Metsä Boardin tammi–kesäkuun 2022 vertailukelpoinen liiketulos oli 267 miljoonaa euroa

Metsä Board Oyj Puolivuosikatsaus 28.7.2022 klo 12.00
 • Pörssitiedotteet
 • |
 • |
 • Metsä Board

TAMMI–KESÄKUU 2022 (verrattuna 16/2021)

 • Liikevaihto oli 1 232,5 miljoonaa euroa (1 049,5).

 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 267,4 miljoonaa euroa (191,3) eli 21,7 prosenttia liikevaihdosta (18,2). Liiketulos oli 283,3 miljoonaa euroa (185,6). 

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,42), ja osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (0,41).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 23,0 prosenttia (19,3).

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 95,3 miljoonaa euroa (150,7).

 

OLENNAISTA HUHTI–KESÄKUUSSA 2022

 • Venäjän sotatoimilla Ukrainassa ei ollut merkittävää vaikutusta Metsä Boardin toisen vuosineljänneksen kannattavuuteen tai kesäkuun lopun taloudelliseen asemaan.

 • Ensikuitukartonkien kysyntä pysyi vahvana ja Metsä Boardin kartonkien euromääräiset keskihinnat nousivat ensimmäisestä vuosineljänneksestä.

 • Kartonkien kokonaistoimitukset olivat 472 000 tonnia (Q2 2021: 514 000). Varastotasoja kasvatettiin toisella vuosineljänneksellä suunnitellusti ja lisäksi vertailujakson toimitusmäärät ylittivät tuotantokapasiteettitason.

 • Tuotantomäärät pysyivät korkeina sekä kartongissa että sellussa ja kemihierteessä. Vuoden toiselle neljännekselle kohdistui useita suunniteltuja vuosihuoltoseisokkeja pääosin Suomen tehtailla.

 • Kustannusinflaatio jatkui voimakkaana. Kustannusten nousu oli odotettua nopeampaa erityisesti kemikaaleissa ja energiassa. Myös logistiikkakustannukset nousivat selvästi edellisestä vuosineljänneksestä.

 • Husumin sellutehtaan uuden soodakattilan ja turbiinin arvioitu käyttöönotto siirtyy syyskuulta marraskuulle. Siirtymisen syynä ovat asennustöiden viivästymiset.

 • Metsä Board ilmoitti toukokuussa selvittävänsä mahdollisuuksia taivekartonkikapasiteetin kasvattamiseksi Suomessa tai Ruotsissa. Selvityksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä.

 • Metsä Board saavutti jälleen EcoVadiksen platinatason vastuullisuudessa ja yhteiskuntavastuussa. Yhtiö kuuluu yhden prosentin parhaimmistoon paperin, kartongin ja pakkausten valmistajien luokassa

  
Venäjän sotatoimien vaikutukset

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on vaikutuksia Metsä Boardin liiketoimintaan. Vuonna 2021 Metsä Boardin liikevaihdosta Venäjän osuus oli 5,6 prosenttia ja Ukrainan 0,7 prosenttia. Venäjän liikevaihto on pääosin ollut taivekartonkimyyntiä monikansallisille brändinomistajille. Vuonna 2021 taivekartonkitoimitukset Venäjälle olivat noin 130 000 tonnia. Metsä Board lopetti maaliskuussa 2022 myynnin Venäjälle. Kartonkien vahva kysyntätilanne yhtiön päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on tukenut aiemmin Venäjälle suuntautuneen taivekartonkimyynnin uudelleen allokointia.

Metsä Group, joka vastaa Metsä Boardin puunhankinnasta, keskeytti maaliskuussa puunhankinnan Venäjältä ja keskitti hankinnan nykyisille hankinta-alueille Suomeen, Ruotsiin ja Baltian maihin. Vuonna 2021 Venäjän osuus Metsä Boardin puunhankinnasta oli noin 9 prosenttia. Venäjältä on tuotu pääosin koivupuuta. Toisella vuosineljänneksellä koivukuitupuun markkinatilanne kiristyi koko Metsä Groupin toiminta-alueella, mutta puutoimitukset sujuivat normaalisti. 

Toukokuussa Venäjä katkaisi maakaasutoimitukset Suomeen. Tätä ennen Metsä Boardin Joutsenon kemihierretehdas sekä Takon ja Kyron kartonkitehtaat käyttivät tuotannossaan Venäjältä tulevaa maakaasua. Venäjän toimitusten päättymisestä huolimatta tehtaiden maakaasutoimitukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Maakaasua voidaan osin korvata myös öljyllä ja lisäksi yhtiö valmistelee nesteytetyn maakaasun käyttöönottoa. Korvaavien energiamuotojen saatavuusongelmat voisivat vaikuttaa Metsä Boardin tuotannon jatkuvuuteen. Pitkällä aikavälillä, viimeistään vuoden 2030 loppuun mennessä Metsä Boardin tavoitteena on, että kaikki sen käyttämä energia on fossiilitonta.

 

KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET

Koronapandemia siirsi kulutusta palveluista tavaroihin ja lisäsi kotona käytettyjen tuotteiden kulutusta. Tämä kasvatti pakkausmateriaalien kysyntää erityisesti elintarvikkeissa ja muissa päivittäistavaroissa – Metsä Boardin kartonkien pääloppukäytöissä. Lisäksi pandemia kiihdytti verkkokaupan myyntiä, mikä lisäsi valkoisten kraftlainereiden kysyntää. Metsä Boardin ensikuitukartonkien kysyntä on pandemian aikana ollut ennätyskorkeaa kaikissa loppukäytöissä.

Metsä Boardin tuotanto ja toimitukset ovat sujuneet pandemian aikana hyvin.

Koronapandemian aikaisista tiukoista varotoimenpiteistä Metsä Boardin tuotanto- ja toimistoyksiköissä, toimintamaasta riippuen, on pääosin luovuttu. Yhtiön tavoitteena on edelleen varmistaa työtekijöiden terveys, ehkäistä viruksen leviäminen sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Tilannetta seurataan jatkuvasti, ja paikallisia varotoimenpiteitä voidaan tarvittaessa lisätä nopeasti. Pandemian pitkittyminen saattaa aiheuttaa häiriöitä tuotannossa tai toimitusketjussa.

Metsä Boardin taloudellinen asema on erittäin hyvä. Lainojen maturiteettirakenne on terve ja yhtiöllä on riittävä maksuvalmius. Yhtiön kartonkituotevalikoima on vastannut pandemian aiheuttamiin kysynnän muutoksiin ja vahvana pysynyt rahavirta on tukenut taloudellista liikkumavaraa.

  
TULOSOHJEISTUS HEINÄ–SYYSKUU 2022

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan heinä–syyskuussa 2022 olevan suunnilleen samalla tasolla kuin huhti–kesäkuussa 2022.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Ensikuitukartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kysyntää tukevat edelleen pitkän aikavälin megatrendit, kuten muovin korvaaminen uusiutuvilla pakkausmateriaaleilla. Epävarmuutta markkinatilanteessa aiheuttavat globaalin talouskasvun hidastuminen sekä kuluttajien ostovoiman heikentyminen.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan heinä–syyskuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin huhti–kesäkuussa (472 000 tonnia). Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden keskihintojen arvioidaan edelleen nousevan.

Pitkäkuituisen markkinasellun kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä Euroopassa ja Kiinassa. Markkinasellujen globaalia tarjontaa vähentävät edelleen logistiikan pullonkaulat sekä suunnitellut ja suunnittelemattomat tuotantoseisokit. Globaalin talouskasvun odotettua voimakkaampi hyytyminen ja Kiinan koronatilanteen vaikutukset luovat epävarmuutta markkinatilanteen kehittymiseen.

Tehtaiden suunniteltujen vuosihuoltoseisokkien tulosvaikutukset heinä–syyskuussa 2022 ovat suunnilleen samalla tasolla kuin huhti–kesäkuussa 2022.

Kustannusinflaation odotetaan jatkuvan erityisesti kemikaaleissa ja energiassa. Logistiikkakustannukset pysyvät korkealla tasolla kuljetuskaluston saatavuushaasteiden ja kalliin polttoaineen johdosta. Alkuvuonna kohonneiden puun hintojen sekä kallistuneiden korjuu- ja kuljetuskustannusten myötä puukustannusten arvioidaan vuoden toisella puoliskolla olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa korkeammat.

Valuuttakurssimuutoksilla suojaukset huomioiden heinä–syyskuussa 2022 on positiivinen liiketulosvaikutus huhti–kesäkuuhun 2022 ja selvästi positiivinen vaikutus heinä–syyskuuhun 2021 verrattuna.

METSÄ BOARDIN TOIMITUSJOHTAJA MIKA JOUKIO:

”Metsä Boardin vuoden toinen neljännes oli jälleen monin tavoin ennätyksellinen. Liikevaihtomme ylsi 650 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 146 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli peräti 25 prosenttia. Toiselle vuosineljännekselle kohdistuneista useista vuosihuoltoseisokeista huolimatta kartonkien tuotantomäärät jopa kasvoivat vuoden ensimmäisestä neljänneksestä, ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla kartonkien sekä sellun ja kemihierteen kokonaistuotantomäärät olivat ennätyskorkeat.

Tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 267 miljoonaa euroa, mikä oli lähes 22 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuttamme tukivat taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden selvästi kohonneet myyntihinnat kaikilla markkina-alueillamme. Dollarin vahvistumisella suhteessa euroon on ollut positiivinen tulosvaikutus erityisesti Americas-alueen kartonkiliiketoiminnassa sekä markkinaselluliiketoiminnassa yleisesti.

Vahvan markkinatilanteen ansiosta Venäjän myynnin päättymisellä ei ollut negatiivisia vaikutuksia kartonkimyyntiimme. Päinvastoin, pystyimme vapautuneilla määrillä tukemaan avainasiakkaidemme kasvuhankkeita ja siten parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Myös puu- ja maakaasutoimitukset tehtaillemme ovat sujuneet normaalisti Venäjän toimitusten päättymisestä huolimatta.

Kustannusinflaatio on jatkunut voimakkaana erityisesti kemikaaleissa, energiassa ja logistiikassa. Varaudumme siihen, että kustannukset pysyvät korkealla tasolla myös lähitulevaisuudessa. Energiassa riippuvuutemme markkinasähköstä vähenee Husumin uuden soodakattilan ja turbiinin käynnistyttyä myöhemmin tänä vuonna.

Korkean inflaation negatiiviset vaikutukset kuluttajien ostovoimaan ja siten kuluttajatuotteiden kysyntään ovat väistämättömiä. Viimeaikaisissa keskusteluissamme asiakkaidemme kanssa katse on kuitenkin ollut jo vuodessa 2023 ja kartongin saatavuuden turvaamisessa. Megatrendit tukevat edelleen kartonkipakkaamisen kasvua. Viime vuonna kartonkien voimakas kysyntä jarrutti mm. muovin korvaamista uusiutuvilla materiaaleilla, mutta kuluvana vuonna korvaushankkeita on pystytty aktivoimaan uudelleen.

Strategiamme on kasvaa kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa ja uudistaa teollisia toimintojamme. Käynnissä olevien investointihankkeiden lisäksi selvitämme nyt uusia mahdollisuuksia taivekartonkituotannon kasvattamiseksi Suomessa tai Ruotsissa. Selvityksen arvioimme valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. Uskomme vastuullisesti valmistettujen ja kiertotaloutta edistävien pakkausmateriaalien kysynnän ylittävän tarjonnan päämarkkinoillamme myös tulevina vuosina.”

 

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

 

2022

2021

2022

2022

2021

2021

 

Q2

Q2

Q1

Q1–Q2

Q1–Q2

Q1–Q4

Liikevaihto, milj. e

650,5

555,8

582,0

1 232,5

1 049,5

2 084,1

EBITDA milj. e

164,2

126,3

161,9

326,1

231,9

466,0

  vertailukelpoinen, milj. e

167,2

125,2

142,7

309,9

237,6

472,2

EBITDA, %:a liikevaihdosta

25,2

22,7

27,8

26,5

22,1

22,4

  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta

25,7

22,5

24,5

25,1

22,6

22,7

Liiketulos milj. e

142,6

103,7

140,7

283,3

185,6

375,9

  vertailukelpoinen, milj. e

145,9

102,5

121,5

267,4

191,3

386,6

Liiketulos, %:a liikevaihdosta

21,9

18,6

24,2

23,0

17,7

18,0

  vertailukelpoinen, %:a liikevaihdosta

22,4

18,4

20,9

21,7

18,2

18,6

Tulos ennen veroja, milj. e

140,0

99,8

139,1

279,1

178,7

365,8

  vertailukelpoinen, milj. e

143,3

98,7

119,9

263,2

184,4

376,6

Kauden tulos, milj. e

118,1

85,9

120,7

238,8

150,1

314,0

  vertailukelpoinen, milj. e

122,7

84,9

101,5

224,2

156,0

326,6

Osakekohtainen tulos, e

0,30

0,23

0,31

0,61

0,41

0,82

  vertailukelpoinen, e

0,31

0,22

0,26

0,57

0,42

0,85

Oman pääoman tuotto, %

25,2

21,1

26,1

25,5

19,6

19,4

  vertailukelpoinen, %

26,2

20,8

22,0

24,0

20,4

20,2

Sijoitetun pääoman tuotto, %

24,5

19,9

24,4

24,4

18,7

18,2

  vertailukelpoinen, %

25,0

19,7

21,1

23,0

19,3

18,7

Omavaraisuusaste , %

63

63

60

63

63

63

Nettovelkaantumisaste, %

6

0

-5

6

0

-4

Korollinen nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA

0,2

0,0

-0,2

0,2

0,0

-0,2

Osakekohtainen oma pääoma, e

4,92

4,36

4,76

4,92

4,36

4,78

Korollinen nettovelka, milj. e

108,7

3,7

-99,7

108,7

3,7

-78,4

Kokonaisinvestoinnit, milj. e

74,7

63,4

107,1

181,8

98,3

220,2

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e

2,7

134,0

92,6

95,3

150,7

329,6

Henkilöstö

2 476

2 623

2 235

2 476

2 623

2 389

 METSÄ BOARD OYJ

 

Lisätietoja:

Henri Sederholm, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101

Sijoittajille ja analyytikoille suunnattu englanninkielinen puhelinkokous alkaa 28.7. kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa: 

Suomi: +358 9 81710310 

Ruotsi: +46 856642651

Iso-Britannia: +44 3333000804
Yhdysvallat: +1 6319131422

Puhelinkokouksen tunnistenumero on 69268582#.

Esitysmateriaali on saatavilla ennen lähetyksen alkua osoitteissa: www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/ ja https://metsaboard.videosync.fi/2022-q2

Tapahtumat vuonna 2022:

27.10.2022: Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

10.11.2022: Pääomamarkkinapäivä


Metsä Board
www.metsagroup.fi/metsaboard/

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 2,1 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 400 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram