ESG-tavoitteet Metsä Fibren arjessa: Osa G – Vastuullista liiketoimintaa koko arvoketjussa

Metsä Groupin arvot ja eettiset toimintaperiaatteet ohjaavat myös Metsä Fibren toimintaa. Olemme sitoutuneet vastuullisuuteen sekä omassa työssämme että suhteissamme yhteistyökumppaneihin läpi koko arvoketjun.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2023, Kestävä kehitys

Suurin osa ESG:n hyvän hallinnointitavan tavoitteista ja toimenpiteistä on vastuutettu konsernin hallinnossa ja logistiikassa työskenteleville ammattilaisille. Omalla työpanoksellaan he varmistavat, että Metsä Groupin toimittajat täyttävät vastuullisuusvaatimukset.

Vastuullinen liiketoiminta kattaa koko arvoketjun. Raaka-aineiden alkulähteiden kestävyyden todentaminen edellyttää niiden alkuperän selvittämistä.

”Myös tehtailla on tärkeä rooli toimittajavaatimusten seurannassa. Esimerkiksi sellutehtailla varmistetaan, että kemikaalitoimittajat täyttävät heille asetetut vaatimukset ja osaltaan huolehtivat, että tuottamamme sellu on vaatimusten mukaisesti valmistettua”, sanoo Metsä Fibren kestävän kehityksen päällikkö Marko Ruottinen.

”Meille on tärkeää tietää, mistä raaka-aineemme tulevat ja minkälaisten toimijoiden kanssa teemme yhteistyötä koko arvoketjussa. Ohjaamme hankintoja toimittajille, joiden vastuullisuus on varmistettu, ja tuemme näin yhteiskunnallista muutosta kohti kestävämpiä toimintatapoja”, toteaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen, joka vastaa strategisella tasolla vastuullisuustavoitteista Metsä Fibressä.

Metsä Fibren kaikkien raaka-aineiden jäljitettävyys oli 96 prosenttia vuonna 2022. Yhtiön tavoite on, että sata prosenttia raaka-aineista on jäljitettävissä, ja puuraaka-aineesta sertifioidun puun osuus on yli 90 prosenttia.

”Sertifiointijärjestelmän tärkein tavoite on varmistaa puun alkuperän seuranta. Jäljitettävyyden lisäksi metsäsertifioinnissa on metsänhoidon vastuullisuuteen liittyviä kriteerejä, jotka liittyvät metsien käytön hallintaan, biodiversiteettiin, vesistöjen suojeluun, työntekijöiden turvallisuuteen sekä paikallisten asukkaiden oikeuksien turvaamiseen”, Ruottinen kertoo.

Muiden tuotantoprosessissa tarvittavien raaka-aineiden, kuten kemikaalien, alkuperä selvitetään tuoteturvakyselyjen ja toimittajakyselyjen avulla. Jäljitettävyystieto auttaa kohdentamaan arviointeja ja auditointeja mahdollisiin riskitoimittajiin.

Tulosta ennakkoluulottomalla yhteistyöllä

Metsä Group haluaa varmistaa, että kaikki toimittajat toimivat ympäristöä, yhteiskuntaa ja taloutta koskevien vaatimusten mukaisesti. Siksi edellytämme toimittajilta sitoutumista eettisiin toimintaperiaatteisiimme.

”Valvomme toimitusketjua myös toimittajakyselyjen ja auditointien avulla, samalla tavalla kuin asiakkaamme valvovat meitä ja auditoivat meidän eettisiä toimintaperiaatteitamme”, Ruottinen sanoo.

Arvioiduilta ja auditoiduilta toimittajilta voidaan edellyttää toiminnan kehittämistä, kuten esimerkiksi eettisen liiketoiminnan, riskienhallinnan, ympäristöjohtamisen tai työturvallisuuden parantamista.

Parhaimmillaan vastuullisuus on tiivistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Uutta Metsä Groupin kestävyysohjelmassa onkin yhteinen kestävän kehityksen tavoite partner-toimittajien kanssa. Sen avulla pyritään vaikuttamaan omien tuotantolaitosten ulkopuolella oleviin asioihin.

Käytännön esimerkkejä partner-ohjelmasta ovat VR:n kanssa tehty sopimus logistiikan ja hiilidioksidipäästöjen alentamisesta toimitusketjussa sekä Kemiran kanssa tehty sopimus uusien fossiilittomien tuotteiden kehittämisestä.

Asiakkaat edellyttävät vastuullisuutta

Useimmille Metsä Fibren asiakasyrityksille ESG-raportointi on jo arkipäivää. Vastuullisuutta koskevista asiakkaiden yhteydenotoista merkittävä osa liittyy metsiin ja niiden käyttöön.

”Yhtenevät raportointikategoriat edesauttavat heidän toimintaansa. Puun alkuperästä, puulajeista, hankintaketjusta ja metsänhoidosta kysytään paljon”, kertoo Ruottinen.

Viimeisten vuosien aikana huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut globaalisti, ja yhä useampi toimija haluaa selvittää tuotteensa hiilijalanjäljen.

”Kun meidän hiilipäästömme alenevat, asiakkaidenkin laskelmat parantuvat. Kaikki toimemme vahvistavat toimitusketjua”, Ruottinen sanoo.

Metsä Group uudisti alkuvuonna 2023 kestävyystavoitteensa vuodelle 2030. Tavoitteet on luokiteltu vastuullista liiketoimintaa määrittävien ESG-näkökulmien mukaisesti kolmeen teemaan: ympäristö (Environmental), sosiaalinen vastuu (Social) ja vastuullisuuden hallinnointi (Governance).

Globaaleilla yrityksillä ja sijoittajilla ESG-tekijät ovat olennainen osa päätöksentekoa. ESG-raportointia käytetään mittaamaan yrityksen toiminnan kestävyyttä ja eettisiä vaikutuksia.

Tämä artikkeli on osa kolmen artikkelin sarjaa, jossa kerromme, mitä ESG-tavoitteet merkitsevät Metsä Fibren tuotannolle, toiminnalle ja asiakkaille.