Rauman saha nostaa laadunhallinnan tasoa

​Rauman uuden sahan huippumoderni sahalinja on automatisoitu tukkien lajittelusta kuivaukseen ja lähtevän tavaran lastaukseen saakka.
 • Artikkelit
 • |
 • |
 • 2021, Rauman saha, Sahatavara

Raumalle rakennetaan huippumodernia sahaa, joka tuottaa vuodessa noin 750 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa.

”Tuomme Raumalle uusinta tuotantoteknologiaa, jota sovelletaan ensimmäistä kertaa sahateollisuudessa. Pystymme tuottamaan tehokkaasti suuria määriä erittäin tasalaatuista sahatavaraa”, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen sanoo.

Tasaista laatua tarvitsevat ennen kaikkea Metsä Fibren asiakkaat, jotka valmistavat pitkälle jalostettuja tuotteita tai komponentteja asumiseen tai rakentamiseen. Näiden tuotteiden kysyntä kasvaa maailmanmarkkinoilla.

”Haluamme valmistaa tuotteita, jotka tukevat omaa ja asiakkaittemme kannattavaa kasvua. Lisäksi tähtäämme asiakassuhteissamme pitkäkestoiseen kumppanuuteen”, Nousiainen määrittelee.

Automatisoidun sahateknologian kehitysloikka

Rauman huippumoderni sahalinja on täysin automatisoitu tukkien lajittelusta lähtevän tavaran lastaukseen.

”Konenäön avulla ennakoidaan linjalla tapahtuvat virhetilanteet ja ruuhkat, ja robotoinnin ja automatiikan avulla ongelmat ratkotaan ilman pysäytyksiä ja manuaalista puuttumista. Sahaus- ja käsittelynopeus on yli 40 tukkia minuutissa eli kolminkertainen perinteiseen verrattuna”, projektijohtaja Harri Haapaniemi kertoo.

Laadunhallinta lähtee jo metsästä, missä sahalle menevät tukit valitaan. Sahalla tiedetään, millaista raaka-ainetta sinne on tulossa ja millaiseen loppukäyttöön se on tarkoitettu.

Sahalle saapuvat tukit röntgenkuvataan oksien ja oksavälien mittaamiseksi ja piilevien laatupoikkeamien havaitsemiseksi. Mittauksen jälkeen ohjausjärjestelmä lajittelee tukit sahauseriin ja kytkee ne tuleviin lopputuotteisiin.

Myös sahatavaran kuivausta hallitaan tarkasti halutun laadun tasaisuuden varmistamiseksi.

”Teemme vaativia asiakastuotteita liimapuulevyjen, huonekalujen ja ikkunakomponenttien valmistajille. Heidän tuotteensa pitää pystyä kuivaamaan alhaisiin loppukosteuksiin ilman kosteushajontaa, halkeamia ja muodonmuutoksia”, Haapaniemi sanoo.

10-Hero-Sawn-timber-professional.jpg

Fossiilivapaa integraatti

Sahainvestointi tukee Metsä Fibren kestävän kehityksen 2030 tavoitteita. Rauman sellutehtaan yhteyteen tehtävä sahainvestointi mahdollistaa jatkossa koko integraatin toiminnan ilman fossiilisia polttoaineita.

Sahan sähkön ja lämmön tuottaa viereinen sellutehdas, joka taas hyödyntää sahauksessa syntyvät hakkeet selluntuotannossa sekä kuoren ja purun bioenergian valmistuksessa.

Saha ja sellutehdas tekevät yhteistyötä myös puuraaka-aineen kuljetuksissa.

”Hyödynnämme tehdasalueen valmista tie- ja raideinfrastruktuuria sekä läheistä satamaa, jossa sopimuskumppanimme hoitaa lähetys- ja varastointioperaatiot”, sanoo Haapaniemi.

Palveluilla lisäarvoa asiakkaille

Metsä Fibre investoi vahvasti mekaanisen metsäteollisuuden kehittämiseen. Yhtiön tavoitteena on muuttua perinteisestä raaka-ainetuottajasta asiakkaiden haasteita ratkovaksi ja selkeää lisäarvoa tuottavaksi yhteistyökumppaniksi. Asiakkaiden laatuvaatimukset kasvavat ja Metsä Fibre haluaa vastata heidän tarpeisiinsa kehittämällä omaa palvelutarjontaansa.

”Jos asiakas tekee ikkunanpuitteita, emme toimita heille pelkkää sahatavaraa, vaan sellaista raaka-ainetta, josta he saavat tehtyä parhaat mahdolliset ikkunanpuitteet”, myynti- ja markkinointijohtaja Ari Harmaala selventää.

Timber FOX -laatuindeksin käyttöönotto on osa uudenlaista palvelujen tarjontaa.

”Toimitamme asiakkaille jatkossa sahatavaran mukana tuotetta koskevan datan. Sen avulla asiakas saa esimerkiksi paremman hyötysuhteen raaka-aineen käytölle tai oikealla tavalla lujuusluokiteltua raaka-ainetta kohteisiin, joissa sitä tarvitaan.”

Metsä Group on vastuullinen ja ympäristökestävä tuottaja, joka hallitsee koko hankintaketjun metsästä loppukäyttöön saakka.

”Sahatavara on mitä mainioin hiilivarasto. Asiakkaidemme valmistamien tuotteiden mahdollisimman hyvä hiilitase on heille tärkeä kilpailuetu. Paras tiheäsyinen pohjoinen mänty on lisäksi sekä lujuus- että visuaalisilta ominaisuuksiltaan erittäin korkealuokkainen ja arvostettu raaka-aine”, Harmaala sanoo.

Osaava henkilöstö varmistaa häiriöttömän prosessin

Rauman sahanjohtaja Liisa-Maija Perävainio kertoo, että sahan pitkälle kehittynyt automaatio ja erityisesti konenäkö sekä operaattorien käytössä oleva tuotannonohjauksen ja valvonnan tietojärjestelmä mahdollistavat toimimisen yhdessä valvomossa. Tämä on uusi toimintamalli sahamaailmassa.

Uutta on myös operaattoreiden toimenkuvan laajeneminen käyttäjäkunnossapidon myötä.

”Operaattorit valvovat keskeytymätöntä sahausprosessia, valmistelevat erävaihtoja ja raportoivat kunnossapitotarpeista. He myös vastaavat käynninvarmistuksesta ja tekevät kentällä prosessihavaintoja ja mittauksia, joilla varmistetaan, että prosessi toimii ja laatu on sitä mitä pitää. He vastaavat myös ennakkohuolto-ohjelman mukaisista tehtävistä”, Perävainio sanoo.

“Rauman sahan operaattorit käyvät läpi sahaa varten räätälöidyn valmennusohjelman, jossa sahan laitetoimittajat ovat vahvasti mukana kouluttamassa uusia osaajia. Ammattitaitoiset operaattorit ovat laadukkaan sahatavaran tuotantoprosessin avainroolissa.”


Artikkeli on alun perin julkaistu Timber-lehden numerossa 2021-2022. Tutustu lehteen: https://customermagazine.metsafibre.com/mag/timber-2-21_fi/1-12

RAUMAN SAHA LUKUINA

 • Investoinnin arvo: 200 milj. euroa

 • Investoinnin kotimaisuusaste: 70 %

 • Rakennusvaiheen työllisyysvaikutus: 1 500 henkilötyövuotta

 • Työllistää suoraan: 100 henkilöä

 • Työllistää suorassa arvoketjussa: 500 henkilöä

 • Vuosituotanto: 750 000 m³mäntysahatavaraa vaativiin komponentti- ja puusepänteollisuuden tuotteisiin

 • Sahan tuotanto käynnistyy: Q3/2022

SUOMALAISTA PUUTA RAKENTEISSA JA SISUSTUKSESSA


Puu on näkyvässä roolissa myös Rauman sahan rakenteissa ja sisustuksessa. Oman konsernin sahatavaraa, vaneria sekä liima- ja kertopuuta käytetään muun muassa lattia- ja kattorakenteissa, ulkoverhoilun päälle asennettavissa rimaelementeissä sekä valvomo- ja toimistotiloissa. Sisustuksessa puuta on näkyvillä esimerkiksi tuotantotilojen lattioissa.
 
Projektijohtaja Harri Haapaniemi kertoo, että sahan rakennusmateriaaleja valittaessa haluttiin tuoda esiin konsernin omia puutuotteita.
 
Tukkilajittelun rakennuksessa käytetään Metsän kehittämiä hybridielementtejä, joiden sandwich-rakenteessa yhdistyvät betoni, lämmöneriste ja kertopuusta tehty levy. Niitä voidaan käyttää betonielementtien tapaan, mutta niiden paino on vain puolet vastaaviin betonisiin elementtiin verrattuna ja niiden hiilijalanjälki on merkittävästi matalampi.
 
”Käytämme puuta järkevästi yhdessä muiden materiaalien kanssa ja rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Olemme todella panostaneet puun käyttöön ja muun muassa tehneet erilaisia palosimulaatioita, joilla varmistuttiin uuden sahan turvallisesta ja määräysten mukaisesta toiminnasta”, Haapaniemi sanoo.