Webbplatsens dataskydd

LÄS MER OM DATASKYDDET PÅ METSÄ GROUPS WEBBPLATS

Med hjälp av dessa principer för dataskydd skyddas dina personuppgifter när du besöker Metsäliitto Osuuskuntas eller andra Metsä Group-företags webbplatser (nedan ”Metsä Group”).
Metsä Group värnar om din personliga integritet. Dessa principer för dataskyddet innehåller allmän information om hur Metsä Group behandlar dina personuppgifter på www.metsagroup.com och på Metsä Groups andra webbplatser (nedan ”webbplatser”). Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig genom att alltid iaktta tillämplig lagstiftning och god sed för behandling av personuppgifter. Om du inte godkänner dessa principer för dataskyddet rekommenderar Metsä Group att du inte använder våra webbplatser eller lämnar dina personuppgifter till oss.

Om du besöker våra webbplatser anses du ha godkänt dessa principer för dataskyddet.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Du kan besöka Metsä Groups webbplatser utan att avslöja din identitet, men i vissa fall behöver vi eller de tjänsteleverantörer som vi anlitar dina personuppgifter för att behandla din beställning, erbjuda dig tjänster eller ge dig information.
Personuppgifter är uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Om vi samlar in personuppgifter om dig informerar vi dig om varför vi gör det. 

Dina personuppgifter kan användas för följande syften:

 • administration och utveckling av Metsä Groups webbplatser, produkter och tjänster,
 • marknadsföring och kommunikation, såsom marknadsundersökningar, direktmarknadsföring samt information om nya produkter och specialerbjudanden,
 • kundnöjdhetsenkäter, 
 • fullgörande av avtal mellan dig och Metsä Group, och
 • statistik och analys.

Metsä Group kan använda i rekryteringssyften alla personuppgifter som du lämnar i samband med rekryteringsprocessen oberoende av om arbetsplatsen utannonseras på Metsä Groups webbplats eller på annat håll. Om du inte bestämmer annat förvarar Metsä Group dina uppgifter för framtida rekryteringsprocesser enligt principerna för förvaring av uppgifter i jobbansökan. Ytterligare information om rekrytering finns på Metsä Groups webbplats under Karriär på Metsä.

RÄTTSGRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Rättsgrunden för insamling och behandling av dina personuppgifter anknyter till kundrelationer eller andra motsvarande samarbetsrelationer som uppstår mellan oss när du besöker våra webbplatser, kontaktar oss eller anlitar våra tjänster, köper våra produkter, deltar i våra kampanjer eller i övrigt använder vårt innehåll på webben. Vi behandlar dina uppgifter för att ingå eller fullgöra avtal mellan oss. Grunden för behandling av dina uppgifter kan också vara berättigat intresse, såsom upprätthållande och utveckling av samarbetsavtal mellan oss samt uppföljning och utveckling av våra produkter, våra tjänster, våra webbplatser och vårt övriga innehåll. I vissa situationer kan lagstiftningen förutsätta ditt samtycke till insamling av vissa personuppgifter.

Om du ger oss andras personuppgifter, såsom din makes eller kollegas, utgår vi från att du fått deras samtycke till detta.

ICKE-SPECIFICERADE UPPGIFTER

På våra webbplatser används teknik för att insamla vissa uppgifter. Ditt beteende på Metsä Groups webbplatser kan följas upp. Vårt syfte är dock inte att identifiera dig utan att få grundläggande uppgifter om användningen av Metsä Groups webbplatser till exempel för följande syften:

 • uppföljning av användningen
 • i vilken grad webbplatsernas olika delar används 
 • besökstid 
 • användarens geografiska läge 
 • använd teknik 
 • funktionsstörningar.

Denna information hjälper oss att fortlöpande förbättra webbsidornas funktion och användarupplevelse.

KAKOR OCH WEBBSIDORNAS ANALYTIK

Kakor är små filer som webbsidorna skickar till din enhet och som sparas i din webbläsare så länge som du surfar på sidorna. Vi använder kakor på våra webbsidor. Läs mer om kakor.

På våra webbsidor används analystjänster av tredje part. Vi får liknande information av parter som erbjuder analystjänster som vi själva samlar in om dina besök på våra webbsidor, och vi använder uppgifterna för liknande syften. Ytterligare information finns ovan i punkten ”Icke-specificerade uppgifter”. Vi strävar inte efter att identifiera dig utifrån sådana uppgifter.


Våra webbsidor kan använda insticksprogram, såsom Facebooks och LinkedIns ”Gilla”-knapp. Även om sådana knappar finns på våra webbsidor kommer deras innehåll direkt från dessa sociala medier. Om du är inloggad i sociala medier när du besöker våra webbsidor skapar din webbläsare en direkt länk till dessa sociala mediers servrar. Sociala mediers insticksprogram på våra webbsidor omfattas av dessa sociala mediers dataskyddsvillkor. Vi får inte uppgifter av dessa sociala medier i en identifierbar form, om du inte gett ditt samtycke till det. 

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL TREDJE PARTER

Metsä Group kan utlämna dina personuppgifter till befullmäktigade tredje parter som behandlar personuppgifter för vår räkning i syften som avses i principerna för dataskyddet på dessa webbsidor eller i våra dataskyddsbeskrivningar. I enlighet med sina avtalsskyldigheter använder dessa tredje parter personuppgifter endast för att tillhandahålla avtalade tjänster. Vi distribuerar eller säljer inte dina personuppgifter till tredje parter utanför Metsä Group för marknadsföringssyften. Dessutom kan vi utlämna dina personuppgifter om lagstiftningen förutsätter det. Detta kan handla om utlämnande av uppgifter till skattemyndigheter eller revisorer.

FÖRVARING AV UPPGIFTER

Metsä Group administrerar dina personuppgifter samt raderar och rättar regelbundet onödiga och föråldrade uppgifter när kontakten mellan oss är aktiv. När kontakten mellan oss inte längre är aktiv förvarar vi dina personuppgifter en viss tid som baserar sig på registeransvariga Metsä Groups faktiska behov och juridiska skyldigheter. Personuppgifter raderas så småningom enligt förvaringsprinciperna. Du får ytterligare information om förvaringsprinciperna för personuppgifter i dataskyddsbeskrivningarna på Metsä Groups webbplatser.

DINA RÄTTIGHETER

RÄTT ATT MOTSÄTTA DIG BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Du kan ha rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifter genom att vädja till särskilda grunder relaterade till din situation. Denna rätt gäller dock endast i den omfattning som vi behandlar dina personuppgifter på berättigade grunder, där det inte finns andra rättsliga grunder för behandlingen av uppgifterna. Om du ber oss sluta behandla dina personuppgifter ska du beskriva den personliga situation som begäran baserar sig på.
Du har även rätt att förbjuda direktmarknadsföring och relaterad profilering.

KOPIA AV PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och rätt att få en kopia av dem.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

I vissa situationer kan du ha rätt att be Metsä Group att överföra en kopia av dina personuppgifter till en annan registeransvarig. Denna rätt gäller endast personuppgifter som du själv gett oss med ditt uttryckliga samtycke eller för att fullgöra ett avtal mellan oss.

RÄTT ATT KORRIGERA, RADERA OCH BEGRÄNSA UPPGIFTER

Om det framkommer att dina personuppgifter är felaktiga, föråldrade eller onödiga eller att de används i strid med webbplatsens dataskyddsprinciper och eventuella andra dataskyddsmeddelanden relaterade till behandling av uppgifter kan du be oss korrigera förfarandet. Om detta inte är möjligt kan du be oss anonymisera och till slut radera uppgifterna. Alternativt kan du be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

DATASKYDDSMYNDIGHETEN

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter diskuterar vi gärna frågan med dig för att hitta en lösning som vi alla är nöjda med. Om du ändå anser att vi inte har iakttagit tillämplig dataskyddslagstiftning och vi inte når fram till en lösning har du alltid rätt att lämna in klagan till den tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskyddet.

I VÄRLDEN

Metsä Group är en internationell koncern med gränsöverskridande affärsenheter, processer, ledningsstrukturer och tekniska system.
 
Dataskyddsprinciperna för våra webbsidor är planerade för att skydda dina personuppgifter globalt.
 
Vi kan dela dina personuppgifter inom Metsä Group-koncernen och överföra dem till länder där vi har affärsverksamhet. Skyddet av personuppgifter är dock inte alltid lika starkt som i EU i vissa länder. Metsä Group behandlar i varje fall dina personuppgifter enligt dataskyddsprinciperna för dessa webbsidor och enligt tillämplig lagstiftning. Dina personuppgifter kan dock behandlas även utanför EU och EES om de parter som behandlar personuppgifterna har förbundit sig till EU-kommissionens modellavtalsklausuler eller andra gällande lagliga metoder som säkerställer ett relevant dataskydd.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

På Metsä Groups webbsidor kan det finnas länkar till andra webbplatser. Metsä Group ansvarar inte för andra webbplatsers dataskyddspraxis eller innehåll.

ÄNDRINGAR AV WEBBSIDORNAS DATASKYDDSPRINCIPER

Vi kan när som helst ändra dataskyddsprinciperna för dessa webbsidor eller ändra eller spärra Metsä Groups webbsidor och deras innehåll. Du får aktuell information om reglerna för behandling av personuppgifter genom att regelbundet besöka Metsä Groups dataskyddssidor.

REGISTERANSVARIG OCH RÄTTIGHETER

Registeransvarig för dina personuppgifter är antingen Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Groups moderbolag, vars registrerade verksamhetsställe och huvudkontor finns på adressen Norrskensparken 2, 02100 Esbo, eller det företag inom Metsä Group vars webbplats du besöker. Du hittar registeransvarigas namn och kontaktuppgifter på våra webbsidor.

Om du har frågor om dataskyddsprinciperna för dessa webbsidor eller vår praxis för behandling av personuppgifter kan du skicka e-post till privacy@metsagroup.com. Vi svarar gärna på frågor och tar emot respons på dataskyddsprinciperna för webbsidorna.

Du kan använda dina rättigheter, såsom rätten att få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar, genom att fylla i kontaktblanketten på denna sida och skicka den till oss genom att iaktta blankettens anvisningar. Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar och skogsägare kan även skicka informationsbegäran via Metsäverkkos kunduppgifter på www.metsaverkko.fi

I allmänhet är det avgiftsfritt att använda sina rättigheter. Vi kan dock enligt vårt övervägande
a) vägra att uppfylla begäran eller
b) ta ut en rimlig avgift för att uppfylla återkommande liknande förfrågningar eller uppenbart omotiverade eller orimligt omfattande förfrågningar.

Metsä Group har alltid rätt att vägra uppfylla en begäran på rättsliga grunder. Vi meddelar dig om vi inte kan uppfylla din begäran och motiverar detta.