Dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning för Metsäliitto Osuuskuntas Metsä Forest (”Dataskyddsbeskrivning”) beskri-ver den praxis som tillämpas vid behandling av personuppgifter, inklusive beskrivning av de personuppgif-ter som samlas in samt hur personuppgifter behandlas. Denna Dataskyddsbeskrivning kan inom lagens ramar ändras utan förhandsanmälan.

Registeransvarig

Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Forest
Norrskensparken 2, 02100 Esbo, Finland

Metsä Forest är Metsäliitto Osuuskuntas bifirma.

Kontaktperson

Metsä Forests kundbetjäningsgrupp
Tfn +358 10 7770
E-post: jasenpalvelut@metsagroup.com

Registrets namn

Metsä Forests medlems- och kundregister

Syfte och juridisk grund för behandling av personuppgifter

Detta Register används av Metsä Forest och dess dotterbolag (nedan Metsä Forest). Registret innehåller personuppgifter som används för elektronisk skötsel av ärenden, åtgärder i anslutning till virkesaffärer och skogstjänster, andelsplaceringar, betalningar, fakturering, indrivning och kontroll av kreditvärdighet. Dessutom används registrets personuppgifter för skötsel av åtgärder i anslutning till att medlemmarna tar kontakt, för skötsel av ärenden, kundenkäter, identifiering av kunden, utvecklande av produkter och tjänster, kvalitetskontroll, rapportering, marknadsföring och koordinering av den samt andra åtgärder i anslutning till medlemskap / kundförhålande.

Den juridiska grunden för insamling och behandling av personuppgifter finns i 1) berättigat intresse, så som kundförhållande, t.ex. medlemskap, virkeshandel, beställning av skogstjänster, 2) samtycke, 3) verkställande av avtal om medlemstjänster / skötsel av skogsegendomen eller 4) uppfyllande av lagstadgade krav.

Metsä Forest överlåter inte personuppgifter till tredje part. Metsä Forest kan dela personuppgifter med sådan tredje part som erbjuder tjänster till bolaget. Företagen i fråga har genom avtal förbundit sig vid att endast använda överlåtna personuppgifter för utförande av de avtalsbaserade tjänsterna. Dessutom kan Metsä Forest överlåta personuppgifter till myndigheter eller tredje part, om tillämpbar lag förutsätter det.

Personuppgifter som be-handlas

Medlemmens>/kundens grunduppgifter:

 • Medlemmens/kundens för- och efternamn
 • Medlems-/kundnummer
 • Adresser, telefonnummer, e-postadress
 • Födelsetid eller personbeteckning
 • FO-nummer
 • Kön, språksignum
 • Datum för medlemskapets inledande och upphörande
 • Medlemmens/kundens kontaktuppgifter
 • Personer som medlemmen/kunden har befullmäktigat
 • Bostadskommun och avvikande valkommun
 • Förvaltningsorganisation
 • Medlemmens andelar och andelskapitalens ränteuppgif-ter
 • Skogsägargrupp och beskattningsuppgifter
 • Yrke och utbildning
 • Bankuppgifter
 • Fastighetsuppgifter
 • Uppgift om samtycke och förbud för marknadsföring
 • Uppgift om död om den har inträffat
 • Uppgifter om skogstillgångar
 • Uppgift om eventuell intressebevakning
 • Konferens- och mötesbegäran samt -begäran

Andra uppgifter som uppstår på grund av medlemmens/kundens verksamhet:

 • Kundnivåer och -grupper  
 • Försäljnings-, inköps-, drivnings-, transport-, skogs-vårds-, andelsplaceringstillställningar
 • Orderbekräftelser
 • Betalningsuppgifter och kredituppgifter
 • Virkesmätningsuppgifter
 • Kontakt- och diskussionshistoria
 • Sparade telefonsamtal
 • Bonusuppgifter
 • Inloggningar i tjänsten Metsäverkko och åtgärder som har utförts där
 • Skogsskatebokföring
 • Interna kvalitetskontrollresultat över skogsoperationernas kvalitet
 • Drivningsspårs- och markberedningsuppgifter
 • Fotografier i anslutning till skogsuppgifter
 • Anbudsbegäran och anbud
 • Marknadsföringstillställningar
 • Uppgifter om kundtillfredsställelse

Personuppgifter som samlas in i samband med användning av en tjänst eller webbplats el. dyl., så som:

 • Användning av tjänst/webbplats;
 • Apparatuppgifter;
 • Logguppgifter;
 • IP-adress;
 • Positionsinformation;
 • Cookies och andra motsvarande teknologier

Stadgeenliga informa-tionskällor och cookies

Medlems- och kundregistrets uppgifter erhålls av medlemmen/kunden själv eller de samlas in i anslutning till virkesaffärer och andra medlems-/kundbetjäningstillfällen. Uppgifterna kan uppdateras från befolkningsregistret och andra externa, tillförlitliga källor. Skogscentralen lämnar uppgifter om bland annat nya skogsägare, skogsdata och åtgärdsförslag i enlighet med gällande lag. Den registrerade personen överlåter själv sina personuppgifter (exkl. offentliga informationskällor, bl.a. personuppgifter, telefonnummer, fastighetsregisteruppgifter, kredituppgifter av Skogscentralen) t.ex. då personen ansluter sig som medlem, vid virkesaffärer/beställning av skogstjänster eller då personen registrerar sig till Metsä Forests elektroniska tjänster.

Vi använder cookies på våra webbplatser för att förbättra upplevelsen och göra den mera personlig. Cookies är små textfiler som webbläsaren sparar på användarens dator. Mera information om cookies finns på adressen:

https://www.metsagroup.com/en/Pages/cookies.aspx 

Du godkänner användningen av cookies genom att använda tjänsten. Webbläsarens hjälpmeny ger anvisningar om du vill ta ur bruk användningen av cookies. Om du nekar ditt samtycke till användningen av cookies, kan det leda till att man inte når tjänsten eller inte kan använda den.

Stadgeenlig överlåtelse av personuppgifter och överfö-ring av uppgifter utanför EU eller EES

Metsä Forest kan behandla personuppgifter i de länder där bolaget har verksamhet. I vissa fall kan Metsä Forest använda sig av externa tjänsteleverantörer, som samlar in, använder, analyserar eller använder uppgifter på annat sätt för Metsä Forests räkning. Ifrågavarande tjänsteleverantörer har förbundit sig vid att endast använda tilldelade personuppgifter för att verkställa tjänster som Metsä Forest har beställt. Dessutom kan Metsä Forest överlåta personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla lagens krav, förordningar, rättegång eller verkställbar myndighetsbegäran.

Personuppgifter kan behandlas inom EU/EES-området och ytter om EU/EES-området. Metsä Forest överför personuppgifter utanför EU/EES-området endast om någon av nedan nämnda, lagliga grunder föreligger:

 • Europeiska kommissionen anser att det mottagande landet erbjuder tillräckligt omfattande dataskydd för personuppgifter;
 • vi har genomfört erfordrade skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter genom att tillämpa Europeiska kommissionens modellavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land; eller
 • den registrerade har gett sitt samtycke till överföringen eller det finns någon annan juridisk grund för överföringen enligt tillämpbar dataskyddslagstiftning.

Dataskydd

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt och konfidentiellt. Registret används endast av sådana personer, vars arbetsuppgifter förutsätter behandling av personuppgifter. 

Användarna loggar in i Registret antingen genom att mata in sitt personliga användarsignum och lösenord eller genom att tillämpa engångsidentifikationsteknik (TUPAS, mobilID). Användarrättigheterna kräver särskilt godkännande av Metsä Forests personal.

Arkiv på papper bevaras i låsta utrymmen till vilka endast personer som behöver uppgifterna har tillträde.

Alla uppgifter är skyddade av regelbundet kontrollerade och sakenliga skyddsåtgärder, som hindrar åtkomst, ändrande, förstörelse eller annan behandling av uppgifter inklusive olovlig delning av uppgifter eller överföring oavsiktligt eller olagligt. Sådana åtgärder är till exempel tillräckliga brandmurar, kryptering av telekommunikation och meddelanden till tillämpliga delar, säkrade serverrum samt uppdaterad praxis för dataåtkomst.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt:

 • till tillgång till dina personuppgifter samt uppdatera, ta bort och korrigera dina personuppgifter;
  att återta ditt samtycke till den del behandlingen av dina person-uppgifter grundar sig på samtycke; Metsä Forests nyhetsbrev eller elektronisk marknadsföring
 • att motsätta dig behandling av dina personuppgifter med hänvis-ning till din särskilda situation till den del Metsä Forests juridiska grund för behandling av personuppgifter är berättigat intresse;
 • att kräva att Metsä Forest begränsar behandlingen av dina person-uppgifter; och
 • att få tillgång till dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra nämnda uppgifter till annan registeransvarig, under förut-sättning att du själv har lämnat personuppgifterna till Metsä Forest och att behandlingen grundar sig på ditt samtycke.

Du kan utöva ovan nämnda rättigheter genom att kontakta Metsä Forest via vår webbplats https://www.metsagroup.com/fi/Pages/Tietosuoja.aspx. Alternativt kan du kontakta oss personligen, per post eller genom att sända e-post till den adress som ges i punkt 9. Metsä Forest kan be dig precisera din begäran skriftligt och ber dig alltid styrka din identitet före begäran behandlas.

Om du är missnöjd med det sätt på vilket vi behandlar dina person-uppgifter, har du rätt att lämna besvär till behörig myndighet, som ansvarar för övervakningen av tillämpbar dataskyddslagstiftning. 

Begäran kan lämnas skriftligt:
Metsä Forest
Medlemstjänster
jasenpalvelut@metsagroup.com

Norrskensparken 2
02020 METSÄ

Begäran kan lämnas personligen:
Norrskensparken 2
02100 Esbo

Då begäran lämnas, ska man förevisa ett giltigt, fotoförsett identifi-eringsbevis.

Praxis för bevarande av upp-gifter

Personuppgifterna bevaras endast så länge det är nödvändigt och motiverat eller så länge tillämpbar lagstiftning förutsätter.

Personuppgifter i Metsä Forests medlems-/kundregister förvaltas aktivt under hela samarbetets tid. Då samarbetet upphör, får alla personuppgifter beteckningen passiv, varefter dessa inte längre aktivt behandlas. Alla personuppgifter med beteckningen passiv avlägsnas med tillämpande av Metsä Forests praxis för bevarande av uppgifter. Personuppgifter kan dock bevaras under en längre tid om tillämpbar förutsätter det eller om bevarandet av personuppgif-terna är nödvändigt på grund av skadeståndskrav, rättegång eller intern utredning.