Järjestelmällistä kehitystyötä vedenkäytön vähentämiseksi

​Metsä Groupin tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää prosessiveden käyttöä tehtaillaan 25 % tuotetonnia kohti vuoden 2018 tasoon verrattuna. Tavoitteen saavuttamiseksi Metsä Fibren tehtailla tehdään suunnitelmallista kehitystyötä.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2021, Kestävä kehitys

​Vesi on yksi tärkeimmistä sellutehtaan tuotannossa tarvittavista jakeista. Vettä hyödynnetään ja kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti prosesseissa.

”Tehtaiden tasainen käynti, ennakoiva kunnossapito ja suunnitelmalliset investoinnit ovat tässäkin keskeisiä tekijöitä. Tärkeässä roolissa on myös päivittäinen vedenkulutuksen seuranta, mahdollisiin poikkeamiin reagointi ja osastojen välinen tiivis yhteistyö, jotta vedenkäytön kokonaisuutta hallitaan mahdollisimman hyvin”, listaa Metsä Fibren ympäristöpäällikkö Anna Riikka Nickull.

Metsä Fibren sellutehtailla etsitään aktiivisesti uusia kohteita, joissa vesikiertoa voidaan tehostaa entisestään ja vähentää näin prosessivedenkäyttöä. Sahojen tuotantoprosessissa jätevettä syntyy puolestaan vain nimellisiä määriä.

”Jokaiselle sellutehtaalle on asetettu konkreettinen tavoite tehtaan ikä ja muut ominaispiirteet huomioiden sekä laadittu kehitystoimenpiteet. Niitä voivat olla esimerkiksi ajotapojen määrittely, koulutukset sekä muutokset prosesseihin. Etsimme prosessista kohteita, joissa raakavettä voidaan korvata jo kertaalleen käytetyllä vedellä.”

Jätevedenpuhdistamo

Kehitystyö tuottaa tuloksia

Äänekosken biotuotetehtaalla on tehty suunnitelmallista työtä vedenkäytön tehostamiseksi. Projektin merkittävimmät kehitystoimenpiteet on jo saatu vietyä suunnitelmista käytäntöön.

”Aloitimme kehitystyön reilu vuosi sitten kartoittamalla, missä kohteissa olisi nipistämisen varaa. On hienoa, että eri osaajiemme yhteistyönä tehty käytännön kehitystyö tuottaa jo näkyviä tuloksia. Vedenkäyttömme on vähentynyt tehtaamme tavoitelukeman tuntumaan”, kertoo Äänekosken biotuotetehtaan kehityspäällikkö Minna Nyman.

Merkittävimmät vedenkäytön vähentämiseen liittyvät kehitystoimet linkittyvät Äänekoskella sisäisten kiertojen tehostamiseen.

”Hyödynnämme esimerkiksi puunkäsittelyssä niin kutsuttuja sekundäärilauhteita raakaveden sijaan. Valkaisussa pystymme puolestaan korvaamaan puhdasta kuumaa vettä sekundäärilauhteella sekä kuivaamolta tulevalla kiertovedellä.

Laboratorio testausta

Ennakoiva ympäristötyö osana päivittäistä toimintaa

Joutsenon sellutehtaalla käynnistettiin niin ikään vuonna 2020 vedenkäytön vähentämiseen tähtäävä kehitysprojekti.

”Aloitimme työn keräämällä ja analysoimalla vedenkäyttöön liittyvää dataa sekä ideoimalla potentiaalisia tuoreveden vähennyskohteita. Sen perusteella määrittelimme kehityskohteet ja toimenpiteet. Olemme myös keränneet henkilöstöltä aloitteita vedenkäytön vähentämiseksi ja vaihtaneet kokemuksia muiden tehtaidemme kanssa”, kertoo Joutsenon sellutehtaan kehityspäällikkö Tiia Finér.

Tehtaalla on tehty tähän mennessä merkittävä määrä erilaisia kehitystoimenpiteitä. Niiden tulokset ovat alkaneet jo näkyä vähentyneenä prosessiveden määränä.

”Raakaveden käyttöä on pyritty vähentämään sulkemalla vesikiertoja esimerkiksi valkaisussa, lajittelussa ja kuorimolla. Olemme myös määritelleet vedenkäytön seurantaa varten mittariston. Sen avulla seuraamme aktiivisesti vedenkäytön tavoitearvoja ja reagoimme välittömästi, jos poikkeamia ilmenee.”

Ennakoiva ympäristötyö ja aktiivinen seuranta on muutoinkin osa tehtaan päivittäistä toimintaa.

”Emme seuraa pelkästään prosessiveden määrää, vaan myös laatua. Puhdistamme jäteveden mahdollisimman tehokkaasti ennen vesistöön johtamista, ja seuraamme vesistön tilaa aktiivisesti esimerkiksi vesistö- ja kalataloustarkkailulla. Kehitämme suunnitelmallisesti tehtaidemme parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia”, Finér sanoo.