ESG-tavoitteet Metsä Fibren arjessa: Osa S – Oikeat toimintatavat parantavat työhyvinvointia ja turvallisuutta

Metsä Fibren sosiaalisen vastuun tavoitteisiin kuuluvat oikein toimiminen sekä työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kestävä kehitys

Metsä Groupin visio ”Metsä meille kaikille” konkretisoi sosiaaliseen vastuuseen liittyvän kehitystyön painopistealueet ja tavoitteet määrittämällä yhtiötasolla, millainen työpaikan halutaan tulevaisuudessa olevan. Keskeisiä periaatteita ovat yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo, monimuotoisuus sekä mukaan ottaminen.

Oikein toimimisen kulttuuria edistetään koko konsernissa koulutusten avulla ja mitataan joka toinen vuosi tehtävällä eettisyysbarometrikyselyllä. Jokaiselle työntekijälle lähetettävän laajamittaisen kyselyn avulla selvitetään, miten eettiset toimintaperiaatteet ovat toteutuneet käytännön tasolla. Vastaukset auttavat Metsä Fibreä puuttumaan epäkohtiin sekä kehittämään toimintaansa edelleen.

Henkilöstömme osallistuu myös säännöllisesti koulutuksiin, joissa läpikäydään eettisten toimintaperiaatteiden keskeinen sisältö.

Jokaisella on oikeus tulla hyväksytyksi

Metsä Fibre on sitoutunut kehittämään yhdenvertaista kulttuuria, jossa syrjintää ei sallita, ja jossa jokaisella on mahdollisuus tulla hyväksytyksi ja menestyä työelämässä.

”Haluamme toimia oikein ja kunnioittaa muita. Siten edistämme myös työturvallisuutta ja työhyvinvointia”, tiivistää liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen, joka vastaa strategisella tasolla vastuullisuustavoitteista Metsä Fibressä.

Henkilöstön monimuotoisuus ja jokaisen työyhteisön jäsenen mukaan ottava kulttuuri tukevat uudistumista ja innovaatioita. Anonyymit rekrytoinnit ovat koko konsernissa konkreettinen keino edistää hakemusten ja hakijoiden tasapuolista kohtelua. Yhdenvertaisen kulttuurin tavoitteisiin kuuluu myös, että vuoteen 2030 mennessä naisten osuus johtajista on vähintään 30 prosenttia.

Ennakoiva työturvallisuus avainasemassa

Turvallisuustyössä keskeistä on Metsän yhteisten turvallisuusstandardien käyttöönotto. Yhdenmukaisilla vaatimuksilla varmistetaan edellytykset turvalliselle työskentelylle. Samat vaatimukset koskevat myös yhteistyökumppaneita.

Metsä Fibren tavoitteena on nolla tapaturmaa. Kokonaistapaturmataajuutta mittaava TRIF-indeksi (Total Recordable Injury Frequency) laski Metsä Fibressä 5,2:een vuonna 2022, kun se tätä edeltävänä vuonna oli 10,2. Myös poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä väheni.

”Tavoitteenamme on varmistaa, että jokainen oma ja kumppaniyritystemme työntekijä lähtee töistä terveenä kotiin. Meillä työturvallisuus on osa ammattitaitoa ja ihan jokaisen tehtävä.”

Kaikki onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan, ja korjaviin toimenpiteisiin ryhdytään, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin jatkossa. Henkilöstöä kannustetaan ennakoivaan turvallisuustyöhön. Osalla Metsä Fibren tehtaista on tälläkin hetkellä työskennelty useita satoja päiviä ilman yhtäkään työtapaturmaa.

”Työtapaturmien ehkäisemisessä avainasemassa on ennakoiva turvallisuustyö. Työturvallisuusriskejä, työvälineitä ja -menetelmiä koskevia turvallisuushavaintoja tehdään vuosittain noin 10 000 eli jokainen työntekijämme tekee keskimäärin kahdeksan havaintoa vuodessa”, kertoo Metsä Fibren kestävän kehityksen päällikkö Marko Ruottinen.

Muita ennakoivia työturvallisuustoimia ovat säännöllisesti pidettävät turvavartit ja turvallisuuskierrokset sekä henkilökohtaiset riskien arvioinnit.

Töissä on hyvä olla

Työhyvinvointi on ihmisen omakohtainen kokemus, joka koostuu muun muassa mielekkäästä työstä, sujuvasta arjesta ja siitä, että töihin on mukava tulla.

Ensiarvoinen työhyvinvointiin liittyvä mittari on joka toinen vuosi toteutettava henkilöstötutkimus. Säännöllisesti toteutetun henkilöstötutkimuksen tulosten pohjalta määritetään kehitystoimenpiteet, joiden toteutumista seurataan systemaattisesti.

”Tavoitteenamme on päästä erittäin hyvän työtyytyväisyyden AAA-tasolle,” Pehu-Lehtonen sanoo.

Hyviä käytäntöjä jaetaan asiakkaiden kanssa

ESG-raportoinnin yleistyessä maailmanlaajuisesti, myös Metsä Fibren asiakkaiden on selvitettävä eettisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä omissa arvoketjuissaan.

”Etenkin työturvallisuudessa olemme jakaneet hyviä käytäntöjämme asiakkaidemme kanssa ja auttaneet heitä näin kehittämään omaa työturvallisuuttaan”, Ruottinen kertoo.

Asiakkaiden turvallisuustavoitteet ja toimenpiteet ovat usein yhteneviä ja on helppo kehittää toimintaa jakamalla parhaita käytäntöjä.

”Kun meidän asiamme ovat kiitettävällä mallilla ja ESG-asioiden määrittely kunnossa, asiakkaammekin hyötyvät”, kiteyttää Pehu-Lehtonen.

Metsä Group uudisti alkuvuonna 2023 kestävyystavoitteensa vuodelle 2030. Tavoitteet on luokiteltu vastuullista liiketoimintaa määrittävien ESG-näkökulmien mukaisesti kolmeen teemaan: ympäristö (Environmental), sosiaalinen vastuu (Social) ja vastuullisuuden hallinnointi (Governance).

Globaaleilla yrityksillä ja sijoittajilla ESG-tekijät ovat olennainen osa päätöksentekoa. ESG-raportointia käytetään mittaamaan yrityksen toiminnan kestävyyttä ja eettisiä vaikutuksia.

Tämä artikkeli on osa kolmen artikkelin sarjaa, jossa kerromme, mitä ESG-tavoitteet merkitsevät Metsä Fibren tuotannolle, toiminnalle ja asiakkaille.