Vastuullinen tuotanto ja toimitusketju

Metsä Fibren tuotannon perustana on vastuullisuus ja kestävä kehitys. Haluamme minimoida toimintamme ympäristövaikutukset ja syntyvän jätteen määrän tuotannon kaikissa vaiheissa. Tunnemme käyttämämme puuraaka-aineen alkuperän ja hyödynnämme käyttämämme raaka-aineet, energian ja veden mahdollisimman tehokkaasti.

1.3 Responsible production - 1 - Resource efficiency.jpg

Resurssitehokas tuotanto

Parannamme jatkuvasti toimintamme resurssitehokkuutta. Käytämme puun jokaisen osan, hyödynnämme tuotannon sivuvirrat tehokkaasti ja sellutehtaamme tuottavat sähköä yli omien tarpeidensa.

Metsä Fibren kehittämä biotuotetehdaskonsepti mahdollistaa tuotevalikoiman laajentamisen tulevaisuudessa uusilla, entistä korkeamman lisäarvon biotuotteilla. Biotuotetehdaskonseptissa puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

Olemme löytäneet uusista biotuotteista moderneja ratkaisuja myös oman resurssitehokkuutemme parantamiseen. Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaalla rikkihapon tuottaminen tehtaan hajukaasuista on laajentanut tehtaan suljettua kemikaalikiertoa ja minimoinut sulfaattipäästöt vesistöön. Sekä Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaalla että Äänekosken biotuotetehtaalla valmistetaan puunkuoresta tuotekaasua hyödynnettäväksi fossiilittomana polttoaineena tehtaiden omissa prosesseissa. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kaikki tehtaamme toimivat ilman fossiilisia polttoaineita.

Toimintamme yhtenä kulmakivenä on jatkuva parantaminen. Sen periaatteiden mukaisesti kehitämme jatkuvasti sekä sellu- että sahaliiketoimintamme tuotanto- ja resurssitehokkuutta. Resurssiviisaat ratkaisut ovat suunta, johon etenemme niin laitteiden kuin tuotteidemme suhteen uusia investointeja suunniteltaessa.

1.3. Responsible production -2 - We use every part of the tree.jpg

Käytämme puuraaka-aineen sataprosenttisesti

Hyödynnämme puun jokaisen osan sille parhaiten sopivaan tarkoitukseen: tukit sahatavaraksi, kuitupuu selluksi ja muiksi biotuotteiksi ja edelleen jalostettavaksi sekä oksat, latvat ja kuoret bioenergian tuotantoon. Sahauksen sivutuotteena syntyvä hake hyödynnetään Metsä Fibren selluntuotannossa. Hyödynnämme myös sellutuotannossa käytettävät kemikaalit prosessissa useaan kertaan.

Huomioimme puun luontaiset ominaisuudet tarkasti jo metsässä puunkorjuun yhteydessä. Esimerkiksi sahoille tulevat rungot katkotaan asiakkaidemme tarpeiden ja lopputuotteiden kannalta optimaalisella tavalla jo metsässä. Näin varmistetaan laadukas lopputuote sekä se, ettei arvokkaasta raaka-aineesta mene tikkuakaan hukkaan.

1.3 Responsible production - 3 - Fossil free future.jpg
Fossiiliton tulevaisuus

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet asettavat meille kaikille selkeän suunnan. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi maailma tarvitsee materiaaleja, joiden avulla voidaan vähentää fossiilisisten raaka-aineiden käyttöä, vahvistaa kiertotaloutta sekä parantaa hygieniaa ja terveyttä. Vastuullisesti tuotetut sellu ja sahatavara vastaavat näihin tarpeisiin.

Metsä Fibren tavoitteena on fossiilittomat tehtaat vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt pääosa tuotannossa käyttämistämme polttoaineista on biopolttoaineita.

Metsä Fibre on myös merkittävä bioenergian tuottaja. Sellunvalmistuksen yhteydessä syntyy merkittävä osa Suomen uusiutuvasta energiasta, kun puuaineksesta ja keittokemikaaleista muodostuva musta lipeä poltetaan soodakattilassa. Samalla selluprosessissa käytetyt keittokemikaalit muutetaan uudelleen hyödynnettävään muotoon.

Uudet energiatehokkaat ratkaisut ovat nostaneet Metsä Fibren biosähkön tuotantoa merkittävästi, ja tuotamme huomattavasti enemmän energiaa kuin mitä itse tarvitsemme. Bioenergiaa riittääkin oman tuotannon lisäksi myös sähkönä verkkoon sekä kaukolämpönä lähiyhteisöille.

Bioenergian osuuden lisäämisen rinnalla keskitymme energiatehokkuuteen. Tuotantolaitostemme energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen osa tuotantoon kohdistuvissa investoinneissamme.

1.3 Responsible production - 4 - Supply and delivery chains.jpg

Vastuulliset hankinnat ja toimitukset

Tavoitteemme on varmistaa toimitusketjun vastuullisuus vuoteen 2030 mennessä. Toimimme yhteistyössä sellaisten toimittajien kanssa, joiden toiminnan luotettavuus, eettiset ja ympäristölliset periaatteet ja laatu ovat linjassa arvojemme kanssa. Kaikkien tavaran- ja palveluntoimittajiemme on sitouduttava toimittajien eettisiin ohjeisiin. Näin pyritään hallitsemaan ja minimoimaan esimerkiksi korruption, lapsityövoiman käytön tai ihmisoikeusloukkauksen riskiä. Toimittajamme allekirjoittavat osana sopimusta toimintatapaohjeen, jolla varmistetaan, että teemme yhteistyötä vain vastuullisesti toimivien toimittajien kanssa.

Metsä Groupin tuotteita kuljetetaan noin 120 maahan maanteitse, merikuljetuksina ja kiskoilla. Tämä edellyttää monipuolista logistiikkapalveluverkostoa. Kumppaneinamme on yli 1 000 pääasiassa Euroopassa toimivaa logistiikkapalveluiden tarjoajaa. Tätä kautta olemme merkittävä välillinen työllistäjä. Pyrimme vähentämään kuljetusten haitallisia ympäristövaikutuksia tehokkaalla reittisuunnittelulla, minimoimalla kuljetusmatkoja ja parantamalla toimintamalleja ja -ohjeita. Tuotteet kuljetetaan niin isoissa yksiköissä kuin mahdollista ja kuljetusvälineet mahdollisimman täyteen lastattuina. Näin alennetaan kuljetuskustannuksia ja yksikkökohtaisia päästöjä.