 22,7
Liiketulos milj. e 140,7 82,0 90,8 375,9
  vertailukelpoinen, milj. e 121,5 88,8 91,3 386,6
Liiketulos, %:a liikevaihdosta 24,2 16,6 17,5 18,0
  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta 20,9 18,0 17,6 18,6
Tulos ennen veroja, milj. e 139,1 78,9 90,7 365,8
  vertailukelpoinen, milj. e 119,9 85,7 91,2 376,6
Kauden tulos, milj. e 120,7 64,2 78,5 314,0
  vertailukelpoinen, milj. e 101,5 71,1 81,5 326,6
Osakekohtainen tulos, e 0,31 0,18 0,19 0,82
  vertailukelpoinen, e 0,26 0,20 0,20 0,85
Oman pääoman tuotto, % 26,1 17,3 17,3 19,4
  vertailukelpoinen, % 22,0 19,2 18,0 20,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,4 16,9 16,0 18,2
  vertailukelpoinen, % 21,1 18,3 16,1 18,7
Omavaraisuusaste1) , % 60 60 63 63
Nettovelkaantumisaste1), % -5 0 -4 -4
Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA -0,2 0,0 -0,2 -0,2
Osakekohtainen oma pääoma1), e 4,76 4,09 4,78 4,78
Korollinen nettovelka1), milj. e -99,7 -6,6 -78,4 -78,4
Kokonaisinvestoinnit, milj. e 107,1 35,0 86,6 220,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 92,6 16,8 119,7 329,6
Henkilöstö1) 2 235 2 390 2 389 2 389

1)  kauden lopussa

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:

Henri Sederholm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Sijoittajille ja analyytikoille suunnattu englanninkielinen puhelinkokous alkaa 28.4. kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 981710310   
Ruotsi: +46 856642651
Iso-Britannia: +44 3333000804    
Yhdysvallat: +1 6319131422

Puhelinkokouksentunnistenumero on 18042887#.  

Esitysmateriaali on saatavilla ennen lähetyksen alkua osoitteissa www.metsaboard.com/sijoittajat ja  https://metsaboard.videosync.fi/2022-q1


Metsä Board
www.metsaboard.com

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 400 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram