Metsä Groups nya Stamvolympris används i hela landet

Metsä Group pressmeddelande 8.12.2021
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Virkesanskaffning

Metsä Groups nya prissättningsmodell, Stamvolympris, har tagits i bruk i hela landet vid inköp av gallringsposter. Metoden som lanserades i juni i en del av landet har fått ett bra mottagande av skogsägarna.

Stamvolympris innebär, att de träd som gallras köps som hela stammar och att det pris som skogsägaren får beror på medelvolymen av de stammar som avlägsnas. Apteringen, dvs. Hur stammarna kapas i massaved och stock påverkar inte den virkesförsäljningsinkomst som skogsägaren får.

”Vi har fått mycket bra respons på Stamvolympriset av såväl skogsägare som vår egen personal i de anskaffningsdistrikt, där metoden har varit i bruk sedan juni. I november tog vi i bruk metoden i gallringar i hela landet vid sidan av den konventionella sortimentmetoden”, säger Metsä Groups skogsdirektör Juha Jumppanen.

Inom Stamvolymprismodellen ger Metsä Groups skogsexpert en uppskattning av medelvolymen för de stammar som avlägsnas vid gallringen till skogsägaren. Uppskattningen görs separat för gran och tall och stampriset per kubikmeter ges också separat för trädslagen.

I samband med virkesaffären får skogsägaren en tabell, ur vilken skogsägaren ser hur kubikmeterpriset ändrar om medelvolymen avviker från uppskattningen. Medelvolymen för de stammar som avlägsnas fastställs per trädslag med hjälp av skördarens mätanordning.

”Prisuppskattningarna har träffat rätt och metoden har upplevts som rättvis av både säljare och köpare”, säger Jumppanen.

Metsä Groups ägarmedlem Samuli Leppänen anser också att den nya prissättningsmodellen är rättvis. ”Stamvolymprismodellen belönar för god skogsvård, eftersom stammarnas medelvolym är större i välvårdad skog än i oskött skog, vilket leder till höger gallringsinkomster.”

Leppänen bedömer att prissättningsmodellen som belönar för grovlek också framledes kommer att sporra till att sporra till att vårda sin skog i tid.

Metsä Group har utvecklat den nya prissättningsmodellen för att kunna utnyttja träets förädlingsvärde optimalt i marknadssituationer på marknaden för slutprodukter. Det kan gå två år mellan att virkesaffären görs och att gallringen utförs och under den tiden kan marknaden för träprodukter förändras avsevärt. Eftersom stammarna kan kapas beroende på behov och marknadssituation, är Stamvolymprissättningen konkurrenskraftig i förhållande till traditionell prissättning utgående från sortimenten stock-massaved.

”Prissättningsmodellen är mycket transparent. För Metsä Group är det viktigt att köpa stammarna som hela stammar och kapa dem enligt den rådande marknadssituationen. Stamvolymprissättningen ser ut att utvecklas till en betydande, alternativ prissättningsmodell för oss”, säger Jumppanen.

Läs tidigare pressmeddelande här

Fotografier för medierna bruk här.

Tilläggsuppgifter:
Juha Jumppanen, skogsdirektör, Metsä Group, tfn 050 384 4808
Krista Kimmo, kommunikationschef, Metsä Group, tfn 050 526 4911


Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
 
www.metsaforest.com 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2020 uppgick vår totala försäljning till 1,8 miljarder euro och vi har cirka 840 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter Facebook