Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan sivuvirrat hyötykäyttöön: tuhkalannoitus metsän kasvulääkkeenä

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Fibre

Metsä Groupin Kemin bioituotetehtaan puuraaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään 100 %:sti. Uusi tehdas luo alustan Kemin teollisen ekosysteemin kehittymiselle uusilla biotuotteilla ja kumppanuuksilla, uusien biotuotteiden jalostaminen on arvoketjun eri osaajien yhteistyötä. Kemin biotuotetehtaan prosessin sivutuotteena syntyvä puutuhka toimii oivallisena raaka-aineena suometsien terveyslannoituksessa. Biotuotetehtaan tuhkatoimitukset lähialueen metsiin on aloitettu kovan kysynnän saattelemana.

Turvemaiden terveyslannoitukset parantavat metsien elinvoimaa

Metsänlannoituksella parannetaan puuston kasvua lisäämällä ravinteita, joita maassa on puiden tarpeisiin nähden niukasti. Lisäravinteilla vahvistetaan puuntuotosta ja parannetaan metsätalouden kannattavuutta. Tuottovaatimuksen lisäksi tavoitteena on myös maan kasvukunnon ylläpitäminen ja puuston elinvoiman varmistaminen. 

Ravinneperäisten kasvuhäiriöiden korjaaminen tai ennaltaehkäiseminen terveyslannoituksella on paikoin edellytyksenä laadukkaan puuston ja terveen metsän kasvatukselle.

Tuhkalannoitus lääkkeenä kasvuun

Ojitettujen turvemaiden ravinnetalous poikkeaa kivennäismaista, ja niillä puuston kasvua rajoittavaa ravinne-epätasapainoa esiintyy yleisimmin. Puuston kasvua haastaa ensisijaisesti fosforin, kaliumin ja hivenaineista boorin puute ja turvemaiden terveyslannoitukset tehdäänkin pääasiassa tuhkalannoituksina.

Turvemailla terveyslannoituksella voidaan moninkertaistaa metsän kasvu ja sen myötä puuston haihdutus. Suurempi haihdutus pitää pohjaveden pinnan matalalla ja kunnostusojitus kesken metsikönkiertoajan voi tulla tarpeettomaksi. Hyväkuntoinen ja elinvoimainen puusto on kestävä sairauksia ja monia metsätuholaisia vastaan. Tuhkalannoitteen levitystyö voidaan tehdä helikopterilla tai metsäkonealustaisella maalevityskoneella.

Yhteistyössä ympäristön kanssa

Lannoitteen levitys tulee toteuttaa huolellisella työn suunnittelulla, lannoitteen ja kohteen oikeaoppisella valinnalla sekä hyvällä levitystyön toteutuksella. Vesistöjen varsille jätetään maaston kaltevuudesta ja maalajista riippuen 20–50 metriä leveä, lannoittamaton suojakaista. Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät elinympäristöt rajataan lannoituksen ulkopuolelle ja niiden reunoille jätetään vähintään 20 metrin suojavyöhyke.

Lisätietoja:
Pekka Kittilä, tehtaanjohtaja, Metsä Fibre, puh. 050 598 9951
Jarkko Parpala, piiripäällikkö, Metsä Forest, puh. 050 307 2529

etunimi.sukunimi@metsagroup.com
 


Metsä Fibre 
metsagroup.com/fi/metsafibre

Metsä Groupin sellu- ja sahaliiketoiminta Metsä Fibre tuottaa sellun ja sahatavaran lisäksi muita biotuotteita, kuten biokemikaaleja ja bioenergiaa. Pohjoisesta puusta valmistetut tuotteemme ovat vaihtoehto fossiilisille materiaaleille. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa.