Veden käytön vähentäminen

Yksi kestävyystavoitteistamme on tuotettua tonnia kohden käytetyn prosessiveden määrän vähentäminen 35 prosentilla vuodesta 2018 vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi teemme pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.
  • Artikkelit
  • |
  • |
  • 2024, Kestävä kehitys

Sellutehtaamme sijaitsevat vesistöjen äärellä, sillä vettä tarvitaan sellutuotannon kaikissa vaiheissa. Vedenkäytön tehostamisessa keskeisessä roolissa ovat tuotantolaitosten tasainen käynti ja hyvä käytettävyys sekä suunnitelmalliset ennakkohuollot ja huoltoseisokit. Vedenkäytön vähentäminen edellyttää henkilöstön kouluttamista sekä tehtaiden oikeiden ajotapojen määrittämistä, mutta osin myös muutoksia tehtaiden prosesseihin. Samalla on tarkkaan huolehdittava, ettei tehtaiden vesikiertoihin vedenkäyttöä vähennettäessä kerry ei-toivottuja aineksia, jotka voisivat heikentää lopputuotteen eli sellun laatua.

Prosessiveden vähentämiseen liittyvien projektien ensisijainen hyöty ei rajoitu ainoastaan vedenkulutuksen vähentämiseen, vaan se kytkeytyy myös tuotelaadun, kustannustehokkuuden ja tehtaan käyntivarmuuden parantamiseen. Hyödynnämme ja kierrätämme vettä mahdollisimman tehokkaasti prosesseissamme ja etsimme aktiivisesti uusia kohteita, joissa vesikiertoa voidaan tehostaa entisestään. Tavoitteeseen pääsemiseksi jokaiselle sellutehtaalle on asetettu konkreettinen tavoite tehtaan ikä ja muut ominaispiirteet huomioiden sekä listattu ja priorisoitu tarvittavat kehitystoimenpiteet.

Tyypillisesti tehtaan vedenkäyttöä voidaan vähentää, kun tunnistetaan tarpeettomasti prosessissa hukkaan menevät vesijakeet, saavutetaan ymmärrys mahdollisista säästökohteista ja toisaalta löydetään kohteita, joissa voidaan käyttää kierrätettyä vettä raakaveden sijaan. Vedenkäytön tehostaminen säästää myös energiaa ja siten vähentää tuotantomme ilmastovaikutuksia.

Prosessiveden käytön tehostamisen lisäksi Metsä Fibren tehtaiden vesistövaikutukset pyritään minimoimaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa hyödyntämällä, esimerkiksi puhdistamalla jätevesi mahdollisimman tehokkaasti ennen vesistöön johtamista.

Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaalla merkittävimmät vedenkäytön vähentämisen kehitystoimet ovat liittyneet sisäisten kiertojen tehostamiseen. Puunkäsittelyssä on hyödynnetty niin kutsuttuja sekundäärilauhteita raakaveden sijaan, ja valkaisussa pyritään puolestaan korvaamaan puhdasta kuumaa vettä sekundäärilauhteella sekä kuivaamolta tulevalla kiertovedellä.

Joutsenon sellutehtaalla taas raakaveden käyttöä on pyritty vähentämään sulkemalla vesikiertoja esimerkiksi valkaisussa, lajittelussa ja kuorimolla.  Tehtaalla on tehty monia toimenpiteitä, kuten pesuvesimäärien vähentämistä valkaisussa ja kuivauskoneen kiertoveden käytön lisäämistä.

Rauman sellutehtaalla keskeisimmät toimenpiteet veden kulutuksen tehostamiseksi ovat olleet valkaisun pesuvesien vähentäminen ja kuorimon kiertoveden käyttö kemiallisesti pudistetun veden sijaan.

Metsä Fibren sellutehtaat ovat Metsä Groupin suurimpia vedenkäyttäjiä, joten niiden työ vedenkäytön vähentämiseksi on merkittävää. Vuonna 2021 käynnistimme kehitystyön jätevesipäästöttömän sellutehtaan konseptin luomiseksi. Konseptia luodessa käytiin läpi prosessin eri osissa tarvittavan veden laatuvaatimuksia, etsittiin uusia tapoja hyödyntää jätevettä ja kaiken kaikkiaan luotiin ajatus tehtaasta, joka tuottaa mahdollisimman vähän jätevesipäästöjä. Tämän projektin oppeja sovelletaan kaikilla Metsä Fibren sellutehtailla.

Sahojen tuotantoprosessissa jätevettä syntyy nimellisiä määriä, ja ne käsitellään kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa.

Kaikki tehtaamme sijaitsevat runsasvetisillä alueilla Suomessa, emmekä siis ota vettä korkean tai erittäin korkean vesistressin alueilta (WRI Aqueduct Water Risk Atlas) eikä toimintamme heikennä muiden osapuolien, kuten asukkaiden tai maatalouden, veden saatavuutta.

Metsä Fibren toimenpiteitä kohti vuotta 2030

  • Pienennämme vedenkäyttöämme kehittämällä ja uusimalla tuotannon prosesseja ja ottamalla käyttöön uusia tekniikoita.
  • Edistämme jätevesipäästöttömän sellutehtaan konseptikehitystä

Mittarit vuoden 2030 loppuun mennessä

-35 % vedenkäyttö per tuotettu tonni*
* (m3/tn), vs. 2018

 

Tavoitteeseen liittyvät kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)