Dataskyddspolicy

Vi har förbundit oss att skydda personuppgifter så väl som möjligt 

Metsä Group har förbundit sig att iaktta lagstiftningen och en god sed i behandlingen av ägarnas, kundernas, leverantörernas, medarbetarnas, jobbsökandenas och de övriga intressenternas personuppgifter. Vi förutsätter att våra samarbetspartner iakttar samma principer.
Metsä Group värnar om din personliga integritet. På denna webbplats finns allmän information om hur Metsä Group insamlar, använder och skyddar dina personuppgifter. Dessutom finns här information om dina rättigheter relaterade till integriteten.

Hurdana personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är uppgifter  vilka du kan identifieras direkt eller indirekt med.

Vi samlar in personuppgifter som din arbetsgivare ger oss i anslutning till vår samarbetsrelation eller som du själv ger oss till exempel när du beställer marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev eller annat material eller när du anmäler dig till evenemang eller tävlingar. De insamlade uppgifterna varierar beroende på om du är vår ägare, kund, leverantör eller en annan intressent. I allmänhet omfattar de personuppgifter som vi insamlar namn, adress, e-postadress, språk, yrke och samarbetsrelationens karaktär.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor, såsom myndigheter, offentliga sökmaskiner, branschrelaterade nyhetsbrev, sociala medier eller din arbetsgivares webbplats.

Hur behandlar vi personuppgifter?

Vi använder insamlade personuppgifter i affärsverksamheten och för att utveckla den tillsammans med dig eller det företag som du representerar samt för att skicka nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och inbjudningar samt andra lagliga syften som beskrivs i detalj i dataskyddsbeskrivningarna på denna sida.

Vi säljer, distribuerar eller överlåter inte dina personuppgifter till tredje parter. Vi kan dock utlämna uppgifter till våra tjänsteleverantörer och övriga leverantörer till exempel för IT- och marknadsföringstjänster samt övriga tjänster. Dina personuppgifter får endast behandlas av våra och våra tjänsteleverantörers anställda som behöver dem i sitt arbete.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och rätt att få en kopia av dem. Dessutom har du rätt att kräva att felaktiga personuppgifter rättas och begära att vi raderar dina personuppgifter. I vissa situationer kan du också motsätta dig att dina personuppgifter behandlas och överföra dina personuppgifter i en maskinläsbar form till en annan registeransvarig. Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter eller begär att de raderas kan det hända att vår samarbetsrelation inte kan fortsätta som förut. Du kan använda dina rättigheter genom att fylla i kontaktblanketten på denna sida och skicka den till oss genom att iaktta blankettens anvisningar. Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar och skogsägare kan även begära information via Metsäverkkos kunduppgifter på www.metsaverkko.fi

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att göra en anmälan till Finlands dataskyddsmyndighet.

På denna webbplats finns ytterligare information om dataskydd och Metsä Groups dataskyddsbeskrivningar.