Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan kehityspäällikkö Tiia Finér kirjautuu työpöytänsä ääressä järjestelmään, johon kaikki tehtaan työntekijät kirjaavat tekemiään ympäristöhavaintoja, riskinpaikkoja ja poikkeamia.

”Ympäristöhavaintoja on monenlaisia. Yksi esimerkki voisi olla vaikkapa kemikaalikontti riskialttiissa paikassa. Tehdyn havainnon ansiosta pystymme reagoimaan asiaan jo ennen kuin mitään vahinkoa tapahtuu”, Finér sanoo.

Poikkeaminen ohella järjestelmään kirjataan myös myönteisiä ympäristöhavaintoja, sillä hyväksi havaituista käytännöistä voivat hyötyä myös muiden paikkakuntien tehtaat.

Koko henkilöstö tekee ennakoivaa ympäristötyötä

Joutsenon tehtaalla ympäristöhavaintojen tekeminen kuuluu jokaisen työntekijän työnkuvaan.

”Havainnot käsitellään muun muassa tehtaan aamupalaverissa ja mikäli havainto edellyttää reagointia, sovitaan vastuuhenkilöstä”, Finer valottaa.

”Järjestelmä aktivoi työntekijöitämme tarkkailemaan ympäristöään ja pitämään ympäristöasiat mielessä”.

Henkilöstön säännöllisillä koulutuksilla varmistetaan, että ympäristöasiat säilyvät osana jokapäiväistä tekemistä.

Joka vuosi tehdään tuhansia vesistöanalyyseja

Joutsenon tehdas tekee ennakoivaa ympäristötyötä myös yhteistyössä Saimaa Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n kanssa.

”Analysoimme Metsä Fibren jätevedet, pohjavedet sekä muut heidän tuotantoalueiltaan vesistöihin päätyvät vedet”, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n vesistöasiantuntija Mikael Kraft sanoo.

Etelä-Saimaan vesistötarkkailuun osallistuu Metsä Fibren lisäksi seitsemän muuta tarkkailuvelvollista. Vesinäytteitä otetaan kahdeksan kertaa vuodessa, ja niiden perusteella tehdään useita tuhansia erilaisia analyyseja.

Joutsenon edustalla vedenlaatu on biologisten puhdistamoiden käyttöönoton jälkeen pysynyt vakiintuneella tasolla. Jätevesien määrä ja laatu vaikuttaa suoraan vedenlaatuun sekä Saimaan eliöstöön, joten näihin vaikuttamalla myös veden laatu paranee.

”Tämä kertoo, että jätevesien käsittelyssä on tehty oikeanlaisia toimia”, Kraft toteaa.

Tavoitteena ympäristövaikutusten minimointi

Ennakoivan ympäristötyön tavoitteena on minimoida toiminnan ympäristövaikutukset. Tärkeässä roolissa on huolehtiminen tehtaiden korkeasta käytettävyydestä ja mittausten luotettavuudesta sekä puuttuminen poikkeustilanteisiin jo ennen kuin niistä aiheutuu poikkeavaa kuormitusta. Toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit on kartoitettu ja niiden hallintaan on laadittu ennaltavarautumissuunnitelmat.

Poikkeamat ympäristösuorituskyvyssä tutkitaan ja korjaavat toimenpiteet määritellään vastaisen varalle. Hyvällä ympäristösuorituskyvyllämme tuomme lisäarvoa ja kilpailuetua myös asiakkaillemme.

Artikkeli on julkaistu alun perin Metsä Fibren Fibre-asiakaslehden numerossa 2022–2023, josta voit lukea koko jutun.