Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yksi Metsä Groupin 2030 kestävyystavoitteista ja olennainen osa kestävää metsänhoitoa. Metsä Groupilla on omat ohjelmansa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että metsät toimivat jatkossakin hiilinieluna. Sen lisäksi metsäsertifioinneissa määritellään tarkat kriteerit luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
 • Artikkelit
 • |
 • |
 • 2024, Kestävä kehitys

Metsänhoidossa monimuotoisuutta vaalitaan esimerkiksi säilyttämällä säästöpuuryhmiä sekä tekemällä tekopökkelöitä harvennuksissa ja uudistushakkuissa. Monimuotoisuutta lisäävät myös usean puulajin sekametsien osuuden kasvattaminen, tärkeiden elinympäristöjen suojeleminen hakkuilta ja vesistöjen suojavyöhykkeet, jotka estävät myös maa-aineksen ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

Metsä Groupin ja sen omistajajäsenten yhteinen etu on, että suomalaiset metsät kehittyvät jatkuvasti elinvoimaisempaan ja monimuotoisempaan suuntaan. Tämän tavoitteen täyttymiseksi Metsä Group sitoutui maaliskuussa 2023 julkisesti uudistavan metsätalouden periaatteisiin. Periaatteissa linjataan, millaisilla toimilla luonnontilan positiivinen kehitys mitatusti paranee jo vuoteen 2030 mennessä. Talousmetsien ulkopuolella luonnon monimuotoisuutta edistetään Metsä Groupin luonto-ohjelmalla, jossa painotetaan erityisesti vesistöjen tilan parantamista Suomessa.

Tunnemme aina käyttämämme puun alkuperän ja yli 90 % Metsä Fibren käyttämästä puusta tulee sertifioiduista metsistä. Edellytämme myös ei-sertifioidulta puulta kestävää alkuperää ja kaikki käyttämämme puu täyttää metsäsertifioinneissa määritellyt kontrolloidun puun vaatimukset.

Metsä Groupin toimenpiteitä kohti vuotta 2030

 • Monipuolistamme metsän puulajistoa. Eri puulajeilla elää oma lajistonsa. Monilajiset metsät kestävät lämpenevän ilmaston aiheuttamia riskejä, kuten sääilmiöitä tai hyönteistuhoja.
 • Suosittelemme metsänkasvatusta sekametsinä. Jätämme sekä taimikonhoidossa että harvennuksissa metsään monipuolisesti eri puulajeja.
 • Lisäämme lahopuuta sitä hyödyntävälle lajistolle.
 • Huolehdimme, että lehdot ja harjujen paahderinteet tarjoavat elintilaa uhanalaisille lajeille. Myös palanutta puuta tarvitaan siitä riippuvaiselle lajistolle.

Mittarit vuoden 2030 loppuun mennessä Metsä Group -tasolla:

 • 100 % uudistushakkuissa säästöpuita
 • 100 % hakkuukohteissa tekopökkelöitä
 • 0 % taimikon harvennuksen jälkeen kuusi ainoana puulajina
 • 10 000 luonnon monimuotoisuutta edistävää toimenpidettä, kuten poltetut säästöpuuryhmät, lehtojen ja harjujen hoitotoimet, vesiensuojelutoimet, jäsentemme uudet Metso-kohteet, Metsä Group Plus palvelu sekä FSC® (FSC-C111942) -luontokohdepalvelusopimukset

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG):