ESG-tavoitteet Metsä Fibren arjessa – osa E: Ympäristövastuu ohjaa kaikkea toimintaa

Metsä Fibren toiminta perustuu raaka-aineiden kestävään käyttöön ja resurssitehokkaaseen tuotantoon.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kestävä kehitys

Metsä Fibre on osana Metsä Groupia sitoutunut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen matkalla kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi koko Metsä Groupin tavoitteena on, että sen tuotanto toimii vuoteen 2030 mennessä täysin ilman fossiilisia hiilidioksidipäästöjä – tuolloin käytetään pelkästään fossiilittomia polttoaineita. Kaikille Metsä Fibren tehtaille on tehty selkeät suunnitelmat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas ja Kemin uusi biotuotetehdas toimivat täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Myös Joutsenon sellutehdas on fossiiliton normaalikäynnissä. Vuonna 2022 kaikista tuotannossa käytetyistä polttoaineista 96 prosenttia oli fossiilittomia – pääasiassa puupohjaisia tuotannon sivuvirtoja.

Tavoitteena on myös siirtyä kaikissa raaka-aineissa ja pakkausmateriaaleissa fossiilittomiin materiaaleihin.

”Raaka-aineemme, pohjoinen puu, on fossiilitonta ja pakkausmateriaalimmekin lähes sataprosenttisesti. Poikkeuksen tekevät enää muovipohjaiset sahatavarakääreet, joihin etsimme kestävämpää ratkaisua”, kertoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen, joka vastaa strategisella tasolla vastuullisuustavoitteista Metsä Fibressä.

Metsä Groupin tavoitteissa on myös tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Suomen suurimpana sahatavaran tuottajana Metsä Fibren sahat tukevat tavoitteeseen pääsyä.

Resurssitehokkuus parantaa ympäristöystävällisyyttä

Resurssitehokkuus tarkoittaa, että luonnonvaroja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Metsä Fibren tavoitteena on hyödyntää hankittu puuraaka-aine 100-prosenttisesti.

Tehtailla resurssitehokkuus tarkoittaa myös veden ja energian käytön tehostamista sekä prosessijätteiden hyötykäyttämistä.

”Metsä Group pyrkii vähentämään vedenkäyttöä 35 prosentilla tuotettua tonnia kohden vuoden 2018 tasosta. Veden käytön vähentäminen on keskeinen kehityskohde jokaisella sellutehtaallamme, ja laatimamme tiekartan avulla pääsemme siihen. Kemin uusi biotuotetehdas on iso yksittäinen harppaus matkalla tavoitteeseen”, Pehu-Lehtonen sanoo, ja jatkaa, että Metsä Fibren sahoilla vettä ei käytetä tuotannossa lainkaan.

Energiatehokkuudessa on tavoitteena kymmenen yksikön parannus. Se saavutetaan tehostamalla sähkön, lämmön ja polttoaineiden käyttöä. Sähköenergian suhteen Metsä Fibren kaikki sellu- ja biotuotetehtaat ovat yliomavaraisia. Lisäksi ne ovat Suomen suurimpia uusiutuvan energian tuottajia.

”Tehostamalla toimintaamme voimme toimittaa entistä enemmän sähköä valtakunnan verkkoon.”

Tärkeä resurssitehokkuustavoite on myös se, että prosessijätettä ei päädy lainkaan kaatopaikalle. Metsä Fibrellä kaikki muu pystytään hyödyntämään, ainoastaan viherlipeäsakalle etsitään vielä pysyvää käyttökohdetta. Kehitystyötä siihen liittyen tehdään yhteistyössä useiden kumppanien kanssa.

Koko henkilöstö toteuttaa tavoitteita

Metsä Fibren arjessa jokaisella henkilöllä ja tuotantolaitoksella on omat Metsä Groupin tavoitteita edistävät vastuullisuustavoitteensa. Jokaisella tavoitteella puolestaan on selkeät mittarinsa, joiden avulla edistymistä seurataan.

Kun tuotanto toimii häiriöttä, ympäristötavoitteidenkin saavuttaminen on helpompaa, ja energiatehokkuus pysyy korkealla tasolla.

”Pyrimme tietenkin aina parempaan. Teemme suunnitelmallista kehitystyötä ja optimoimme prosessejamme. Henkilöstöllämme on tärkeä rooli prosessin ja oman työn parantamiskohteiden tunnistamisessa ja esiin tuomisessa”, Pehu-Lehtonen kertoo.

Metsien monimuotoisuutta turvaamassa

Niin Metsä Groupin kuin Metsä Fibren tavoitteena on edistää kestävää metsänhoitoa. Monimuotoisuutta turvataan lahopuun määrää lisäämällä, puulajistoa monipuolistamalla ja sekä muilla luonnon monimuotoisuutta edistävillä teoilla.

”Metsän monimuotoisuuden turvaaminen liittyy vahvasti raaka-aineen hankintaan. Ostamme kaiken puuraaka-aineemme Metsä Groupin puunhankintayksiköltä, joka on sitoutunut kanssamme samoihin kestävyystavoitteisiin”, Metsä Fibren kestävän kehityksen päällikkö Marko Ruottinen sanoo.

Koko konsernin tavoitteena on myös hiilinielujen kasvattaminen. Hyvin hoidetut metsät kasvavat nopeammin ja sitovat enemmän hiilidioksidia. Metsänhoidon tavoitteiden saavuttamista seurataan mittaamalla metsänuudistuksia, taimikonhoitoa, metsälannoituksia ja turvemetsien uudistamista.

Metsä Group uudisti alkuvuonna 2023 kestävyystavoitteensa vuodelle 2030. Tavoitteet on luokiteltu vastuullista liiketoimintaa määrittävien ESG-näkökulmien mukaisesti kolmeen teemaan: ympäristö (Environmental), sosiaalinen vastuu (Social) ja vastuullisuuden hallinnointi (Governance).

Globaaleilla yrityksillä ja sijoittajilla ESG-tekijät ovat olennainen osa päätöksentekoa. ESG-raportointia käytetään mittaamaan yrityksen toiminnan kestävyyttä ja eettisiä vaikutuksia.

Tämä artikkeli on osa kolmen artikkelin sarjaa, jossa kerromme, mitä ESG-tavoitteet merkitsevät Metsä Fibren tuotannolle, toiminnalle ja asiakkaille.